WSA: Zwrot VAT. Czynność pozorna nie zasługuje na ochronę

W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynności pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uznać trzeba, że działalność tego rodzaju nie zasługuje na ochronę, ponieważ jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyści kosztem Skarbu Państwa bez podstawy prawnej i podważenie założeń samego systemu podatku od towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Wujek, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz (spr.), Sędzia WSA Marzanna Sałuda, Protokolant Specjalista Anna Charchuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2015 r. przy udziale - sprawy ze skargi "A" Sp. z o. o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] r. znak: [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z [...] r. znak: [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r. "A" Sp. z o.o. w W.

W uzasadnieniu organ przedstawił stan faktyczny sprawy i dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego. Wskazał, że organ I instancji prowadził wobec "A". kontrolę podatkową oraz postępowanie podatkowe, w związku ze złożoną [...] r. w Urzędzie Skarbowym w W. deklaracją VAT-7 za wrzesień 2012 r., w której wykazano:

- podatek należny w wysokości [...] zł,

- podatek naliczony w wysokości [...] zł,

- kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni w kwocie [...] zł.

W ramach przeprowadzonej w Spółce kontroli podatkowej ustalono, że wykazana w ww. deklaracji VAT-7 kwota zwrotu, związana jest z zakupem nieruchomości mieszczącej się w W. przy ul. [...].

Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. wszczął wobec Spółki postępowanie podatkowe w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r. W oparciu o ustalenia dokonane w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego stwierdzono, że podatnik w rozliczeniu za ww. okres zawyżył podatek naliczony obniżający podatek należny o kwotę [...] zł, poprzez odliczenie podatku VAT z faktury nr [...] z 24.09.2012 r. na wartość netto: [...] zł, podatek VAT 23% [...] zł, wartość brutto: [...] zł, wystawionej przez firmę: "B".

Organ I instancji uznał bowiem, że sprzedaż nieruchomości była czynnością pozorną w rozumieniu art. 83 § 1 kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT, ww. faktura VAT z 24.09.2012 r. nie może stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający.

W konsekwencji, decyzją z [...] r. znak: [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. dokonał rozliczenia podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r. określając Spółce "A" Sp. z o.o. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni w wysokości [...] zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w K. rozpatrując złożone przez stronę odwołanie uchylił w całości ww. decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Po uzupełnieniu materiału dowodowego oraz ponownym rozpatrzeniu sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. wydał decyzję z [...] r., znak: [...], w której określił Spółce za wrzesień 2012 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni, w wysokości [...] zł. W uzasadnieniu wskazał m.in., że "A" Sp. z o.o. powstała w celu nabycia nieruchomości od "B" i otrzymania nienależnego zwrotu podatku VAT z tego tytułu. Zdaniem organu podatkowego, transakcja zakupu ww. nieruchomości została przeprowadzona w celu uzyskania korzyści kosztem budżetu państwa, ponieważ jej celem nie był obrót handlowy zgodny z istotą działalności gospodarczej, lecz bezpodstawne osiągnięcie zysku. Dlatego też, organ I instancji stwierdzając, że działania takie mieszczą się w kategorii czynności pozornej - na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT odmówił Spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT nr [...] z 24.09.2012 r. w wysokości [...] zł.

Pismem z dnia [...] r. pełnomocnik strony złożył odwołanie od ww. decyzji wnosząc o:

- uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania - w przypadku uznania zarzutów naruszenia prawa materialnego, ewentualnie o:

- uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do ponownego rozpatrzenia - w przypadku uznania zarzutów naruszenia prawa proceduralnego.

Zaskarżonej decyzji strona zarzuciła:

1. rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 87 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o VAT), poprzez nie mającą uzasadnienia w zebranym materiale dowodowym odmowę zwrotu podatku VAT na rachunek Spółki;

2. niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego, tj. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT w związku z brzmieniem art. 83 ust. 1 ustawy Kodeks Cywilny, poprzez nie wskazanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego rzekomo ukrytej czynności prawnej, która miała być dokonana w miejsce nabycia nieruchomości;

3. niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego, tj. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT w związku z brzmieniem art. 58 KC poprzez nie wskazanie sprzeczności nabycia nieruchomości z ustawą VAT, a także nie wskazanie w jaki sposób Spółka próbowała obejść tę ustawę;

4. rażące naruszenie przepisu prawa proceduralnego, tj. art. 199a Ordynacji podatkowej, poprzez jego nieuzasadnione pominięcie w toku prowadzonego postępowania podatkowego, pomimo zwrócenia uwagi na ten fakt w piśmie pełnomocnika dotyczącym wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego;

5. rażące naruszenie art. 197 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie w decyzji osądu co do hipotetycznej wartości transakcji, z pominięciem biegłego rzeczoznawcy;

6. rażące naruszenie art. 180, 193, 194 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez nieuzasadnione pominięcie dowodów z dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów urzędowych sporządzonych w formie aktu notarialnego oraz pominięcie ksiąg handlowych. Pominięcie to miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie, cow konsekwencji przełożyło się na wydanie wadliwej decyzji;

7. wydanie decyzji z naruszeniem art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez pominięcie w uzasadnieniu faktycznym przyczyn, dla których organ podatkowy odmówił wiarygodności zebranym w toku postępowania dowodom, ale przede wszystkim wydanie decyzji z uzasadnieniem sprzecznym wewnętrznie, a przez to nielogicznym i niezrozumiałym dla strony;

8. w związku z powyższymi zarzutami, naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej poprzez działanie organu podatkowego nie mającego odzwierciedlenia w przepisach prawa oraz świadome działanie wprost sprzeczne z przepisami ustaw podatkowych;

9. naruszenie art. 121 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania stronniczo, w sposób nie tylko skutkujący uzasadnionym brakiem zaufania do organu podatkowego, ale w sposób skutkujący złożeniem skargi na konkretnego urzędnika aparatu skarbowego. Skarga została załączona do odwołania.

Po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z [...] r. znak: [...] utrzymał w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji. Ponadto w decyzji organu drugiej instancji rozpatrzono skargę podatnika na prowadzone przez Naczelnika postępowanie podatkowe.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ II instancji wskazał, że badając okoliczności zakupu przez "A" Sp. z o.o. nieruchomości wymienionej na fakturze wystawionej przez firmę "B", ustalono, że podmioty te dokonały czynności pozornej polegającej na symulowaniu nabycia własności nieruchomości przez E., bez żadnych ograniczeń w jej wykonywaniu (korzystaniu) przez dotychczasowego właściciela K. K.

"A" została zawiązana umową z [...] r., w której określono kapitał zakładowy na kwotę [...] zł (400 udziałów, z których każdy ma wartość nominalną [...] zł). Według § 6 tej umowy, udziały w Spółce objęli: P. K. - 396 udziałów o łącznej wartości nominalnej [...] zł oraz P. R. - 4 udziały o łącznej wartości nominalnej [...] zł. Jako organy Spółki wskazano: zarząd i zgromadzenie wspólników. W skład zarządu wspólnicy powołali prezesa zarządu - P. K. W dniu 7 września Spółka została wpisana do KRS.

Pismem z dnia [...] r. strony transakcji: K. K. (sprzedawca) i "A" (nabywca) poinformowali Naczelnika Urzędu Skarbowego w W., że zgodnym oświadczeniem woli na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT rezygnują ze zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości.

Zakup nieruchomości udokumentowano fakturą VAT nr [...] z 24.09.2012 r. wystawioną przez F.H.U. "B", na wartość netto: [...] zł, VAT: [...] zł. Do faktury załączono akt notarialny sporządzony na okoliczność zawartej umowy sprzedaży za kwotę [...] zł. W akcie tym wskazano m.in., że:

- powyższa nieruchomość jest zabudowana piętrowym pawilonem handlowym o powierzchni około 160,00 m2;

- podstawą nabycia przez K. K. własności ww. nieruchomości jest umowa sprzedaży sporządzona 3.04.2002 r.

- w dziale III księgi wieczystej wpisana jest wzmianka o wszczęciu egzekucji z nieruchomości na rzecz wierzyciela "C" S.A. z siedzibą w W.;

- w dziale IV księgi wieczystej wpisane są:

• hipoteka umowna łączna zwykła w sumie [...] zł - ustanowiona w celu zabezpieczenia kredytu, którego termin zapłaty upływa z dniem [...] r. na rzecz "D" S.A. z siedzibą w W.;

• hipoteka przymusowa w sumie [...] zł - wpisana w celu zabezpieczenia należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz innych należności wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę wpisu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W.;

• hipoteka przymusowa w sumie [...] zł - wpisana w celu zabezpieczenia należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych należności wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę wpisu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W.;

K. K. oświadczył, iż sporządził umowę wyłączającą wspólność ustawową, a powyższą nieruchomość nabył z majątku osobistego. Strona nabywająca okazała uchwałę Zgromadzenia wspólników Spółki "A" - wyrażającą zgodę na zakup opisanej nieruchomości;

Ustalono, że cena sprzedaży za zgodą sprzedającego zostanie zapłacona w następujący sposób:

kwota [...] zł na konto wskazane przez sprzedającego do [...] r.;

kwota [...] zł w terminie siedmiu dni od wykreślenia wszystkich obciążeń z działów III i IV księgi wieczystej na konto wskazane przez sprzedającego;

K. K. zobowiązuje się do uregulowania wierzytelności zabezpieczonych wpisami w dziale III i IV tej księgi z innych źródeł finansowych. Strony postanawiają, iż wydanie przedmiotu sprzedaży stronie kupującej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym; Kupująca wnosi do Sądu Rejonowego w W. o wpisanie własności w księdze wieczystej na rzecz "A" K. K. oświadcza, iż na powyższej nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. ""B" ".

W aktach sprawy znajduje się wydruk wyciągu bankowego nr [...] za okres od 20.09.2012 r. do 30.09.2012 r. sporządzony w dniu 29.09.2012 r. z rachunku bankowego Spółki E. Z ww. wyciągu bankowego wynika, że 27.09.2012 r. dokonano wpłaty własnej z konta P. K. na kwotę [...] zł, którą następnie tego samego dnia - przelewem wewnętrznym - przekazano na konto K. K.

W protokole z kontroli w "A" z 9.11.2012 r. odnotowano, że według oświadczenia podatnika, wpłata kwoty [...] zł pokryta została z wkładów wniesionych do Spółki przez udziałowców.

W dniu [...] r. przeprowadzono czynności sprawdzające w "B" w zakresie transakcji zawartych z "A".

Z ustaleń poczynionych w toku czynności sprawdzających wynika, że faktura VAT dokumentująca sprzedaż nieruchomości, została zaewidencjonowana w ewidencjach VAT i przeniesiona w kwotach zgodnych do deklaracji VAT-7 za wrzesień i październik 2012 r.

Organ podatkowy stwierdził, że do 13 grudnia 2012 r. zobowiązania podatkowe wynikające z deklaracji za wrzesień i październik 2012 r. nie zostały przez podatnika uregulowane.

W protokole z czynności sprawdzających odnotowano ponadto, że według oświadczenia podatnika przed sprzedażą ww. nieruchomości, nie dokonano jej wyceny. Nieruchomość stanowiła środek trwały firmy ""B" ", zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych pod poz. 1 jako budynek handlowo-gastronomiczny nabyty 3.04.2002 r. na podstawie aktu notarialnego Wartość początkowa środka trwałego wynosiła: [...] zł. W latach 2006-2008 poniesiono nakłady inwestycyjne, w związku z czym wartość początkowa nieruchomości została podwyższona do kwoty [...] zł.

Dodatkowo organ podatkowy zweryfikował zasadność zastosowania stawki 23% przy sprzedaży ww. nieruchomości, w związku z czym ustalono, że:

- podatnik nie odliczył podatku VAT przy zakupie,

- poniesione nakłady inwestycyjne w kwocie [...] zł przewyższają wartość początkową (cenę zakupu),

- w dniu 21.09.2012 r. złożono w Urzędzie pismo informujące o zamiarze sprzedaży nieruchomości, rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT i wyborze opodatkowania w podstawowej stawce.

Ponadto ustalono, że 18.09.2012 r. złożono w Urzędzie Skarbowym w W. informację dotyczącą zamiaru sprzedaży tej samej nieruchomości, wskazując jako jej nabywcę M. T., który jednak wycofał się z transakcji, z uwagi na nie przyznanie mu kredytu przez bank.

Do protokołu z czynności sprawdzających załączono m.in.:

- polecenie przelewu z konta bankowego "A" na konto odbiorcy: K. I K. kwoty [...] zł - data operacji: 27.09.2012 r. godz. 14:00:54 (tytułem: zapłata za nieruchomość);

- wypłatę z rachunku bieżącego posiadacza: K. I K. - kwoty [...] zł - data operacji: 27.09.2012 r. godz. 14:02:41 (tytułem: wypłata K. K.).

Na podstawie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty PIT-37 stwierdzono, że P. K. w latach 2007-2011 wykazywała bardzo niewielkie dochody, tj.:

- za 2007 r. - [...] zł (przychody [...] zł - koszty [... ]zł);

- za 2008 r. - [...] zł;

- za 2009 r. - [...] zł;

- za 2010 r. - [...] zł;

- za 2011 r. - [...] zł (z tytułu zatrudnienia u K. K.).

Pismem z [...] r., znak: [...] organ I instancji wezwał E. do złożenia wyjaśnień dotyczących źródła sfinansowania udziałów wniesionych jako kapitał zakładowy Spółki w wysokości [...] zł oraz do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej fakt posiadania środków w takiej wysokości.

W dniu [...] r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w W. złożone zostało zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych ([...]). Z deklaracji tej wynika, że K. K. w dniu 29.08.2012 r. dokonał darowizny kwoty [...] zł na rzecz żony - P. K. Do dokumentu [...] załączono potwierdzenie przelewu z 29.08.2012 r. kwoty [...] zł tytułem darowizny oraz kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa z 1.06.2012 r.

W dniu [...] r. przesłuchano w siedzibie Urzędu Skarbowego w W. - P. K., która na temat transakcji zakupu przedmiotowej nieruchomości zeznała m.in., że nabywając nieruchomość od firmy "B" wiedziała, że jest ona obciążona hipotekami na bardzo duże kwoty; nie pamięta czy wiedziała, że kupiona przez Spółkę nieruchomość zawiera informację o wszczętej egzekucji komorniczej; wzięła pod uwagę fakt, że w przypadku gdy nieruchomość zostanie sprzedana przez komornika, uzyskana kwota zostanie w pierwszej kolejności przekazana na poczet wszelkich zobowiązań K. K., ale stwierdziła: "Na ten czas nie otrzymuję żadnych pism i na razie się nad tym nie zastanawiam co będzie dalej. Oświadczyła, że Spółka osiąga przychody z dwóch czynszów: od państwa L. - około 2 tysiące oraz od K. K. - około 7 tysięcy.

Ponadto, na pytanie dotyczące podania powodu zakupu tak poważnie obciążonej nieruchomości, która z drugiej strony przynosi bardzo niewielkie przychody co miesiąc, odpowiedziała: "to była korzystna oferta dla Spółki, bo nie musiała płacić na chwilę obecną całości kwoty. Spółka zajmuje się kupnem i dzierżawą nieruchomości. Więc kupiła tę nieruchomość i następnie ją dzierżawi. Spółki nie było stać na kupno za większą kwotę i dlatego zakup tej nieruchomości był dla Spółki bardzo korzystny".

Na pytanie, w jaki sposób Spółka zapłaci pozostałą część zobowiązania w kwocie [...] zł nie posiadając środków, odpowiedziała: " na tą chwilę czekam na zwrot z Urzędu skarbowego w kwocie [...] zł, a w późniejszym okresie jak Spółka dłużej podziała na rynku i będzie miała zdolność kredytową to na resztę kwoty Spółka zaciągnie kredyt".

W trakcie przesłuchania [... ] r. P. R. - udziałowiec Spółki E. zeznał, że nie wie za jaką cenę była kupiona nieruchomość położona w W. i nie interesował się tym, nie wie ile faktycznie Spółka zapłaciła za ww. nieruchomość, nie wie, że zakupiona nieruchomość jest obciążona hipotekami na bardzo duże kwoty. Stwierdził on "Generalnie nie posiadam wiedzy na temat zakupu tej nieruchomości. To znaczy teraz wiem, ale do momentu wezwania na to przesłuchanie nie wiedziałem nic. Wiedziałem, że Spółka kupuje jakąś nieruchomość, ale szczegółów nie znam. Nie interesuję się i nie zajmuję się działalnością Spółki"; nie wie jakiego rzędu przychód Spółka osiąga co miesiąc z tytułu wynajmu pomieszczeń. Na pytanie, w jakim celu przystąpił do Spółki, zeznał: "Mam tam udziałów zaledwie [...] zł. Przystępując do tej Spółki liczyłem na osiągnięcie jakiś dochodów. Ocenię Spółkę po złożeniu dokumentów na Walnym Zgromadzeniu."

Następnie organ I instancji wezwał Spółkę do przedłożenia:

- uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej zgodę na zakup nieruchomości;

- protokołu zdawczo-odbiorczego wydania nieruchomości,

- umów najmu pomieszczeń w spornym budynku, zawartych z K. K., A.L. i P.L.;

- umów zawartych przez "A" - jako właściciela ww. nieruchomości - z dostawcami mediów.

W dniu [...] r. przedłożono kserokopie żądanych dokumentów, z których wynika m.in., że:

- Uchwała zgromadzenia wspólników "A" w sprawie zgody na zakup ww. nieruchomości została podjęta [...] r. Przedłożono kserokopię kopii uchwały, na odwrocie której znajduje się poświadczenie zgodności niniejszej kopii z okazanym dokumentem, dokonane przez notariusza z Kancelarii Notarialnej w Ż. z datą [... ] r.:

- Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości zabudowanej spisano [... ] r. W punkcie 4 protokołu wskazano dokumentację eksploatacyjną: umowę o dostawę energii elektrycznej do nieruchomości, umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości;

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta została z "E" Sp. z o.o., 2.12.2013 r.;

- umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej z "F", zawarta została [...] r. - punkt poboru: W., ul. [...] (tytuł prawny do lokalu - umowa najmu). Aneksem z [...] r. zmieniono załącznik nr 1 do ww. umowy, dopisując drugi punkt poboru: W., ul. [...] (tytuł prawny do lokalu - właściciel);

- umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta z "G" [...] r.;

- umowa najmu z A. L. została zawarta [...] r. Przedmiotem umowy był lokal użytkowy o powierzchni 40 m2 położony na piętrze ww. nieruchomości. Czynsz najmu określono w wysokości [...] zł netto miesięcznie, płatny na wskazany rachunek bankowy. Opłaty z tytułu mediów ponosi Najemca. W § 7 umowy wskazano, że Najemcy nie wolno bez pisemnej zgody Najmującego oddawać przedmiotu najmu innej osobie do używania lub też poddzierżawiać. Pismem z dnia [...] r. A.L. wypowiedziała umowę najmu ww. lokalu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (tj. do 30.01.2013 r.);

- umowa najmu z P. L. została zawarta [...] r. Przedmiotem umowy był lokal użytkowy o powierzchni 44 m2 położony na piętrze ww. nieruchomości. Czynsz najmu określono w wysokości [...] zł netto miesięcznie, płatny na wskazany rachunek bankowy. Opłaty z tytułu mediów ponosi Najemca. W § 7 umowy wskazano, że Najemcy nie wolno bez pisemnej zgody Najmującego oddawać przedmiotu najmu innej osobie do używania lub też poddzierżawiać. Pismem z [...] r. P.L. wypowiedział umowę najmu ww. lokalu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia;

- umowa najmu z K. K. została zawarta [...] r. Przedmiotem umowy jest lokal użytkowy o powierzchni 80 m2, położony na parterze ww. nieruchomości. Strony ustaliły czynsz z tytułu najmu w wysokości [...] zł netto miesięcznie, płatny na wskazany rachunek bankowy lub gotówką. Opłaty z tytułu mediów ponosi Najemca. W § 7 umowy wskazano: "Najemcy wolno bez pisemnej zgody Najmującego oddawać przedmiot najmu innej osobie do używania lub też poddzierżawiać. "

Pismem z [...] r. znak: [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. wezwał Spółkę - powołując umowy przedłożone w siedzibie Urzędu [...] r., które zostały zawarte przez stronę w 2013 r. - do wyjaśnienia na podstawie jakich umów (wcześniejszych) Spółka korzystała z usług w zakresie dostarczania energii czy zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków - po nabyciu [...] przedmiotowej nieruchomości oraz o przedłożenie ww. umów.

W odpowiedzi na wezwanie, pismem z [...] r. strona poinformowała, że " do czasu zawarcia umów, o których mowa w wezwaniu spółka nie korzystała z przedmiotowych usług w nabytej nieruchomości."

W dniu [...] r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w W. została przesłuchana A. L., która zeznała m.in., że w lokalu użytkowym przy ul. [...] w W. prowadziła sklep odzieży używanej. W trakcie wynajmowania lokalu od firmy "B" (powierzchnia ok. 80m2) płaciła czynsz w wysokości [...] zł, natomiast od firmy E. wynajmowała za kwotę [...] zł (pow. 40 m2). Kwota została zmniejszona z uwagi na zmianę powierzchni wynajmowanego lokalu. Pozostałą powierzchnię lokalu (uprzednio wynajmowaną przez p. L.) wynajął P. L. (mąż ww.) na swoją działalność. Na pytanie w jaki sposób regulowała czynsz (gotówką czy przelewem), odpowiedziała: "Czasami gotówką czasami przelewem. Płatności dokonywałam na podstawie faktury. Nie dostawałam potwierdzeń dokonywania płatności". Z kolei na pytanie dotyczące sposobu realizowania opłat za media, zeznała: "Ja nie dostawałam żadnych faktur do płacenia za media. Płaciłam jedynie kwotę [...] zł miesięcznie i żadnych dodatkowych opłat nie płaciłam Spółce E. Wcześniej fi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »