VAT: Zwolnienie od podatku przy imporcie próbek towarów

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku import próbek towarów mających nieznaczną wartość i mogących służyć jedynie uzyskaniu zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju.

 

Za próbkę towaru uważa się w tym przypadku niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja.

Powyższy przepis zawiera odmienną definicję próbki towaru niż określona w przepisach ogólnych ustawy, tj. w art. 7 ust. 7 ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko do zasad wynikających z art. 67 ustawy. Za próbkę uznaje się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja. Aby próbka będąca przedmiotem zwolnienia przewidzianego w art. 67 ustawy nie mogła zostać przekazana na cele handlowe, ustawodawca przyznał uprawnienie dla organu celnego, który przyjmuje zgłoszenie celne obejmujące próbki. Organ ten może uzależnić zwolnienie próbek od podatku od tego, czy zostaną one pozbawione wartości handlowej.

W interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 26.04.2016 r., nr ILPP4/4512-1-15/16-4/PR czytamy:

„Ilość importowanych przez Wnioskodawcę komponentów można uznać za niewielką, ponieważ uzasadnia ją cel i charakter przeprowadzanych przez Wnioskodawcę testów. Ponadto, jak wskazuje Wnioskodawca, specyfika importowanych towarów od chińskich dostawców przemawia za promocyjnym charakterem przekazań towarów, które służą wyłącznie ich zaprezentowaniu, i tym samym zachęceniu do ich zakupu.

Importowane próbki towarów posiadają nieznaczną wartość, a ich import ma na celu uzyskanie zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju, spełniając tym samym przesłanki do zwolnienia od podatku zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawca otrzymując próbki zużywane do celów testów oraz badań jest uprawniony do zwolnienia od podatku importu tych towarów na podstawie art. 67 ustawy.”

Dodatkowo na zasadzie wyszczególnienia wskażmy, że zgodnie z art. 70 ustawy VAT zwalnia się od podatku, z zastrzeżeniem ust. 3, import:

1) niewielkich próbek towarów wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

a) są bezpłatnie przywożone z terytorium państwa trzeciego lub są uzyskiwane na imprezach, o których mowa w ust. 2, z towarów przywiezionych z terytorium państwa trzeciego,

b) są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania,

c) mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niewielką wartość jednostkową,

d) ich wartość i ilość, biorąc pod uwagę liczbę zwiedzających i wystawców, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy,

e) nie nadają się do obrotu handlowego i, jeżeli ich charakter na to pozwala, znajdują się w opakowaniach zawierających mniejszą ilość towaru niż najmniejsze opakowania takiego towaru znajdujące się w obrocie handlowym;

2) towarów przywożonych wyłącznie w celu demonstracji maszyn i urządzeń wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego, jeżeli:

a) są przeznaczone do zużycia lub ulegają zniszczeniu w trakcie trwania imprezy oraz

b) ich wartość i ilość, biorąc pod uwagę liczbę zwiedzających i wystawców, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy;

3) materiałów o niewielkiej wartości przeznaczonych do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk wystawców zagranicznych, w szczególności farby, lakiery, tapety i inne materiały, jeżeli zostaną zużyte lub zniszczone;

4) drukowanych materiałów, katalogów, prospektów, cenników, plakatów reklamowych, ilustrowanych i nieilustrowanych kalendarzy, nieoprawionych fotografii i innych towarów dostarczonych bezpłatnie, w celu wykorzystania ich do reklamy towarów wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego, jeżeli:

a) są przeznaczone do bezpłatnego rozdania,

b) ich wartość i ilość, biorąc pod uwagę liczbę zwiedzających i wystawców, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy.

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 70 ustawy stosuje się pod warunkiem, że towary są przeznaczone na:

1) wystawy, targi, salony i podobne imprezy o charakterze handlowym, przemysłowym, rolnym lub rzemieślniczym;

2) wystawy lub imprezy organizowane w celach charytatywnych;

3) wystawy lub imprezy organizowane w celach naukowych, technicznych, rzemieślniczych, artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, religijnych, związanych z działalnością związków zawodowych, turystycznych lub w celu promowania współpracy międzynarodowej;

4) spotkania przedstawicieli organizacji międzynarodowych;

5) uroczystości i spotkania o charakterze oficjalnym lub upamiętniającym określone zdarzenia.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: import towarów, próbka, zwolnienie z podatku od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...