Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Niedobory

 • 12-02-2019Obowiązek korekty odliczenia VAT w razie wystąpienia niedoboru towaru
  Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, na podatnikach spoczywa obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W jej wyniku może być stwierdzony jeden z dwóch rodzajów niedoboru: zawiniony bądź niezawiniony. Pojęcia te nie zostały zdefiniowane, lecz interpretację tych terminów znaleźć można w orzecznictwie administracyjnym. więcej »
 • 30-05-2018Opodatkowanie VAT remanentu likwidacyjnego
  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) podmioty likwidujące działalność gospodarczą mają obowiązek opodatkowania VAT towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, a także spółek nieposiadających osobowości prawnej, tj. spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych (spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne). więcej »
 • 14-05-2018WSA. Zawinione niedobory powodują konieczność korekty VAT
  W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeśli podatnik z tego prawa skorzystał, zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 19-09-2017Odliczenie VAT od skradzionych towarów
  Pytanie: Czy Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów w celu dalszej odsprzedaży, które następnie zostały utracone w wyniku popełnienia czynu zabronionego przez pracownika? więcej »
 • 30-12-2013Umorzenie należności od pracownika a PIT
  Zdarzają się sytuacje, gdy u pracodawcy w wyniku np. przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzone zostaną niedobory ilościowe w mieniu powierzonym pracownikom. Kosztami niedoborów pracodawca może zgodnie z przepisami Kodeksu pracy obciążyć pracownika bądź umorzyć je w całości lub części. Powstaje pytanie jakie skutki podatkowe wiązały się będą z obciążeniem lub umorzeniem wierzytelności po stronie pracownika. więcej »
 • 03-12-2012Rozliczanie niedoborów a podatek VAT
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku popełnienia niedoboru w sklepie przez osobę materialnie odpowiedzialną (pracownika) należy doliczyć i odprowadzić (lub dokonać korekty) podatek VAT od powstałego niedoboru? więcej »
 • 21-02-2012Niedobory w księgach rachunkowych
  Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji wymagają odpowiedniego udokumentowania i powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych. więcej »
 • 19-09-2011Niedobory zawinione a korekta VAT
  Z uzasadnienia NSA: Jeżeli utrata towaru nastąpiła z przyczyn od skarżącej spółki zależnych, tj. w wyniku zawinionych niedoborów towarów, dany towar w efekcie końcowym nie zostanie wykorzystany do działalności opodatkowanej, to prawo spółki do odliczenia w związku z ww. nabyciem powinno zostać utracone. więcej »
 • 06-04-2011Niedobory nie podlegają opodatkowaniu VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność handlową hurtową i detaliczną. Przy rozliczaniu inwentaryzacji sklepów występują niedobory towarów. Niedobory zawinione odpisywane są w koszty, a niedoborami towarów zawinionymi obciążane są osoby materialnie odpowiedzialne. Czy obciążając niedoborem osobę lub firmę prowadzącą sprzedaż należy „doliczyć i odprowadzić” podatek od towarów i usług? więcej »
 • 09-03-2011Korekta VAT w związku z powstaniem niedoborów towarów
  Utrata, zniszczenie lub kradzież towarów nie są zasadniczo uznawane za okoliczności zmieniające prawo do odliczenia VAT. Jeśli zatem utracone, zniszczone lub skradzione towary były przeznaczone do działalności opodatkowanej i odliczono podatek naliczony przy ich nabyciu, nie powstaje konieczność korekty. Stwierdzone niedobory niezawinione towarów (np. na skutek zniszczeń bądź kradzieży), nie będą powodować konieczności korekty podatku naliczonego od towarów, których dotknęły niedobory, jeżeli zostaną prawidłowo udokumentowane - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »