WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika należy uprawdopodobnić

Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, że skoro wysokość wymienionych w tym przepisie wydatków się ustala, nie może to oznaczać, że ich wysokość nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponosząca ten wydatek nie ma obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających w sposób bezpośredni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodnić i uprawdopodobnić skorzystanie z przewodnika i opłacenie tej usługi w określonej wysokości, co może uczynić w sposób najbardziej dla siebie dogodny.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Kazubińska-Kręcisz (sprawozdawca) Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz WSA Krystyna Czajecka-Szpringer Protokolant starszy asystent sędziego Karolina Orłowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 grudnia 2018r. sprawy ze skargi H. F. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.:

  1. oddala skargę;
  2. przyznaje adwokatowi I. P. wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu w kwocie [...]zł ([...] złotych) z VAT.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w H. z dnia [...] r. wydaną w przedmiocie określenia H. F. i H. F. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. w kwocie [...]zł.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że w sprawie przeprowadzono postępowanie podatkowe, poprzedzone czynnościami sprawdzającymi w zakresie prawidłowości rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. Kwestionując prawidłowość rozstrzygnięcia organu I instancji podatniczka złożyła odwołanie, w którym wskazała, że zgodnie z treścią art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie są wymagane dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na opłacenie przewodników osoby niewidomej w kwocie nieprzekraczającej 2.280 zł.

Rozpoznając odwołanie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w roku 2014, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust.1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.). Termin "wydatki na cele rehabilitacyjne", precyzuje przepis art. 26 ust. 7a u.p.d.o.f., zgodnie z którym są to m.in. wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. W orzecznictwie przyjmuje się, że przewodnikiem osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7 p.d.o.f. będzie każdy, z czyjej pomocy korzysta osoba niepełnosprawna w sytuacji, gdy ze względu na charakter i stopień swojej niepełnosprawności ma ona trudności z samodzielnym dostaniem się w określone miejsce. Przewodnikiem osoby niepełnosprawnej mogą być zatem nie tylko osoby, które stale, na podstawie umowy, świadczą taką pomoc, ale także osoby niezwiązane żadną umową z niepełnosprawnym podatnikiem, które tego rodzaju pomocy udzielają sporadycznie i okazjonalnie. Ponadto, w przypadkach wskazanych w art. 26 ust. 7c u.p.d.o.f. (w tym - w przypadku opłacania przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa), nie ma obowiązku dokumentowania poniesienia wydatków.

Wskazując na powyższe organ odwoławczy stwierdził, że nawet jeśli przepisy nie wymagają przedstawienia dokumentów na okoliczność poniesienia wydatków oraz ich wysokości, to organ podatkowy może poszukiwać innych dowodów uprawdopodabniających poniesienie wydatków objętych ulgą. Kontrola będzie się w takim wypadku opierała na uprawdopodobnieniu poniesionych wydatków. Zgodnie bowiem z treścią art. 26 ust. 7c pkt 1 u.p.d.o.f., na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Użycie sformułowania "w szczególności" oznacza, że katalog środków dowodowych wskazanych w przepisie jest katalogiem otwartym.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy organ odwoławczy wskazał, że z zeznań H. F. złożonych w dniu 24 kwietnia 2018 r. wynika, że w 2014 r. osobą pełniącą funkcję przewodnika dla jego żony - H. F. była M. O., która otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie w formie rzeczowej (trzykrotnie otrzymała warzywa tj. ziemniaki, marchewkę, buraki). Wartość świadczenia została określona na kwotę [...]zł. W aktach sprawy znajduje się kserokopia legitymacji członkowskiej H. F. w P. oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 24 stycznia 2014 r. Natomiast ze znajdującego się w dyspozycji organu oświadczenia M. O. wynika, że w 2014 r. pełniła funkcję przewodnika podatniczki w trakcie podróży do różnych placówek opieki zdrowotnej na umówione wizyty lekarskie, nie otrzymując z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Odnosząc się do sformułowania "opłacenie", zawartego w treści art. 26 ust. 7a pkt 7 u.p.d.o.f. organ odwoławczy stwierdził, iż nie determinuje on sposobu wynagrodzenia za wykonaną usługę. Wybór sposobu, formy, wysokości wynagrodzenia należy do stron tj. przewodnika i wynagradzającego. Limit kwotowy odliczenia ulgi rehabilitacyjnej (2.280 zł) wskazuje maksymalną wysokość odliczenia. Nie jest to natomiast ryczałt, przysługujący bez względu na okoliczności konkretnej sprawy. Jeśli wydatki na wynagrodzenie dla przewodnika osoby niewidomej są niższe, to odliczenie może nastąpić wyłącznie w faktycznie poniesionej wysokości, a więc w przedmiotowej sprawie w kwocie [...]zł.

Uwzględniając powyższe, organ odwoławczy uznał za prawidłową zmianę rozliczenia podatkowego dokonaną przez organ I instancji. Z uwagi na dokonany w dniu 25 maja 2015 r. nienależny zwrot kwoty [...]zł (wynikający ze złożonego w dniu 24 lutego 2015 r. zeznania PIT-37), powstała zaległość podatkowa w wysokości [...] zł ([...] zł - [...] zł).

Na powyższą decyzję H. F. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w H.. Zarzuciła naruszenie art. 191 Ordynacji podatkowej, który to przepis obliguje organy do zebrania i oceny kompletnego materiału dowodowego.

Odwołując się do regulacji zawartych w art. 26 ust. 7a pkt. 7, 8 i 14 u.p.d.o.f. podkreśliła, że nie nakładają one na podatników obowiązku p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »