VAT: Zakup usługi z UE i spoza UE przez podatnika krajowego

W przypadku świadczenia usług pomiędzy przedsiębiorcami miejsce świadczenia i jednoczesnie miejsce opodatkowania określane jest przez treść art. 28b ustawy VAT. Regulacja ta wskazuje, że w takim wypadku miejscem opodatkowania jest kraj siedziby usługobiorcy.

 

W rezultacie jeżeli nabywcą jest podatnik krajowy to po jego stronie dochodzi do importu usług. W myśl art. 2 pkt 9 ustawy VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT podatnikami podatku VAT w Polsce są podmioty nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b) usługobiorcą jest - w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy VAT w powyższym przypadku usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Dodatkowo zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy VAT odliczeniu przez czynnego podatnika VAT podlega kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Powyższe reguły mają zastosowanie zarówno do nabywania usług od kontrahentów z krajów UE jak i z krajów trzecich. Dla wystąpienia obowiązku z tytułu importu usług nie ma również znaczenia czy podatnik krajowy otrzymuje fakturę czy też jakikolwiek inny dokument potwierdzający wykonanie usługi.

 

 

Co więcej obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług dotyczy również podatników zwolniony z VAT w kraju. Podatnik zwolniony będzie zobowiązany do zapłaty podatku należnego, jednakże z uwagi na fakt wykonywania czynności zwolnionych nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w kraju.

Podatnicy zwolnienia z VAT rozliczają import usług przy pomocy deklaracji VAT-9M. Zgodnie z art. 99 ust. 9 ustawy VAT deklarację tą należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Natomiast dla podatników czynnych, którzy posiadają prawo do odliczenia podatku naliczonego import usług będzie transakcją neutralną podatkowo ponieważ podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony.

W tym miejscu warto też zwrócić uwagę, że art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy VAT wskazuje na kwotę podatku należnego, a nie kwotę podatku wykazanego na fakturze. To zatem oznacza, że odliczenie przysługuje nawet jeżeli usługobiorca nie otrzymał faktury od zagranicznego kontrahenta lub też gdy faktura nie zawiera kwoty podatku.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia usług

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...