VAT: Terminy zapłaty podatku VAT

Termin płatności podatku VAT został połączony z terminem złożenia deklaracji podatkowej. Dlatego też zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy VAT podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

 

Natomiast w świetle art. 103 ust. 2 ustawy VAT podatnicy, rozliczający się kwartalnie, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

Obowiązek zapłaty podatku należnego VAT powstaje zatem z mocy prawa i podatnik ma obowiązek samodzielnego obliczenia i wpłacenia podatku w terminie ustawowym bez konieczności wzywania ze strony organów podatkowych.

W zakresie podatku VAT mamy zatem do czynienia z tzw. samoobliczeniem podatku. Natomiast organowi podatkowemu przypada rola podmiotu, który sprawdza i weryfikuje rozliczenia dokonywane przez podatników, zatem organ podatkowy podejmuje postępowania tam, gdzie podatnik nie złożył rozliczenia, albo gdzie zachodzi przypuszczenie nieprawidłowego rozliczenia podatku.

Ewentualna decyzja, w której organ podatkowy prawidłowo rozlicza podatnikowi VAT ma charakter deklaratoryjny w tym znaczeniu, że zastępuje wadliwe deklaracje podatkowe podatnika. Innymi słowy, w tej decyzji organ podatkowy orzeka o tym w jaki sposób podatnik powinien był zadeklarować i zapłacić VAT w terminach zakreślonych przez ustawodawcę w art. 103 ustawy VAT.

Końcowo warto wskazać, że termin określony w art. 103 ust. 1 ustawy VAT ma zastosowanie również do podatku wykazanego na tzw. pustej fakturze. W tym przypadku nie ma znaczenia czy podatnik złożył równolegle deklaracje podatkową VAT w tym zakresie.

Jak czytamy w wyroku NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK 172/12:

"Skoro obowiązek zapłaty podatku wykazanego w fakturze wynika wyraźnie z art. 108 ust. 1 u.p.t.u., to do płatności tego podatku zastosowanie mają terminy określone w art. 103 ust. 1 u.p.t.u. Z przepisu tego nie wynika, by dotyczył on tylko podatku ujętego w deklaracji podatkowej przez podatnika. Mowa w nim jest ogólnie o podatku od towarów i usług.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: termin zapłaty podatku

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...