WSA: Sprzedaż premiowa to także świadczenie usług

Z uzasadnienia: Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie budzi żadnych wątpliwości, iż przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży towarów jak i usług. Skoro ustawodawca dopuszcza możliwość uzyskania przychodu ze sprzedaży usług, to nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw, by twierdzić, iż sprzedaż premiowa może być łączona tylko i wyłącznie ze sprzedażą rzeczy, czyli z wykluczeniem sprzedaży usług.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sylwester Golec, Sędziowie sędzia WSA Marek Krawczak (sprawozdawca), sędzia WSA Maciej Kurasz, Protokolant starszy referent Iwona Choińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2014 r. sprawy ze skargi L. sp. z o.o. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. nr IPPB2/415-620/13-4/MK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2) stwierdza, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz L. sp. z o.o. z siedzibą w P. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Interpretacją indywidualną z 22 stycznia 2014 r. Minister Finansów w imieniu którego działał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, uznał stanowisko L. Spółka z o.o. (dalej: "Skarżąca" lub "Spółka") przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku od osób fizycznych - za nieprawidłowe.

Z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji indywidualnej wynika, że Skarżąca wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu lojalnościowego organizowanego przez Spółkę związanych z otrzymaniem nagrody oraz ciążących na spółce obowiązkach informacyjnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe: Spółka jest podmiotem działającym w branży kosmetycznej. Działalność Spółki koncentruje się na produkcji i dystrybucji kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. Spółka należy do grupy podmiotów działających na rynku kosmetycznym pod marką [...], będącą jedną z najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek.

Pod marką [...] sprzedawane są trzy kategorie produktów, którymi są kosmetyki oferowane przez Spółkę, profesjonalne usługi kosmetyczne świadczone przez K. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka A") oraz usługi hotelowe w ofercie H. Sp. z o.o., H. Sp. z o.o. oraz H. Sp. z o.o. (dalej łącznie: "H."). Przy czym, H. Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji w P., rozpocznie świadczenie usług hotelowych w niedalekiej przyszłości. W celu wzmocnienia świadomości marki [...] wśród konsumentów, rozważane jest wdrożenie programu lojalnościowego w ramach grupy.

Spółka, Spółka A oraz H. (dalej łącznie: "Organizatorzy") planują podjęcie wspólnego przedsięwzięcia w celu realizacji programu lojalnościowego (dalej: "Program") promującego wszystkie towary i usługi oferowane pod marką [...]. Program służyć będzie budowaniu lojalności względem marki [...], niezależnie od tego, przez który z podmiotów oferowane są poszczególne towary czy usługi.

Program zostanie skierowany do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupów na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej: "Konsumenci").

Funkcjonowanie Programu z perspektywy Konsumenta

Mechanizm nagradzania lojalności Konsumentów oparty będzie na wynagradzaniu Konsumentów z tytułu zakupów towarów Spółki oraz usług oferowanych przez pozostałych Organizatorów. Ponieważ intencją Organizatorów jest wdrożenie Programu w możliwie najbardziej transparentnej i przystępnej dla Konsumentów formie, z perspektywy Konsumenta funkcjonowanie Programu będzie przedstawiało się w sposób następujący:

1) Mechanizm przyznawania punków

Przystąpienie do Programu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email lub numer telefonu komórkowego Konsumenta. Za każdy zakupiony towar lub usługę znajdujące się w ofercie Organizatorów, Organizatorzy przyznają Konsumentom punkty w odpowiedniej ilości zgodnej z regulaminem Programu.

Liczba otrzymanych punktów będzie zależna od wartości dokonanych zakupów. Jednocześnie, regulamin Programu będzie umożliwiał Konsumentom dokonanie premiowanych zakupów u każdego z Organizatorów, a otrzymane punkty będą podlegały sumowaniu (aby otrzymać nagrodę Konsument będzie musiał zebrać określoną ilość punktów, przy czym bez znaczenia będzie, czy punkty te zostaną uzyskane w zamian za nabycie towarów / usług u jednego czy więcej Organizatorów Programu).

Punkty otrzymywane przez Konsumentów będą księgowane na indywidualnych kontach Konsumentów, do których będą oni mieli dostęp poprzez stronę internetową Programu. Konsument logując się na stronie internetowej Programu uzyska możliwość podglądu informacji o liczbie zebranych punktów. Korzystając z indywidualnego konta w Programie Konsument będzie miał także możliwość wyboru i zamówienia nagrody.

2) Wymiana punktów na nagrody

Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, Konsument ma prawo do wymiany punktów na nagrody z przygotowanego katalogu nagród. Nagrodami w Programie będą towary i vouchery/bony na usługi, w tym towary oferowane przez Spółkę i vouchery/bony na usługi kosmetyczne lub hotelowe oferowane przez pozostałych Organizatorów. Regulamin Programu będzie przewidywał minimalną liczbę punktów, jaką należy zgromadzić, aby dokonać wymiany na określoną nagrodę. W momencie wyboru nagrody z katalogu umarzane będą punkty odpowiadające wartości punktowej nagrody.

W przypadku nagród, których wartość będzie przekraczała kwotę 760 zł, regulamin Programu będzie przewidywał dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Kwota ta nie zostanie wydana Konsumentowi. Regulamin będzie przewidywał, że Konsumenci wyrażą zgodę na potrącenie z wartości przyznanych nagród, kwoty odpowiadającej wartości nagrody pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego podatku dochodowego od nagród w ramach sprzedaży premiowej.

3) Funkcjonowanie Programu z perspektywy Organizatorów

Mając na uwadze, że celem Programu nie jest wyłącznie promocja towarów oferowanych przez Spółkę, a przede wszystkim promocja marki [...], niewykluczone, że ze względów technicznych Organizatorzy będą korzystali z usług podmiotów zewnętrznych w związku z koniecznością zapewnienia obsługi technicznej, marketingowej i logistycznej Programu. Ma to szczególne znaczenie zważywszy na fakt, iż Organizatorami Programu będzie pięć podmiotów oferujących towary i usługi pod jedną marką. Organizatorzy rozważą skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego m.in. w zakresie przygotowania i bieżącej obsługi strony internetowej Programu, wsparcia w obszarze działań promocyjnych czy organizacji procesu wydawania nagród Konsumentom. Podmiot, który będzie świadczył usługi obsługi Programu nie będzie nabywał nagród od Spółki, pozostałych Organizatorów ani podmiotów trzecich, a wyłącznie dokona ich fizycznego przekazania do Konsumenta organizując obsługę logistyczną procesu przekazania nagród.

W przypadku gdy Konsument dokona wyboru nagrody przewidzianej w ofercie Spółki lub pozostałych Organizatorów, Organizator, w którego ofercie znajduje się dana nagroda, wyda nagrodę Konsumentowi. Natomiast, w pozostałych przypadkach umowa o realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawarta pomiędzy Organizatorami będzie określała, który z Organizatorów dokona zakupu nagrody. Jednocześnie, w sytuacji gdy obsługę logistyczną procesu wydania nagród Organizatorzy powierzą zewnętrznemu usługodawcy, podmiot ten będzie odpowiadał wyłącznie za fizyczne przekazanie nagrody Konsumentowi.

W momencie wyboru nagrody przez Konsumenta ilość punktów odpowiadająca wybranej przez Konsumenta nagrodzie ulegnie umorzeniu proporcjonalnie do liczby punktów zebranych od poszczególnych Organizatorów. Tytułem przykładu, jeżeli Konsument zakupi usługę kosmetyczną, z tytułu której otrzyma 1000 punktów w Programie i kosmetyki od Spółki, z tytułu których otrzyma 500 punktów, a następnie wybierze nagrodę z katalogu o wartości 750 punktów, umorzeniu ulegnie 500 punktów z tytułu nabytej usługi kosmetycznej oraz 250 punktów przyznanych przez Spółkę z tytułu zakupionych kosmetyków. W umowie między Organizatorami zostaną określone zasady rozliczania pomiędzy Organizatorami kosztów wydawanych nagród.

W ustalonych okresach rozliczeniowych Organizatorzy będą dokonywali rozliczenia kosztów wydanych nagród. Podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie liczba punktów umorzonych w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1) Czy nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej: " u.p.d.o.f.". są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku?

2) Czy w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego wyłącznie w części, w jakiej wartość wydanych nagród odpowiada liczbie punktów umorzonych z tytułu zakupu?

W ocenie Skarżącej warunki przedstawione w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. są spełnione w zakresie gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł oraz gdy nagr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »