Doręczenie pisma pełnomocnikowi

Podatnik może ustanowić pełnomocnika właściwego do prowadzenia jego spraw podatkowych. Taki przypadek generuje istotne skutki w zakresie skutecznego doręczania pism.

 

W myśl bowiem art. 145 Ordynacji podatkowej pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.

Jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie. W razie niewyznaczenia pełnomocnika do doręczeń organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników.

Przepis nie dopuszcza żadnych wyjątków i zgodnie z zasadą oficjalności doręczeń, obarcza organy podatkowe prowadzące postępowanie obowiązkiem doręczania wszystkich pism procesowych pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie. Od dnia powiadomienia organu o ustanowieniu pełnomocnika powinien mieć on zapewniony udział w postępowaniu jak strona, a pominięcie pełnomocnika strony w czynnościach postępowania jest równoznaczne z pominięciem strony i wywołuje te same skutki prawne.

 

 

Powyższe oznacza, że jeżeli strona wyznaczyła pełnomocnika to pisma należy doręczać temu pełnomocnikowi. Doręczenie pisma stronie nie uważa się za doręczenie skuteczne.

W konsekwencji warunkiem wejścia decyzji podatkowej do obrotu prawnego jest jej skuteczne doręczenie stronie, a w przypadku gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika - temu pełnomocnikowi. Brak prawidłowego doręczenia decyzji oznacza, że decyzja taka nie weszła do obrotu prawnego i nie wywołuje skutków prawnych.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 02.06.2022r., I FSK 495/22 pominięcie pełnomocnika i doręczenie pisma bezpośrednio stronie nie wywołuje skutków prawnych. Czynność doręczenia w takiej sytuacji jest wadliwa, a zatem bezskuteczna.

Ponadto w innym wyroku NSA (z dnia 09.06.2022 II FSK 24/20) czytamy, że:

„Nie istnieje domniemanie doręczenia, a zatem nie można uznać, że poprzez zapoznanie się pełnomocnika ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i wykonaniem fotokopii zawiadomienia, zostało ono formalnie doręczone pełnomocnikowi.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: doręczenia, pełnomocnictwo podatkowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...