WSA. Odsetki od kredytu jako koszt zbycia nieruchomości

Z uzasadnienia: Zdefiniowanie pojęcia ceny nabycia zostało dokonane przez ustawodawcę na potrzeby ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. art. 22g ustawy), w ramach której to pojęcie funkcjonuje, a nie w art. 5a ustawy, który ustanawia znaczenie określonych zwrotów na potrzeby całego aktu prawnego. Nie sposób tym samym przyjąć, że cenę nabycia w znaczeniu, o którym mowa w art. 22g ust. 3 ustawy należy odnosić w jakikolwiek sposób do ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, tym bardziej, że w dyspozycji art. 22 ust. 6c nie występuje pojęcie "ceny nabycia", ale "kosztów nabycia".

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski, Protokolant Starszy Sekretarz sądowy Agnieszka Rupińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. sprawy ze skargi P. Ś. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. został złożony do Ministra Finansów wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W maju 2007 r. Wnioskodawca nabył niezabudowane nieruchomości w postaci działek gruntu, które to zostały w całości zapłacone z kredytu udzielonego przez bank. Działki zostały sprzedane w listopadzie 2009 r. Ustalając dochód ze sprzedaży ww. nieruchomości Wnioskodawca uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów również zapłacone odsetki od kredytu na podstawie niżej przytoczonych przepisów:

 • art. 19 ust. 1, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia,
 • art. 30e ust. 1, z którego wynika, że od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (w 2007 r. w zakresie doradztwa handlowego i tłumaczeń), ale nabycia nieruchomości dokonał do majątku prywatnego. Wnioskodawca wskazał, że ww. nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, oraz że jej zbycia nie dokonał w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesione koszty w postaci odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tychże nieruchomości zakupionych na kredyt w 2007 r. skoro w tekście ustawy przewiduje się ich zaliczanie do kosztów?

Zdaniem Wnioskodawcy poniesione koszty w postaci odsetek wiążące się z zakupem nieruchomości w 2007 r. stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty zostały udokumentowane, faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniesienie kosztów w postaci odsetek od kredytu było warunkiem koniecznym, aby uzyskać przychód tytułem sprzedaży nieruchomości. W opinii Wnioskodawcy interpretacja, w której zapłacone przez niego odsetki byłyby przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym w banku, zaś w rozliczeniu transakcji przez osobę je płacącą, nie stanowiły kosztu, mimo, że w wykazanych kolejnych punktach wersji ustawy obowiązującej już 2007 r. odsetki (nie raty kapitałowe) są zaliczane do kosztów, uważa za bardzo krzywdzącą, zaś pobrany od tego podatek nie jest w rzeczywistości podatkiem dochodowym, gdyż pogłębia tylko poniesioną przez Wnioskodawcę stratę.

Według Wnioskodawcy dla przedstawionego stanu faktycznego i związanego z nim pytania istotny jest ust. 2 artykułu 30e, który stanowi, iż podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W opinii Wnioskodawcy pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku.

Według Wnioskodawcy art. 22g ust. 3 wyraźnie wskazuje, że "odsetki" są kosztem. Są kosztem, skoro te same odsetki pobrane przez bank stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wnioskodawca uważa, iż poniósł stratę na kupnie i sprzedaży rzeczonych działek gruntu, koszty kredytu celowego, zaciągniętego wyłącznie w celu nabycia tych działek spowodowały, że łącznie za działki zapłacił więcej niż otrzymał od obu klientów. W takiej sytuacji naliczanie podatku dochodowego jest sprzeczne całkowicie z jego ideą, nie jest to przecież podatek obrotowy i nie powinien być naliczany od operacji wykazującej stratę. Wnioskodawca podnosi, iż we wspomnianym art. 22g ust. 3 w wersji na 2007 r. pojawia się sformułowanie "odsetki", które semantycznie obejmuje bynajmniej odsetki od kredytu i jest zresztą jak najbardziej zgodne logiką i ekonomią, bo rzeczywiście zwiększają koszt nabycia nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży jak też stanowią przedmiot naliczania podatku od dochodu tam, gdzie stanowią o tym dochodzie, czyli w banku. Naliczanie podatku dochodowego od odsetek w banku z jednoczesnym wykluczeniem ich jako kosztu w podatku dochodowym zdaniem Wnioskodawcy jest całkowicie sprzeczne z jakąkolwiek logiką podatkową. W artykule 23 traktującym o wyłączeniach w zaliczaniu kosztów, w ust. 1 pkt 8 ustawodawca precyzuje, że kosztem są odsetki skapitalizowane od pożyczek.
W interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2015 r. Minister Finansów uznał, stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Organ interpretujący przywołał mające zastosowanie w sprawie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wyjaśnił, że pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Do kosztów odpłatnego zbycia można zaliczyć takie wydatki, jak:

 • prowizje pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • koszty ogłoszeń w prasie,
 • wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
 • koszty i opłaty sądowe, koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nie należy ich jednak utożsamiać z kosztami uzyskania przychodu, zasady ustalania których uregulowane zostały w sposób szczególny w art. 22 ust. 6c i 6d.

W myśl art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie do art. 22 ust. 6e, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6f cytowanej ustawy koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

W świetle powyższego, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią m.in. udokumentowane koszty nabycia tej nieruchomości oraz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »