VAT: Uproszczone rozliczenie przy imporcie towarów

W poprzednim artykule wskazaliśmy, że co do zasady rozliczenie podatku VAT od importu towarów następuje w zgłoszeniu celnym. Ustawa VAT przewiduje jednak tryb uproszczony, który został opisany w art. 33a ustawy. W przepisie tym wskazano, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

 


Czytaj też: VAT: Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów


 

Przepis stosuje się pod warunkiem:

1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

2) dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Przy czym, jak stanowi art. 33a ust. 6a ustawy:

W przypadku gdy podatnik nie rozliczył w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust. 1, może dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Jednocześnie, na podstawie art. 33a ust. 7 ustawy:

Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust. 1 i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach w terminie, o którym mowa w ust. 6a, traci prawo do rozliczania w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu importu towarów wykazanego w zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości podatku w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Pismo z dnia 24.03.2023 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP1-2.4012.21.2023.2.RM:

„Z powołanego art. 33a ust. 1 ustawy wynika, że podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Natomiast art. 19a ust. 9 ustawy wskazuje, że w przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego.

Odnosząc się zatem do Państwa wątpliwości należy stwierdzić, że skoro dług celny powstał w październiku 2022 r., to byliście Państwo zobowiązani do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za październik 2022 r., tj. w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W tej konkretnej sytuacji, gdzie podatnik rozlicza import towarów zgodnie z art. 33a ustawy nie można utożsamiać momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów z momentem wydania przez organ celno-skarbowy dokumentu celnego. Zatem, postąpili Państwo nieprawidłowo wykazując w pliku JPK VAT-7 za listopad 2022 r. (data wydania decyzji przez (...) Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w X) odprawę (...) z miesiąca października 2022 r.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: import towarów, procedura uproszczona

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...