VAT: Zgłoszenie rejestracyjne na potrzeby podatku od towarów i usług

W zakresie obowiązków formalnych spoczywających na podatnikach podatku VAT należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na konieczność dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

 

Jak stanowi art. 96 ust. 1 ustawy VAT podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zauważmy zatem, że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R musi być złożone przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

W art. 96 ust. 3 ustawy VAT wskazano, że podatnicy u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W rezultacie podatnicy zwolnieni z VAT (zarówno podmiotowo jak i przedmiotowo) mogą złożyć VAT-R na zasadzie dobrowolności.

Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", lub jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku (art. 96 ust. 13 ustawy VAT).

Ustalenie, czy wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT, ma istotne znaczenie dla ewentualnego jego kontrahenta, bowiem tylko faktura wystawiona przez podmiot będący zarejestrowanym podatnikiem VAT będzie uprawniała nabywcę do odliczenia podatku na niej wykazanego. Stąd też nabywca ponosi ryzyko związane z tym, że zbywca może okazać się niezarejestrowanym podatnikiem VAT.

Przepis art. 96 ust. 13 ustawy VAT nie nakłada obowiązku każdorazowej weryfikacji kontrahenta, co do stwierdzenia, czy był on uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Dopiero w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do osoby kontrahenta powinien to uczynić, a zaniedbanie w tym zakresie może mieć wpływ na ocenę czy podatnik dochował należytej staranności w jego wyborze.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: vat-r, zgłoszenie rejestracyjne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...