PIT: Mały podatnik - definicja i preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje instytucję małego podatnika. Posiadanie takiego statusu wiąże się z dwoma dość istotnymi preferencjami podatkowymi w podatku PIT (preferencje dla małych podatników wynikające z ustawy o VAT i CIT omówimy przy innej okazji).

Przede wszystkim wskażmy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 20 ustawy PIT małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, (w przypadku przedsiębiorstwa w spadku dotyczy to przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy); przeliczenia kwot wyrażonych w należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jak określić wartość przychodu ze sprzedaży

Sformułowanie "wartość przychodu ze sprzedaży" nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie definiowania sprzedaży dla celów ustalenia limitu małego podatnika, wskutek braku definicji ustawowej, pojęcie to powinno być więc odczytywane według jego językowego znaczenia. Skoro przychód ze sprzedaży należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną, to istotnym jest, że ustawodawca odwołał się do węższego pojęcia przychodu ze sprzedaży, a nie ogólnie do przychodu.

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 29.11.2019 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.435.2019.1.MG organ podatkowy wskazał, że sformułowanie "wartość przychodu ze sprzedaży" nie należy utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Jeżeli chodzi o preferencje przewidziane dla małego podatnika to przede wszystkim warto wskazać, że mali podatnicy mogą opłacać zaliczki nie miesięczne, lecz kwartalnie. Taka opcja przewidziana jest w art. 44 ust. 3g ustawy PIT.

O wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. To oznacza, że takie oświadczenie składane jest już po zakończeniu roku podatkowego (art. 44 ust. 3i ustawy PIT).

Ponadto mali podatnicy mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Jak bowiem wynika z treści art. 22k ust. 7 ustawy PIT mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: mały podatnik

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...