WSA. Sprzedaż samochodu a aktualizacja informacji VAT-26

Z uzasadnienia: Przy sprzedaży występuje zaprzestanie wykorzystywania danego pojazdu, podatnik nie będzie miał prawa odliczać VAT od zakupów związanych z tym pojazdem, więc od dnia zbycia samochód nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym, w momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego.

SENTENCJA

Dnia 9 lipca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Urszula Zięba, Sędzia: WSA Paweł Dąbek, Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz (spr.), Protokolant: sekr. sąd. Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2015 r., sprawy ze skargi Grupy P. Sp. z o.o. Sp. k. w K., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 28 stycznia 2015 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług, skargę oddala.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. Grupa P. Sp. z o.o. sp. k. w K. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie aktualizacji informacji VAT - 26 w przypadku sprzedaży samochodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiony został następujący stan faktyczny.

Grupa P. Sp. z o.o sp.k. w Krakowie jako przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi, jest w stałym posiadaniu licznej floty pojazdów samochodowych. Jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności spółka dokonuje na użytek wewnętrzny podziału posiadanych przez siebie samochodów na kilka grup. Są to między innymi samochody demonstracyjne, samochody do wynajmu, samochody oddziałowe oraz samochody służbowe. W przypadku samochodów, które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych na formularzu VAT-26 (dodatkowo spełnione są także inne ustawowe wymogi, takie jak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, czy ustalenie zasad ich wykorzystywania, co nie będzie jednak przedmiotem zapytania). Duża część samochodów wykorzystywanych wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których złożono informacje VAT-26 podlega sprzedaży. Z reguły transakcja sprzedaży nie jest wcześniej planowana. Wynika to z zakresu i sposobu działania spółki oraz z przeznaczenia samochodów (przykładowo samochody demonstracyjne przeznaczone są do odsprzedaży i podlegają dostawie natychmiast po zgłoszeniu się klienta chętnego do zakupu konkretnego pojazdu). Stąd też, informacja o tym, że dany pojazd podlega zbyciu pojawia się dopiero w dniu faktycznego dokonania dostawy towarów. Po dokonaniu sprzedaży samochodów nie są ponoszone żadne wydatki eksploatacyjne związane z samochodem.

W związku z powyższym zadano pytanie: czy w przypadku dokonania dostawy samochodu osobowego, dla którego złożona została informacja VAT-26 spółka jest zobowiązana do składania aktualizacji informacji VAT-26, zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług?

Spółka przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym w przypadku dokonania dostawy samochodu, dla którego złożona została informacja VAT-26 nie jest zobowiązana do dokonywania aktualizacji ww. informacji, gdyż w takim przypadku nie następuje zmiana sposobu wykorzystywania samochodu, a tylko w takim przypadku złożenie aktualizacji informacji VAT-26 jest konieczne. Spółka wyjaśniając tę kwestię, odwołała się do zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Podniosła, że dokonana w dniu 1 kwietnia 2014 r. nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) diametralnie zmieniła zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi określone w art. 86a tej ustawy. Za generalną zasadę, wyrażoną w art. 86a ust. 1 ustawy, przyjęto odliczanie 50% kwoty podatku naliczonego w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje przy tym możliwość odliczania 100% podatku, jednakże odliczenie to przysługuje tylko dla określonych w ustawie grup pojazdów. Pełne odliczenie podatku naliczonego możliwe jest między innymi w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy). Artykuł 86a ust. 4 wyjaśnia natomiast, jakie pojazdy uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej są pojazdy, dla których sposób ich wykorzystywania, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach używania pojazdów dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Samochody takie powinny również zostać zgłoszone we właściwym urzędzie skarbowym. Wymóg ten wynika z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Powołany przepis odnosi się do obowiązku składania informacji VAT-26.

Jak wskazano w stanie faktycznym spółka wykorzystuje w swojej działalności szereg samochodów osobowych, które przeznaczone są wyłącznie do działalności gospodarczej, co znajduje odzwierciedlenie w wprowadzonych przez spółkę regulaminach oraz ewidencji przebiegu pojazdów (zasady oraz konieczność tworzenia tych dokumentów nie są objęte pytaniem wnioskodawcy). Dla tych pojazdów złożono także informacje VAT-26. Samochody takie podlegają często sprzedaży, stąd też powstały wątpliwości spółki, czy jest ona zobowiązana do składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku dokonania dostawy towaru (samochodu), a zatem całkowitego zaprzestania jego wykorzystywania. Wskazano, że zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Rozważając, czy w zakresie powołanego przepisu mieści się również przypadek całkowitej sprzedaży pojazdu, a co za tym idzie, czy istnieje w tym wypadku obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 wskazano, że celem wprowadzenia analizowanej regulacji było nałożenie obowiązku aktualizacyjnego na osoby, które decydują się na zmianę przeznaczenia pojazdu z czysto gospodarczego na tak zwany mieszany, uprawniający do odliczenia jedynie połowy kwoty podatku. Zmiana przeznaczenia wiąże się z korektą odliczenia VAT na podstawie art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług, a ponadto ze zmianą zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku bieżących wydatków eksploatacyjnych dokonywanych po zmianie przeznaczenia. Stąd też istnieje konieczność uzyskania przez organy podatkowe natychmiastowej wiedzy o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu przez podatnika. Podniesiono, że z inną sytuacją mamy jednak do czynienia w przypadku sprzedaży pojazdu, gdyż nie tyle następuje tu zmiana, co całkowite zaprzestanie wykorzystywania pojazdu z racji zmiany właściciela.

Zatem należy uznać zdaniem spółki, że nie dochodzi do spełnienia przesłanki, która warunkuje konieczność złożenia aktualizacji informacji VAT 26 - nie dochodzi do zmiany sposobu wykorzystania pojazdu, gdyż dany samochód całkowicie i permanentnie zostaje wyłączony z działalności gospodarczej spółki. Wskazano, że skoro nie dojdzie do zmiany przeznaczenia pojazdu, spółka nie ma obowiązku składania aktualizacji informacji VAT 26 w przypadku sprzedaży samochodu. Podniesiono dalej, że za literalną wykładnią art. 86a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, która wskazuje na konieczność składnia aktualizacji informacji VAT 26 wyłącznie w przypadku zmiany sposobu wykorzystania danego pojazdu przez podatnika poprzez przeznaczenie go tylko na cele "mieszane" przemawiają także względy celowościowe. Po pierwsze zwrócono uwagę, że w przypadku sprzedawanego pojazdu nie ma mowy o odliczaniu podatku w związku z ponoszonymi wydatkami eksploatacyjnymi, gdyż pojazd taki nie będzie już własnością spółki. Zatem niezłożenie aktualizacji informacji VAT-26 nie rodzi żadnego ryzyka nadużyć podatkowych i byłoby wyłącznie niepotrzebnym obowiązkiem formalnym. Po drugie, wskazano, że sprzedaż samochodów, zwłaszcza w branży dealerów samochodowych jest często zdarzeniem nagłym, niedającym się przewidzieć nawet z jednodniowym wyprzedzeniem (w przeciwieństwie do zmiany sposobu wykorzystania samochodu co wymaga uprzedniego przygotowania się), a zatem złożenie aktualizacji informacji VAT 26 przed dokonaniem sprzedaży pojazdu byłoby fizycznie niemożliwe.

Podsumowano, że powyższe argumenty celowościowe oparte na wykładni literalnej przepisu potwierdzają racjonalność ustawodawcy w określeniu zakresu przypadków, gdy informacja VAT-26 podlega aktualizacji. Stąd też zdaniem spółki w przypadku dokonania dostawy samochodu, dla którego złożono informację VAT-26 brak jest obowiązku składania aktualizacji takiej informacji.

Dyrektor Izby Skarbowej działający z upoważnienia Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2015 r. nr [...] uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Wskazał, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312) wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »