PIT: Opodatkowanie nagród rzeczowych i pieniężnych w konkursach - obowiązki zwycięzców i organizatorów

 

W dobie licznych konkursów, organizowanych przez media i przedsiębiorców zwiększa się liczba szczęśliwców, którzy odbierają różnego rodzaju nagrody - pieniężne i rzeczowe. Rośnie też liczba organizatorów konkursów. Warto pamiętać, że przychody z tytułu wygranych w konkursach co do zasady są opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem PIT.

 

Jak wynika z treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W tym przypadku nie stosuje się żadnych kosztów podatkowych, co oznacza, że podatek pobierany jest od kwoty przychodu.

Zwolnienia

Warto też pamiętać o dostępnych zwolnieniach podatkowych. Otóż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT wolne od podatku wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W sytuacji gdy wartość nagrody przekracza ww. limit, opodatkowaniu podlega całość nagrody lub wygranej a nie tylko nadwyżka ponad kwotę 2000 zł.

Podatek jest pobierany i wpłacany przez organizatora konkursu. W przypadku nagród pieniężnych jest on potrącany z kwoty nagrody. W przypadku natomiast nagród rzeczowych podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia (art. 41 ust. 7 ustawy PIT).

Organizator konkursu (pełniący rolę płatnika) obowiązany jest przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrał na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca swojego zamieszkania.

Podatnik nie musi uwzględniać kwoty przychodu ani też kwoty pobranego podatku w zeznaniu rocznym PIT.

Natomiast płatnik do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym obowiązany jest przesłać do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR z tego tytułu.

Sprzedaż nagrody

W przypadku, gdy podatnik zdecyduje się na sprzedaż nagrody rzeczowej, należy mieć na uwadze regulacje określoną w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jeżeli następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W rezultacie dopiero po upłynie tego terminu możliwe jest dokonanie sprzedaży otrzymanej nagrody rzeczowej bez podatku.

 


Z wyjaśnień organów podatkowych


Co to jest konkurs, jakie są rodzaje konkursów

(...)

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że: „(…) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „konkurs” czytamy, że jest to – „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „rywalizować” wskazuje się, że oznacza to: „ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś” (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.)”.

Przepisy podatkowe posługują się pojęciami „konkurs”, „nagroda” nie zawierając ich definicji. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.

Z przytoczonych wyżej definicji wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie, mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Obowiązek poboru podatku jednakże nie wystąpi jeżeli wygrana/nagroda otrzymana w konkursie spełnia warunki do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do wygranych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł, jest rodzaj konkursu.

Należy także zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

  • organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu,
  • podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu (np.: internet),
  • jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł.

Z tego rodzaju konkursami nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie, gdyż wynika to z pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku, w którym Państwo doprecyzowali, że wydarzenia, o których mowa we wniosku nie są organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), przy czym ich wyniki mogą być publikowane w wydawanym przez Spółkę kwartalniku.

Druga grupa konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, z którymi to rodzajami konkursu mamy do czynienia w odniesieniu do niektórych wydarzeń, opisanych we wniosku, bowiem jak sami Państwo wskazali w uzupełnieniu wniosku: Niektóre Wydarzenia mogą być konkursami z dziedziny sportu (np. turniej piłki nożnej), nauki (np. konkurs na opracowanie nowego produktu (…) lub sposobu optymalizacji procesów technologicznych), kultury czy sztuki.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wydania nagród w ramach konkursu z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 2000 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia w przedstawionym opisie sprawy, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki, tj. wygrana musi dotyczyć konkursu z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu i jej wartość nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 2000 zł.

(...) Interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.392.2022.4.DJ z 4.08.2022 r.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: konkursy i loterie, nagrody, wygrana

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...