PIT: Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki albo zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce.

 

W konsekwencji czynność wniesienia wkładu niepieniężnego spółki osobowej (cywilnej, jawnej czy partnerskiej) nie będzie skutkowała powstaniem dla wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie to czynność prawna neutralna podatkowo.

Zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot aportu stanowi całe przedsiębiorstwo, czy też zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Należy wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. Aby mówić o sytuacji "odpłatnego zbycia", w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej przez drugiego wspólnika, powstałych po stronie wspólników otrzymujących aport wskazać należy, że ustawodawca, regulując w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych, nie odniósł się bezpośrednio do skutków podatkowych dla wspólników w przypadku wniesienia wkładów do spółki przez jednego z nich.

 

 

Dodać należy, iż wartość wniesionego przez inne podmioty wkładu nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników, gdyż wynika to z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki osobowej. Warunkiem powstania takiej spółki jest działanie w sposób oznaczony, np. poprzez wniesienie wkładów, którymi mogą być np. pieniądze bądź aporty w formie niepieniężnej

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 1.06.2021 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.238.2021.1.MG możemy przeczytać co następujące:

„ W opisanym zdarzeniu przyszłym uzgodnienie w umowie spółki cywilnej udziału w zyskach tej spółki w proporcji innej niż wynikająca z wartości wkładów wnoszonych do spółki cywilnej przez Wnioskodawcę i Wspólnika, nie spowoduje, że wniesienie do spółki cywilnej przez Wspólnika wkładu w postaci przedsiębiorstwa Wspólnika będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.

Tak więc, wniesienie przez jednego ze wspólników wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa we wniosku do spółki cywilnej nie spowoduje - po stronie Wnioskodawcy - powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: aport, wkład niepieniężny, spółka niebędąca osobą prawną

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...