REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BEZPŁATNYCH NA WITRYNIE PODATKI.BIZ I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH, W TYM DANYCH OSOBOWYCH

strona osobista użytkownika podatki.biz

formularz rejestracyjny do serwisu podatki.biz


Terminy:

Bezpłatny system podatki.biz - treść i mechanizmy, udostępniane bezpłatnie na witrynie podatki.biz (system)

Użytkownik aktywny - użytkownik, który zarejestrował się w systemie i nie anulował rejestracji (Użytkownik)

Usunięcie danych - usunięcie danych Użytkownika z systemu, bez pozostawiania kopii roboczych - dokonywane automatycznie przy braku potwierdzenia rejestracji lub z inicjatywy Użytkownika

Anulowanie rejestracji - procedura automatyczna, inicjowana przez Użytkownika, której wykonanie powoduje usunięcie danych Użytkownika z systemu

Strona osobista Użytkownika - strona, na której znajdują się dane Użytkownika. Na stronie znajdują się mechanizmy pozwalające między innymi na zmianę i usunięcie danych oraz anulowanie rejestracji

Udostępniający - TaxNet Sp. z o.o. w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13a, tel/fax (032) 3277633, NIP 646-25-04-471 REGON 277463136, KRS: 0000197413, tel. kom.: 501 707 541, e-mail: podatki@podatki.biz

Klient Udostępniającego - osoba, organizacja, instytucja, przedsiębiorca i inna jednostka, która zakupiła i opłaciła dowolny towar lub usługę Udostępniającego, podając przy tym prawidłowy adres e-mail do kontaktów, związanych z realizacją zamówienia

Pracownik Klienta Udostępniającego: osoba, pozostająca w stosunku pracy lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło z Klientem Udostępniającego, posługująca się adresem e-mail w domenie firmowej, użytej przez Klienta Udostępniającego w trakcie realizacji zamówienia i zakupu

Klauzula informacyjna: Informacje, związane z przetwarzaniem danych

Wersja regulaminu: Niniejsza wersja regulaminu, obowiązuje od 19.04.2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że dotychczas stosowane środki ochrony danych osobowych i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz danych, które mogą w przyszłości stanowić dane osobowe spełniają wymagania Rozporządzenia RODO. Od zarejestrowanych Użytkowników nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie. W celach informacyjnych umieszczamy zasady dotyczące przetwarzania posiadanych przez nas danych oraz informujemy o prawach naszych Użytkowników.

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TaxNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Młyńskiej 13A. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail podatki@podatki.biz, telefonicznie pod numerem 32 328 50 19 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie TaxNet można kontaktować pod adresem e-mail podatki@podatki.biz.

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług bezpłatnych zgodnie z regulaminem oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja działań marketingowych i promocyjnych.

4) Nie przekazujemy Pana/Pani przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 3.

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo to realizowane jest na stronie https://www.podatki.biz/mojepodatki/

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane, zbierane przy rejestracji mogą być całkowicie anonimowe - wystarczy użycie nieidentyfikującego wprost adresu e-mail.

12) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Celem profilowania jest określenie Pana/Pani zainteresowań tematycznych w obrębie serwisów internetowych TaxNet Sp. z o.o. Przykładowym zastosowaniem profilowania jest:

a) proponowanie artykułów o tematyce zbliżonej do poprzednio czytanych;
b) proponowanie produktów i usług, których opisy były poprzednio czytane;
c) dobór zawartości maili zawierających informacje specjalistyczne, promocyjne i handlowe.


Regulamin:

1. System udostępniany jest nieodpłatnie użytkownikom, którzy potwierdzili rejestrację za pomocą linku, przesłanego w liście e-mail na adres, podany w formularzu rejestracyjnym.

2. Udostępniający może w każdej chwili zaprzestać udostępniania wybranych lub wszystkich mechanizmów i treści bez podania przyczyn na dowolny okres czasu. Zaprzestanie na stałe udostępniania wszystkich mechanizmów i treści spowoduje usunięcie danych Użytkowników. Zmiana domeny lub serwera nie stanowi zaprzestania udostępniania.

3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora, na życzenie Użytkownika, w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail lub braku aktywności w serwisie trwającej dłużej niż 365 dni.

4. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane, podane przy rejestracji, w tym również adres e-mail.

5. Udostępniający nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia i/lub ich skutki oraz inne skutki będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem używania systemu, wykorzystania danych w nim udostępnianych, stosowania metod i procedur w nim opisywanych

6. Witryna podatki.biz nie jest witryną doradztwa podatkowego, a wszelkie materiały mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny i nie stanowią rozstrzygnięć w konkretnych sprawach. Publikowane przepisy i inne materiały nie stanowią źródła prawa.

7. Udostępniający pozostawi bez odpowiedzi jakiekolwiek pytania dotyczące informacji w indywidualnych sprawach podatników, zarówno będących jak i nie będących użytkownikami systemu. Działy pytań i odpowiedzi oparte są na zagadnieniach najczęściej poruszanych w publicznych forach dyskusyjnych, prasie i innych mediach, dotyczących spraw i kwestii ogólnych

8. W trakcie rejestracji Użytkownik wypełnia wszystkie pola.

9. W trakcie rejestracji podawane są następujące dane użytkownika: rok urodzenia, województwo zamieszkania, wielkość zamieszkiwanej miejscowości, rodzaj i formy opodatkowania, adres e-mail, płeć, branża zatrudnienia/działalności. W trakcie rejestracji nie wymagamy podawania danych osobowych - w szczególności adresów e-mail mogących zostać uznane za dane osobowe, za wyjątkiem sytuacji, w której taki adres służy identyfikacji statusu rejestrującego jako klienta Udostępniającego (został podany w trakcie dokonywania zakupu towaru lub usługi od Udostępniającego). Adresem e-mail, uznanym przez Udostępniającego za zawierający dane osobowe będzie np. adres o przykładowej treści: a.nowak@taxnet.pl, nie będzie adres a.nowak@onet.pl. Ten pierwszy może doprowadzić do zidentyfikowania użytkownika w sposób nie wymagający nadmiernych działań, ten drugi bez wykonania działań ponadstandardowych nie może posłużyć do zidentyfikowania użytkownika.

10. Wszystkie wartości oprócz adresu e-mail wybierane są z listy dostępnych wartości

11. Dane zgromadzone w trakcie rejestracji nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom

12. Nieodpłatne korzystanie z pełnych treści i kompletnych mechanizmów możliwe jest po zalogowaniu się

13. Mechanizmy używane na witrynie umożliwiają jednokrotne zalogowanie się i wielokrotne używanie tego logowania w przyszłości, pod warunkiem, że Użytkownik ma aktywne określone ustawienia komputera (np. cookie). W trakcie wizyty zalogowanego użytkownika gromadzimy dane dotyczące czytanych przez niego artykułów, w celu profilowania (określenia zainteresowań do celów doboru udostępnianych przyszłych treści, ofert i materiałów).

14. Na stronie osobistej Użytkownik może zdefiniować zakres informacji przekazywanych automatycznie na adres e-mail podany przy rejestracji

15. Udostępniane materiały i mechanizmy są chronione w sposób przewidziany prawem. Udostępniający nie wyraża zgody na ich używanie w sposób wykraczający poza zwykły użytek na potrzeby osobiste Użytkownika. W szczególności nie jest dozwolone rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie materiałów obecnych na witrynie podatki.biz w jakikolwiek sposób.

16. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do treści, usług i mechanizmów udostępnianych przez Udostępniającego na zasadach komercyjnych.

17. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik usunie swoje dane z systemu lub usunie je Udostępniający na życzenie Użytkownika.

18. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją do systemu wyraża zgodę na otrzymywanie od Udostępniającego na adres mail podany w procesie rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności:

a) newslettera zawierającego omówienia z zakresu podatków i rachunkowości,
b) informacji dotyczących systemu i produktów Udostępniającego oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji Udostępniającemu
c) powiadomień o zdarzeniach (zmianach, nowych przepisach i terminach, nowych usługach itp.).

Newsletter i powiadomienia mogą również zawierać informacje dotyczące innych podmiotów, towarów i usług.

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.05.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.05.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek raportowania schematów podatkowych: zasady identyfikacji, procedura...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY