Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy

Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy

Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.

2. Stażysta uzyskujący stypendium, od którego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, może ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, (art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, (Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm).

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Zieliński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Edyta Podrazik Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak Protokolant St. sekretarz sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2015 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] grudnia 2014r. Nr [...] w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] 2014r. nr [...], II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

UZASADNIENIE
Decyzją z [...] 2014r. ([...]) Starosta [...] na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit a i b, art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013r. poz. 674 ze zm.) orzekł o uznaniu J. J. od dnia 2 lipca 2014r. za osobę bezrobotną oraz o odmowie przyznania J. J. prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż J. J. zgłosiła się do Powiatowego Urzędu Pracy w K. w celu rejestracji jako bezrobotna. Wyżej wymieniona w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania odbyła przez 365 dni (w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.) staż w związku z uczestnictwem w projekcie [...] Nr [...] "[...]" współfinansowanego ze środków Z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, którego beneficjentem jest Miasto K.

Zdaniem organu wobec J. J. nie można zastosować art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bowiem nie była ona zatrudniona, lecz odbywała staż na podstawie umowy o staż bez nawiązywania stosunku pracy i otrzymywała z tego tytułu stypendium stażowe a nie wynagrodzenie za pracę.

Ponadto J. J. otrzymała stypendium w wysokości:
- od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. 1580,- zł miesięcznie;
- od 1. Stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. 1680,- zł miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowało się tymczasem na poziomie:
- w 2013r. 1600 zł;
- w 2014r. 1680 zł.

Stypendium J. J. było wolne od podatku dochodowego w zakresie zwolnienia przedmiotowego, (art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem organu J. J. nie spełniła tym samym, wymogu wskazanego w art. 71 ww. ustawy, iżby osiągany przychód (stypendium) był równy lub wyższy wysokości najniższego wynagrodzenia.

Drugą przesłanką jaką należy spełnić by uzyskać zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest opłacanie składek na Fundusz Pracy od kwot wynoszących co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku J. J. nie opłacano składek na Fundusz Pracy, ponieważ w katalogu osób, od których istnieje obowiązek odprowadzenia takich składek od wysokości wynagrodzenia pracownika pełnoetatowego na mocy art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie uregulowano kwestii naliczania i odprowadzania składki na Fundusz Pracy od stypendium za straż finansowany ze środków europejskich, natomiast dochód z tytułu odbywania stażu uzyskany jest przez uczestników na podstawie umowy o odbywanie stażu, która nie jest umową o pracę. Z tych względów organ uznał, iż J. J. nie spełnia wymogów od których uzależniona jest możliwość przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła J. J. podnosząc, iż w jej przypadku podmiot wypłacający jej stypendium z tytułu odbywania stażu był zobligowany do opłacenia składek na Fundusz Pracy, ponieważ od stypendium były opłacane składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe. Skoro składka na Fundusz Pracy nie była odprowadzana, to znaczy, że skorzystano z art. 104b ustawy o promocji zatrudnienia, zgodnie z którym Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

J. J. podniosła również, iż zarówno w 2013r jak i w 2014r. wypłacano jej stypendium w kwocie wyższej aniżeli kwota najniższego wynagrodzenia.

Decyzją z [...] grudnia 2014r. ([...]) Wojewoda Wielkopolski utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji przytoczył argumentację przedstawioną w uzasadnieniu decyzji Starosty z [...] 2014r. wskazując, że argumentację tę podziela, w szczególności co braku przesłanek do przyznania J. J. zasiłku dla bezrobotnych.

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniosła J. J. powtarzając argumentację wskazaną w odwołaniu od decyzji z [...] 2014r.

W odpowiedzi na skargę wojewoda Wielkopolski wniósł o jej oddalenie, odwołując się do argumentacji przytoczonej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Skarga okazała się zasadna.

Na wstępie dalszych rozważań wyjaśnić należy, iż stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) w zw. z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – dalej jako "P.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, sąd administracyjny bada, czy zaskarżony akt administracyjny (decyzja, postanowienie) jest zgodny z obowiązującymi w dacie jego podjęcia przepisami prawa materialnego określającymi prawa i obowiązki stron oraz przepisami proceduralnymi normującymi podstawowe zasady postępowania przed organami administracji publicznej.

Kwestią sporną w przedmiotowej sprawie administracyjnej była interpretacja przepisu art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy i ustalenie czy skarżącej przysługuje pra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »