Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna

Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli: kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie, oraz wysokość złożonej kaucji była odpowiednia. .. więcej »

Zmiany w VAT od 1 lipca: Odpowiedzialność solidarna i obowiązek miesięcznego rozliczania podatku

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605), zwana dalej „ustawą zmieniającą”, wprowadza zmiany w zakresie obowiązującej od 1 października 2013 r. instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe w podatku VAT sprzedawców towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, zwanych dalej „towarami wrażliwymi” (tzw. odpowiedzialności solidarnej)... więcej »

Zmiany w VAT od 1 lipca: Ulga na złe długi

Od 1 lipca 2015 r. w ustawie o VAT wprowadzono regulację, zgodnie z którą dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury (mimo nieuregulowania w stosownym czasie należności wynikającej z tej faktury), jeśli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Poza tym, uchylono przepis, którego literalne brzmienie mogło być interpretowane jako uniemożliwiające skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela, którego z jego dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym, lub wynikające ze stosunku pracy... więcej »

WSA. Przedłużenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy

Z uzasadnienia: Możliwość przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z potrzebą weryfikacji zasadności tego zwrotu m.in. w ramach kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego została wprost wyrażona w art. 87 ust. 2 ustawy VAT. Przepis ten nie uzależnia możliwości wydłużenia terminu zwrotu VAT od wykazania przez organ, że zwrot ten był nienależny, ale od uznania, że konieczna jest weryfikacja (sprawdzenie) zasadności tego zwrotu. Nie zawiera natomiast konkretnych przesłanek nakazujących weryfikację zasadności zwrotu. Wystarczy więc powzięta przez organ wątpliwość co do jego zasadności, co w niniejszej sprawie związane było z wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez właściwy organ kontroli skarbowej. .. więcej »

Niższe stawki VAT dopiero od 2017 r.?

Interpelacja nr 33052 do ministra finansów w sprawie powrotu do 22% stawki podatku VAT .. więcej »

wszystkie artykuły »

529854 zarejestrowanych użytkowników

1370 ujednoliconych aktów prawnych

29023 artykułów

272573 interpretacji izb i urzędów, indeks

483175 odbiorców biuletynu codziennego

288025 wypowiedzi na forum

NBP: 02.07.2015Kurs Walut:

AUD2.8794-0.72%
BGN2.1441+0.03%
BRL1.2022-0.77%
CAD2.9996-0.30%
CHF3.9974-0.31%
CNY0.6102+0.64%
CZK0.15390.00%
DKK0.5621+0.04%
EUR4.1935+0.03%
GBP5.9063+0.26%
USD3.7859+0.62%

wszystkie waluty »