VAT: Przedłużony termin zwrotu podatku naliczonego

Podstawowy termin zwrotu podatku naliczonego wynosi 60 dni. Przepisy ustawy VAT przewidują jednak sytuacje, gdy termin ten zostaje znacznie wydłużony.

 

Otóż zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy VAT w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19.

Na sporządzony na piśmie wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

Stosownie do art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnej czynności opodatkowanej, a jednocześnie wygenerował kwotę podatku naliczonego może albo przenieść kwotę na następne okresy rozliczeniowe albo wystąpi o zwrot.

Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie z powyższych uregulowań prawnych wynika, iż 60-cio dniowego terminu zwrotu nie będzie można zastosować, co do zasady, do tych podatników, którzy w okresie rozliczeniowym nie dokonali czynności opodatkowanych. W tym przypadku termin na dokonanie zwrotu wynosi 180 dni.

Brak wykonywania czynności opodatkowanych nie pozbawia czynnego podatnika podatku VAT prawa do zwrotu podatku naliczonego. Należy jednak mieć świadomość, że  w takim wypadku termin zwrotu ulega wydłużeniu z 60 do 180 dni.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 04.09.2018r., I FSK 1564/16:

„Zwrot podatku (możliwość jego odliczenia) przeznaczony jest dla podatników tego podatku, czyli podmiotów dokonujących nabyć towarów i usług na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej, w tym tej planowanej (przyszłej) ale jednocześnie dostatecznie wykazanej dowodami świadczącymi o realności wdrażania tych zamierzeń.”.

Związek z prowadzoną działalności gospodarczą zachodzi także wtedy, kiedy podatnik poniósł wstępne wydatki inwestycyjne w celu uruchomienia tej działalności. Tak ponoszone wydatki – choć dotyczą dopiero przyszłej działalności opodatkowanej – dają prawo do zwrotu podatku naliczonego.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: prawo do zwrotu podatku vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...