Kiedy organ podatkowy może zażądać zaświadczeń i oświadczeń

Oprócz sytuacji, w której to podatnik występuje do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia, zdarzają się sytuacje odwrotne - to organ podatkowy oczekuje dostarczenia zaświadczenia albo oświadczenia od podatnika.

 

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. W kontekście tej informacji należy wskazać, że organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;

2) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych;

3) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Chodzi o informacje które organ podatkowy może samodzielnie pozyskać - przykładowo od organu administracji rządowej, organu kontroli państwowej i ochrony prawa, sądu, jednostki organizacyjnej prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organu; jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ZUS czy KRUS.

 

 

Powyższe wynika z treści art. 306d Ordynacji podatkowej.

Przepis ten wskazuje również, że organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia albo oświadczenia w celu potwierdzenia faktów albo stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

Zatem przywołany art. 306d Ordynacji stanowi ochronę podatnika przed nieuzasadnionym żądaniem przez organ podatkowy przedkładania zaświadczeń lub składania oświadczeń co do potwierdzenia stanu faktycznego lub stanu prawnego, które są temu organowi wiadome bądź które może on sam w łatwy sposób ustalić.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zaświadczenia, oświadczenia

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...