PIT: Youtuberzy, blogerzy, influencerzy - jak opodatkować dochody z reklam?

Jeszcze do niedawna organy podatkowe konsekwentnie uznawały, że przychody youtuberów, blogerów itp. z tytułu wyświetlania reklam nie mogą być kwalifikowane jako przychody z najmu prywatnego, co powodowało, iż w takim przypadku mieliśmy do czynienia ze źródłem przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT czyli z dochodami z innych źródeł.

Fiskus opiera swoje stanowisko na tym, że podatnik nie umieszcza reklam na swoich stronach internetowych, w związku z czym nie jest możliwe wynajęcie powierzchni reklamowych.

Stanowisko fiskusa stopniowo jednak ewoluuje, pod wpływem orzecznictwa sądowego. 

Ukształtowana przez sądy administracyjne linia orzecznicza wskazuje, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nienazwanej nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednak następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

Należy zatem przyjąć, że umową o podobnym charakterze do umów najmy czy dzierżawy będzie także umowa udostępniania powierzchni reklamowych. Tym samym osoba fizyczna, udostępniając za wynagrodzeniem miejsce na swoim profilu w celu zamieszczenia tam treści o charakterze reklamowym, uzyskuje z tego tytułu przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem że przychody te nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy PIT przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT podlegają opodatkowaniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku do przychodów z najmu prywatnego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

To oznacza, że przychody uzyskiwanie przez youtuberów i blogerów z wyświetlania reklam należy kwalifikować jako przychody z najmu prywatnego podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pismo z dnia 16.07.2021 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL2-2.4011.342.2021.2.MM:

Reasumując - przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych w aplikacjach mobilnych należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako przychody z umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy). Jednocześnie Wnioskodawca może opodatkować te przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% do kwoty 100 000 zł, a po przekroczeniu tej kwoty stawka ta będzie wynosić 12,5%.

W rezultacie podatnik ma obowiązek odprowadzania ryczałtu w trakcie roku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychody z wynajmu (z opcją zastosowania rozliczenia kwartalnego), jak również ma obowiązek złożenia deklaracji PIT-28 w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Trzeba jednak podkreślić, że wciąż spotykamy się z odmiennym stanowiskiem fiskusa (patrz pismo z dnia 26.07.2022 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL2-2.4011.430.2022.2.IM (skrót niżej), gdzie fiskus wskazał, że PIT od udostępnienia miejsca w internecie na reklamy należy rozliczyć na zasadach właściwych dla przychodów z innych źródeł - jeśli platforma na której następuje udostępnienie powierzchni nie należy do producenta treści na tej platformie, a pośrednikiem w udostępnianiu powierzchni jest właściciel platformy.

Jeśli zatem uzyskujesz przychody z aktywności, zbliżonej do dzisiaj opisywanej, wskazane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - zalecamy to dla zachowania bezpieczeństwa podatkowego.


Z wyjaśnień organów podatkowych


Stan faktyczny

Wnioskodawca posiada kanał na A od grudnia 2020 roku. Od 18 marca 2021 r. zaczął zarabiać na tym kanale. Od tamtej pory ma umowę programu partnerskiego A w formie elektronicznej na swoim koncie.

Umowa ta przedstawia kilka warunków.

Pierwszy z nich to: przychody wynikające z monetyzacji. A zapłaci użytkownikowi za przychody z reklam. A zapłaci użytkownikowi 55% uznanych przez A przychodów netto z reklam wyświetlanych lub prezentowanych w technologii streamingu przez A lub zatwierdzone podmioty trzecie na stronach odtwarzania treści użytkownika lub w ramach odtwarzania filmów A w połączeniu ze streamingiem treści użytkowania. A nie ma obowiązku wyświetlania jakichkolwiek reklam w trakcie wyświetlania filmów użytkownika i decyduje o formacie reklam prezentowanych w ramach usług A. Dla zachowania jasności, A zastrzega sobie prawo do zachowania wszelkich innych przychodów uzyskanych z usług A, w tym wszelkich przychodów związanych z reklamami na stronach wyników wyszukiwania. Kolejne punkty umowy dotyczą m.in. konta wymaganego do otrzymywania płatności.

(...) Na tym kanale Wnioskodawca zarabia tylko i wyłącznie z wyświetlanych reklam. Nie zarabia w inny sposób np. poprzez lokowanie produktu.

Kanał na A to dodatkowy zarobek. Podstawowym źródłem dochodu jest wykonywana praca. (...)

Wnioskodawca nie ma wpływu na to, ile zarobi z dodanego na kanał filmu. A decyduje o ilości reklam, ich długości itp. Również A decyduje o tym, ile film uzyska wyświetleń. Z tego powodu dochody z kanału są różne.

(...)

W połowie 2021 roku zadzwonił Wnioskodawca zadzownił na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej, tam przedstawił tę sprawę. Wówczas uzyskał informację, że dochód z A z wyświetlanych reklam należy rozliczyć w PIT-36 w pozycji Inne źródła oraz że niezależnie jakie uzyskano z tego dochody, należy to w taki sposób rozliczać na zasadach skali podatkowej od dochodu 17% lub 32%. Poinformowano Wnioskodawcę również o tym, że nie musi zakładać działalności gospodarczej z tytułu tego, gdyby przekroczył dochód z działalności nierejestrowanej. (...)

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

Czy wyświetlanie reklam na udostępnianym kanale na A jest wykonywane:

w celach zarobkowych – tj. w celu zapewnienia określonego dochodu, a nie wyłącznie w celu zaspokojenia Pana własnych potrzeb,

w sposób ciągły – tj. z zamiarem powtarzania tej czynności w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku,

w sposób zorganizowany – tj. w ramach uporządkowanych, celowych czynności?

Wnioskodawca osiąga dochody z umowy o pracę, uzyskiwane dochody z A są efektem ubocznym hobby. Filmy dodawane są kiedy Wnioskodawca może i ma czas, głównie po godzinach pracy oraz w weekendy, A wnioskodawca traktuje jako swoją pasję.

Czy w odniesieniu do działań polegających na udostępnianiu kanału na A i związanego z tym wyświetlania reklam są spełnione następujące przesłanki:

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie ww. czynności – z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych – ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

czy ww. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

czy ponosi Pan ryzyko gospodarcze związane z ww. działaniami?

Zdaniem Wnioskodawcy nie są spełnione podane przesłanki.

Jaki był cel stworzenia kanału na A, w szczególności czy była to chęć uzyskiwania przychodów z reklam udostępnianych na tym kanale, czy inna kwestia – jaka?

Kanał został założony w celu realizowania pasji, jaką jest nagrywanie podcastów. Kanał jest o tematyce (…). Wnioskodawca Interesuje się tym od dawna. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie. Dzięki podcastom może dalej dzielić się swoją pasją oraz rozwijać zainteresowania. Wnioskodawca nie wiedział Pan, że będzie zarabiać na A.

Czy Wnioskodawca jest właścicielem kanału na A, na którym są wyświetlane reklamy, czy jest nim inny podmiot – jaki?

Właścicielem kanału jest A, Wnioskodawca ma na tej platformie założony swój profil.

Co jest przedmiotem „umowy programu partnerskiego A”, w szczególności czy umowa ta reguluje zasady dotyczące udostępniania kanału na A na wyświetlanie reklam i zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu; od czego jest uzależniona wysokość wynagrodzenia?

Przedmiotem umowy są przychody z wyświetlania reklam w serwisie A. Umowa nie reguluje zasad wyświetlanych reklam, tym samym zasad naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia. Uzyskany przez Wnioskodawcę zarobek jest uzależniony od wyświetlanych reklam.

Pytania i stanowisko Wnioskodawcy

1. Czy prawidłowo rozlicza dochód z A w PIT-36 w Inne źródła?

2. Czy prowadzona przez działalność będzie uznawana za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o PIT oraz ustawy prawo przedsiębiorców?

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 1 - powinien rozliczać dochód z A w PIT-36 w źródłach inne.

W ocenie Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 2 - aktywność nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, ponieważ nie spełnia definicji działalności gospodarczej na gruncie tych ustaw.

(...)

Stanowisko i uzasadnienie KIS

Stanowisko, które przedstawił Wnioskodawca we wniosku, jest prawidłowe.

(...)

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

- zarobkowym celu działalności,

· wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

· prowadzeniu działalności we własnym imieniu.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu, nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia zarobku, czyli dochodu.

W przypadku niemożności jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w pkt 9 tego przepisu.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 cyt. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do przychodów z innych źródeł należy zatem zaliczyć każdy przychód, który spełnia łącznie dwa warunki: po pierwsze – nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, a po drugie – nie jest wyłączony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

(...)

Na podstawie przedstawionego opisu sprawy stwierdzamy, że Pana działania polegające na udostępnianiu kanału na A i związanym z tym wyświetlaniem reklam są podejmowane jedynie hobbystycznie i nie noszą znamion działalności gospodarczej. Zatem dochodów z tego tytułu nie należy kwalifikować do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia otrzymanego przez Pana nie można również zakwalifikować do źródła przychodów „najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie umieszcza Pan reklam na stronach internetowych, które są Pana własnością. Reklamy są bowiem umieszczane na kanale, którego właścicielem jest A.

Ponieważ uzyskiwanie przychodu w związku z czynnościami opisanymi we wniosku nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Winny być wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł.

Reasumując – prawidłowo rozlicza Pan dochód z A w PIT-36 jako dochód z innych źródeł. Jednocześnie prowadzona przez Pana działalność polegająca na udostępnianiu kanału na A i związanym z tym wyświetlaniem reklam nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie skutkuje powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

(Interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.430.2022.2.IM z 29.07.2022 r. - skróty, redakcja, wytłuszczenia, śródtytułu pochodzą od redakcji)

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: Źródła przychodów, inne źródła

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...