PIT: Zwolnienie z podatku komandytariusza w spółce komandytowej - zasady i wyłączenia

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe mające siedzibę na terytorium RP stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (miały możliwość odroczenia stosowania nowych zasad opodatkowania do 1 maja 2021 r.) W konsekwencji wprowadzonych zmian wszyscy wspólnicy spółki komandytowej powinni kwalifikować uzyskane przez siebie dochody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych, czyli na zasadach analogicznych, jak ma to miejsce w odniesieniu do dywidendy ze spółek z o.o. czy spółek akcyjnych.

 

Zwolnienie

Jak wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Wypłata na rzecz wspólnika udziału w zyskach spółki komandytowej będzie przychodem z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT. Połowa tego przychodu będzie wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem limitu przewidzianego przez ustawodawcę.

Przychód wspólnika spółki komandytowej z ww. tytułu w części, która przekraczałaby ten limit, będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w trybie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT.

Wyłączenie zwolnienia

Trzeba pamiętać, że w świetle art. 21 ust. 40 ustawy PIT zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 51a, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2. jest członkiem zarządu:

a. spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b. spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3. jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

 

 

W interpretacji z dnia 13.07.2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.312.2021.2.MR wyjaśniono, iż:

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że jedynym udziałowcem komplementariusza Spółki - Wnioskodawcy jest D. Spółka z o.o. Członkami zarządu D. Spółka z o.o. są m.in. matka S. K. oraz ojciec M. G.

Mając na względzie powołane przepisy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia należy stwierdzić, że zastosowania nie znajdzie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wystąpi bowiem - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy ¬- negatywna przesłanka wskazana w art. 21 ust. 40 pkt 3 w zw. z art. 23m ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wobec powyższego Spółka jest obowiązana jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat dokonywanych na rzecz komandytariuszy bez stosowania omawianego wyżej zwolnienia.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: spółka komandytowa, komandytariusz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...