Wypłata dywidendy przez przekazanie nieruchomości a przychód w PIT

Z uzasadnienia: Przeniesienie prawa własności nieruchomości w drodze wypłaty z zysku nie jest zbyciem, które powoduje powstanie przychodu, nie stanowi bowiem czynności odpłatnej. W wyniku takiej formy wypłaty z zysku wartość rynkowa pozostałych w spółce aktywów nie wzrośnie. Zmienią się jedynie ich rodzaj i struktura.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Surma (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędzia WSA Ewa Rojek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Celestyna Niedziela, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi G.L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;
2. określa, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości;
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz G. L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

1. Akt organu administracji publicznej i przedstawiony przez ten organ tok postępowania

1.1. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...] r., nr [...] Minister Finansów stwierdził, że stanowisko G. L. przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania wspólnikowi spółki jawnej własności nieruchomości, jest nieprawidłowe.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca wskazał, że wraz z bratem jest wspólnikiem spółki jawnej (Spółka), która zajmuje się produkcją, sprzedażą mięsa oraz wędlin. Posiadają po 50% udziałów. W 1999 r. ze środków Spółki została zakupiona nieruchomość, składająca się z budynku i gruntu. W 2000 r. Spółka poniosła znaczne nakłady finansowe na modernizację przedmiotowego budynku. Na dzień rozliczenia niepodzielonego zysku Spółki, wartość księgowa przedmiotowej nieruchomości wynosiła 10 000 zł. W budynku posadowionym na gruncie prowadzona jest działalność handlowa (pawilon handlowy). W miejsce świadczenia pieniężnego z tytułu niewypłaconego zysku Spółka przeniosła na rzecz wnioskodawcy własność przedmiotowej nieruchomości, która stanowiła część należnego wnioskodawcy zysku do wypłaty. Natomiast na rzecz brata (drugiego wspólnika) wypłacone zostały środki pieniężne. Z ewidencji środków trwałych Spółki została wycofana przedmiotowa nieruchomość składająca się z budynku i prawa własności gruntu. Czynność ta była nieodpłatną, została udokumentowana uchwałą podjętą przez wspólników, fakturą wewnętrzną oraz umową w formie aktu notarialnego. Po wycofaniu przedmiotowej nieruchomości właścicielem jej został wnioskodawca. Wartość przedmiotowej nieruchomości według sporządzonego operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości zabudowanej, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 400 000 zł i nie była obciążona żadnym długiem. W związku z przeniesieniem własności przedmiotowej nieruchomości ze spółki jawnej na rzecz wnioskodawcy, Spółka zarachowała w dokumentach księgowych przychód, lecz wyłączyła go z podstawy opodatkowania jako niepodlegający opodatkowaniu. Spółka jawna wyłączyła również podatkowo wartość księgową przedmiotowej nieruchomości jako koszt. Wnioskodawca ponadto wskazał, że prowadzona przez niego, w formie spółki jawnej, działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym. W Spółce prowadzona jest pełna księgowość. Spółka powstała z przekształcenia spółki cywilnej. Wnioskodawca pod pojęciem "wartość niepodzielonego zysku Spółki" rozumie zysk wypracowany przez Spółkę jawną w latach poprzednich do 2012 r., który zgodnie z podjętymi przez wspólników uchwałami przeznaczony był do podziału (wypłaty). W miejsce świadczenia pieniężnego z tytułu niewypłaconego zysku Spółka przeniosła na rzecz wnioskodawcy własność przedmiotowej nieruchomości, która stanowiła część należnego wnioskodawcy zysku do wypłaty. Rozliczenie niepodzielonego zysku nastąpiło w oparciu o podjętą uchwałę nr 1/2011 z dnia 25 maja 2011 r., natomiast przeniesienie na rzecz wnioskodawcy nieruchomości opisanej we wniosku nastąpiło w formie aktu notarialnego dnia 13 kwietnia 2012 r., wycena przedmiotowej nieruchomość nastąpiła w dniu 25 listopada 2010 r.

1.3. W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytania czy dokonane wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych spółki jawnej - przekazanie go na cele prywatne na rzecz wspólnika, tytułem częściowej zapłaty udziału w zysku (datio in solutum) stanowi po stronie wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy w przypadku wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych istniejącej Spółki jawnej (przekazania na cele prywatne Wnioskodawcy - wspólnika) tytułem częściowej zapłaty udziału w zysku - de facto wypłaty wypracowanego zysku w latach poprzednich i wcześniej opodatkowanego - dojdzie do powstania przychodu po stronie Spółki jawnej?

1.4. Zdaniem wnioskodawcy, wycofanie środków trwałych z działalności gospodarczej nie będzie skutkowało powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej jako "u.p.d.o.f.", nie wymienia jako przychodów wycofania środków trwałych z działalności gospodarczej). Wycofanie przedmiotowej nieruchomości z działalności gospodarczej nie ma charakteru odpłatnego, zaś w momencie wycofania środka trwałego z działalności wnioskodawca nie osiągnie żadnego przychodu powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Uregulowanie zobowiązania z tytułu udziału w zysku w formie przekazania nieruchomości z majątku Spółki jawnej nie stanowi odpłatnego zbycia, a zatem nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zachodzi bowiem w tym przypadku przysporzenie majątkowe skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego. Dochody uzyskane przez każdego ze wspólników z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej są opodatkowane na bieżąco i rozdysponowanie pomiędzy nich zysku tej Spółki nie powoduje powstania po raz drugi obowiązku podatkowego. Tym samym Spółka (jej wspólnicy) nie osiągnie przychodu w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. "a" u.p.d.o.f. z tytułu wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych i nieodpłatnego przekazania jej wnioskodawcy (wspólnikowi Spółki).

1.5. Uznając stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe Minister Finansów powołał przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) charakteryzujące spółki osobowe, w tym spółkę jawną, a także prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Wskazał, że w myśl art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z art. 5b ust. 2 tej ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Według tego zaś przepisu źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Minister Finansów powołał także art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. i stwierdził, że art. 14 ust. 2 pkt 1 tej ustawy wskazuje, że dla powstania przychodu z działalności gospodarczej konieczne jest, aby wymienione w tym przepisie składniki majątku były wykorzystywane w działalności gospodarczej. Przepis będzie odnosił się zarówno do składników majątkowych, które w chwili zbycia są używane w działalności gospodarczej, jak i do składników majątkowych, które były, lecz już nie są używane w prowadzonej działalności gospodarczej w chwili ich zbycia. Stosownie do art. 24 ust. 1 u.p.d.o.f. u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »