VAT: Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Czynny podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru VAT z urzędu. Jak wynika z treści art. 96 ust. 9 ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

 

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub

5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub

6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawiadomienie o dokonaniu wykreślenia z rejestru podatników VAT wymaga uzasadnienia pod kątem przesłanek przewidzianych w przepisie stanowiącym podstawę tego wykreślenia. Podatnik powinien zostać zawiadomiony o wykreśleniu go z rejestru podatników podatku VAT w taki sposób, aby uniknąć sytuacji, w której będzie on korzystał z praw i obowiązków podatnika podatku VAT nie będąc świadomym o utracie tego statusu.

 

 

Organ podatkowy wykreślając z rejestru podatnika, kształtuje jego status podatnika nie zarejestrowanego, ale nie rozstrzyga co do istoty sprawy podatkowej. Organ ma obowiązek zawiadomienia o wykreśleniu, chyba, że zachodzą przesłanki z art. 96 ust. 9 ustawy VAT i to jest wystarczającym załatwieniem kwestii.

Jednocześnie ustawodawca nie pozostawił czynności wykreślenia uznaniu administracyjnemu ani też nie zobowiązał organu do udowodnienia zamiaru wyłudzenia skarbowego. Wystarczy, że organ posiada informacje uzasadniające przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych (wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2021r., I SA/Łd 662/21).

Zawieszenie działalności gospodarczej a rejestr podatników VAT

Wykreśleniu z rejestru podatników podatku VAT podlega również podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Tak wynika z treści art. 96 ust. 9a ustawy VAT.

Należy stwierdzić, że zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Równocześnie w tym miejscu należy wskazać, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik może dokonywać niektórych czynności np. może zbywać składniki wyposażenia i środki trwałe.

Dlatego też w ustawie VAT przewidziano zastrzeżenie w art. 96 ust. 9b, gdzie wskazano, jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on obowiązany przed dniem:

1) zawieszenia działalności gospodarczej albo

2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym
będzie wykonywał te czynności.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 9c ustawy VAT w przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis ust. 9a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Końcowo wskażmy, że podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności (art. 96 ust. 9g ustawy VAT).

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: wykreślenie podatnika z rejestru vat, rejestr (wykaz) podatników vat (biała lista podatników vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...