PIT: Polisa ubezpieczenia OC dla zawodowego księgowego finansowana przez pracodawcę

Wykonywanie zawodu księgowego związane jest z wieloma różnymi ryzykami. Istnieją na szczęście na rynku niedrogie produkty ubezpieczeniowe, pozwalające zminimalizować te ryzyka. Bardzo często to pracodawcy finansują takie ubezpieczenia dla księgowych. Powstaje w tym momencie pytanie - czy wydatki na ubezpieczenie OC swoich pracowników pracujących w księgowości można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

 

Odpowiadają na to pytanie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na treść art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy PIT, który wskazuje, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznikado ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

b. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

c. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

 


Przeczytaj również:

Ubezpieczenie OC księgowych zawodowych - szczegółowe informacje


 

Z powyższego wynika, że kosztem uzyskania przychodów mogą być opłacone przez pracodawcę składki ubezpieczeniowe na rzecz pracowników, które są wymienione w załącznikudo ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej tj. ubezpieczenia:

1. ubezpieczenia na życie (dział I, grupa 1),

2. ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (dział I, grupa 3),

3. ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4 (dział I, grupa 5),

4. ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział II, grupa 1),

5. ubezpieczenia choroby (dział II, grupa 2).

Nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodów składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia innych, niż wymienione powyżej.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mieszczą się w innych grupach ryzyka, to jest w dziale II grupa 10-13, a zatem nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy opłacającego składki na rzecz osób objętych tym ubezpieczeniem.

Jak czytamy w piśmie Dyrektora KIS z dnia 03.12.2021r., nr 0111-KDIB2-1.4010.435.2021.1.AP:

„Z ubezpieczycielem X. S.A. zawarta jest umowa ubezpieczenia w przedmiocie ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac (dalej: "polisa OC księgowych").

Powyższe oznacza, że poniesione koszty dotyczą innych podmiotów tj. osób ubezpieczonych - wskazanych w polisie (choć nie imiennie), ich działania lub zaniechania, a nie samej działalności Spółki. Podkreślić należy, że to w interesie wskazanych w opisie osób fizycznych pełniących wskazane tam funkcje jest ewentualne zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością cywilną. W przypadku umów dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej takich osób, mamy więc do czynienia z zamiarem uchronienia objętych tą umową osób fizycznych przed kosztami, jakie mogą wyniknąć w związku z ich działalnością.”

Zatem w ocenie fiskusa nie można uznać za koszt podatkowy wydatków ponoszonych za inne podmioty i generalnie odnoszące się do ich aktywności nawet w zakresie ich funkcji pełnionych u pracodawcy. To powoduje, że wydatek ponoszony na polisę OC pracowników działu księgowości będzie wykluczony z kosztów podatkowych pracodawcy.

Nie oznacza to jednak, że pracodawcy powinni rezygnować z finansowania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej księgowych zawodowych, będących ich pracownikami. Wydatek ten, co prawda nie zostanie zaliczony do kosztu uzyskania przychodu, a dla księgowego - beneficjenta będzie stanowił przychód ze stosunku pracy, jednak to bardzo istotny benefit, zwiększający poczucie komfortu i bezpieczeństwa zatrudnionych w księgowości pracowników.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 


Przeczytaj również:

Ubezpieczenie OC księgowych zawodowych - szczegółowe informacje


 

Hasła tematyczne: odpowiedzialność księgowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej księgowych (oc księgowych)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...