Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Jak długo ważny jest certyfikat rezydencji?

Certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Przepisy nie określają jednak szczegółowych wymogów dotyczących tego dokumentu. Również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie określają formy zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby... więcej »

Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi w kosztach działalności

Pytanie: W związku z prowadzoną działalnością zawarłem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie na jej podstawie prac montażowo-budowlanych. Umowy te zwierały postanowienia dotyczące kar umownych w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej zostało zlecone osobie uprawnionej, natomiast prowadzenie na jej podstawie zleconych prac należało do mnie. Prace nie zostały zakończone w ustalonym terminie. Przyczyną było opóźnienie w realizacji zleconej dokumentacji projektowej. Czy kara umowna faktycznie zapłacona za nieterminowe wykonanie usługi podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?.. więcej »

NSA. Dostęp podatnika do akt sprawy

Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym nie może umożliwiać dostępu do informacji o innym podatniku; w sytuacji gdy organ podatkowy prowadzi postępowanie dotyczące kilku stron, powinien im udostępniać w myśl art. 178 § 1 Ordynacji podatkowej materiały dotyczące wspólnej dla nich sytuacji procesowej w granicach określonych przedmiotem orzekania oraz bez ograniczeń materiały dotyczące strony występującej z żądaniem ich udostępnienia; jeżeli zakres materiałów uzyskanych od różnych stron lub organów przekracza ramy wspólnego dla nich stanu faktycznego, to organ podatkowy ma obowiązek stosownie do art. 179 § 1 Ordynacji zachowania w tajemnicy danych, które nie są dla stron wspólne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... więcej »

Pracownik sezonowy na specjalnych zasadach?

Interpelacja nr 5177 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczania pracowników sezonowych.. więcej »

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową: Kontynuacja amortyzacji

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do spółki komandytowej, będzie miał prawo zaliczać w całości - z uwzględnieniem jego udziału w zysku w spółce komandytowej, o którym mowa w art. 8 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane od wartości początkowej składników majątku spółki komandytowej (w tym przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach spółki komandytowej?.. więcej »

wszystkie artykuły »

543933 zarejestrowanych użytkowników

1497 ujednoliconych aktów prawnych

33147 artykułów

324629 interpretacji izb i urzędów, indeks

497168 odbiorców biuletynu codziennego

296611 wypowiedzi na forum

NBP: 30.08.2016Kurs Walut:

AUD2.9336+0.12%
BGN2.21870.00%
BRL1.2040+1.29%
CAD2.9786-0.14%
CHF3.9654-0.08%
CNY0.5817+0.15%
CZK0.1605-0.06%
DKK0.58290.00%
EUR4.33950.00%
GBP5.0781-0.11%
USD3.8858+0.18%

wszystkie waluty »