WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT należy udowodnić

Z uzasadnienia: Podatnik korzystając z ulgi powinien posiadać dowody na jej prawidłowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzałoby się do imiennego wskazania osób fizycznych korzystających z wynajmowanych przez niego pomieszczeń w sposób wskazujący na "cel zapewniający potrzeby mieszkaniowe, jako główne miejsce pobytu". Podkreślić także należy, że celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyści podatkowej po stronie wynajmującego lokal mieszkalny, ale ze względów społecznych zapobieżenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyści polegającego na niższym nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynszu płaconego przez najemcę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko Protokolant Sekretarz sądowy Anna Szymczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi A.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2012 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Skarżący A.C. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (zw. dalej organem II instancji, organem odwoławczym, Dyrektorem IS; obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej) z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego (zw. dalej Naczelnikiem US, organem I instancji) z dnia [...] października 2016 r. nr [...] wydanej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług i zobowiązania podatkowego: za miesiąc październik 2012 r. w wysokości 23,00 zł, za miesiąc listopad 2012 r. w wysokości 49,00 zł oraz określenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny miesiąc rozliczeniowy: za grudzień 2012 r. w wysokości 1.691,00 zł.

Z akt wynika następujący ustalony przez organy podatkowe stan sprawy.

Na podstawie postanowienia z [...] lipca 2015 r. Naczelnik US wszczął wobec skarżącego z urzędu postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od października do grudnia 2012 r. Organ I instancji stwierdził, że w deklaracjach vat-7 za okres od października do grudnia 2012 r. skarżący wykazał: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju wg stawki 22% albo 23% - podstawa opodatkowania (październik – 4.896,00 zł, listopad – 5.089,00 zł, grudzień – 700,00 zł), dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju wg stawki 22% albo 23% - podatek należny (październik -1.126,00 zł, listopad – 1.170,00 zł, grudzień – 161,00 zł), razem podstawę opodatkowania (październik – 4.896,00 zł, listopad – 5.089,00 zł, grudzień – 700,00 zł), razem podatek należny (październik – 1.126,00 zł, listopad – 1.170,00 zł, grudzień – 161,00 zł), kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji (listopad - 328,00 zł, grudzień – 662,00 zł), nabycie towarów i usług pozostałych – wartość netto (październik – 6.321,00 zł, listopad – 6.538,00 zł, grudzień – 9.182,00 zł), nabycie towarów i usług pozostałych – podatek naliczony (październik – 1.454,00 zł, listopad – 1.504,00 zł, grudzień - 2.112,00 zł), razem kwotę podatku naliczonego do odliczenia (październik – 1.454,00 zł, listopad – 1.832,00 zł, grudzień 2.774,00 zł), kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego (0 zł w każdym z badanych miesięcy), nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (październik – 328,00 zł, listopad – 662,00 zł, grudzień – 2.613,00 zł), kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (październik – 328,00 zł, listopad – 662,00 zł, grudzień – 2.613,00 zł). Ponadto ustalono, że skarżący za 2012 r. złożył również deklarację PIT – 28A, w której wykazał wartość przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów wg stawki 8,5% w kwocie 40.418,00 zł. W trakcie postępowania skarżący dostarczył do Urzędu Skarbowego 25 rachunków wystawionych przez niego jako sprzedawcę w kontrolowanym okresie tytułem wynajmu pokojów mieszkalnych różnym firmom (szczegółowo opisano ww. rachunki w decyzji organu I instancji).

Organ I instancji zwrócił się pismami z dnia [...] sierpnia 2015 r. do 10 nabywców usług najmu z prośbą o udzielenie wyjaśnień oraz o złożenie dokumentów dotyczących wynajmu miejsc noclegowych w IV kwartale 2012 r. u skarżącego tj. w miejscowości [...]. W szczególności w pismach tych zwrócono się o:

 1. poinformowanie, czy zawierane były umowy pisemne w związku z najmem miejsc noclegowych dla pracowników - jeżeli tak, to poproszono o sporządzenie ich kserokopii;
 2. sporządzenie zestawienia otrzymanych z tego tytułu rachunków za świadczone przez skarżącego usługi w okresie od [...] października 2012 r. do [...] grudnia 2012 r. z wyszczególnieniem numeru rachunku, daty jego wystawienia oraz wartości;
 3. poinformowanie, ilu pracowników korzystało w tym okresie z noclegów i na jaki okres, oraz czy byli to ci sami pracownicy; 4/ wyjaśnienie, czy pobyt pracowników, którzy wynajmowali miejsca noclegowe w ww. okresie, odbywał się w ramach delegacji służbowych (ewentualnie poproszono o sporządzenie kserokopii poleceń wyjazdu służbowego); 5/ jeżeli podmiot, do którego skierowano pismo, nie posiadał polecenia wyjazdu służbowego, poproszono o podanie przyczyny wynajęcia miejsc noclegowych.

Dwie spośród firm, do których skierowano zapytanie, nie udzieliły odpowiedzi tj. S E.C. i G.P.. Pozostałe przesłały odpowiedzi, w których wskazały, że nie zawierały umów najmu ze skarżącym na piśmie oraz że ceny i warunki najmu ustalano ustnie (P.K., E S.A., ZPUH T J.Ż., M Sp. z o.o., A.S. A). Dwie spośród zapytanych firm przesłały jedynie kopie rachunków wystawionych przez skarżącego (M J.S. – J., FPHU S H.Ł.). Natomiast F P.T. oświadczył, że posiada w swojej bazie noclegowej skarżącego.

W toku postępowania Naczelnik US wezwał między innymi skarżącego do wyjaśnienia: w którym roku skarżący rozpoczął wynajmowanie umeblowanych pokoi w budynku mieszkalnym położonym w [...] i czy były przerwy w okresie świadczenia tych usług. Skarżący stwierdził, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że w 2009 r. odprowadził podatki z tytułu wynajmu pokoi w budynku mieszkalnym. Wskazał, że dokumentacji za lata wcześniejsze nie posiada.

Na mocy postanowienia z [...] sierpnia 2015 r. Naczelnik US włączył do akt sprawy kopie dokumentów w tym:

 • pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] maja 2015 r., nr [...], skierowanego do Urzędu Statystycznego;
 • pisma Urzędu Statystycznego z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...];
 • pisma Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego z dnia [...] czerwca 2015 r. Nr [...] (nr globalny: [...]).

Na powyższe włączone do akt sprawy pismo z Urzędu Statycznego powołał się Naczelnik US w protokole badania ksiąg skarżącego. Wskazał, że pismem z [...] maja 2015r. zwrócono się do Urzędu Statystycznego z prośbą o sklasyfikowanie wg właściwego PKWiU usług najmu świadczonych przez skarżącego. Uzyskano odpowiedź, z której wynikało, że usługi polegające na wynajmie umeblowanych mieszkań lub umeblowanych pokoi w budynku mieszkalnym – wraz z zapewnieniem wyżywienia lub bez wyżywienia, w przypadku gdy celem wynajmu nie jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeb związanych z pobytem np. w celach turystycznych, zakwaterowania na czas delegacji, mieszczą się w zakresie grupowania: PKWiU 55.20.1 "Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania". Natomiast usługi polegające na wynajmie umeblowanych mieszkań lub umeblowanych pokoi w budynku mieszkalnym, bez względu na czas trwania najmu oraz charakter najemcy, niezależnie, czy jest to osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy, jeżeli celem wynajmu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, mieszczą się w zakresie grupowania: PKWiU 68.20.11.0 'Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi'." Jednocześnie urząd statystyczny wyjaśnił, że "rozliczenia z tytułu wynajmu mieszkań/pokoi, opłaty za media, korzystanie z kuchni, łazienki, sprzątanie itp. - nie stanowią kryterium klasyfikacyjnego według zasad metodycznych PKWiU."

W oparciu o klasyfikację określoną przez Urząd Statystyczny organ I instancji w protokole badania ksiąg stwierdził, że usługi polegające na wynajmie umeblowanych pokoi w budynku mieszkalnym, których celem było nie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeb związanych z pobytem w celu zakwaterowania pracownika lub pracodawcy na czas delegacji, mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 55.20.1 "Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania" i usługi te podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art.41 ust.20 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 163 załącznika nr 3 do tej ustawy. W protokole badania ksiąg Naczelnik US wskazał, że badania ewidencji (str. 10 protokołu) wskazały nieprawidłowości w zakresie wykazania do opodatkowania tylko obrotów ze sprzedaży usług i wyrobów w zakresie cięcia i formowania kamienia z pominięciem sprzedaży usług związanych z zakwaterowaniem w badanym okresie spowodowały, że obraz tych ksiąg nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym i zgodnie z art. 193 §4 Ordynacji podatkowej, księgi te nie stanowią dowodu tego, co wynika z dokonanych w nich zapisów.

Skarżący pismem z [...] września 2015 r. wniósł zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg oraz pisma urzędu statystycznego argumentując, że ilość mieszkań a także rotacja lokatorów nie ma wpływu na zakwalifikowanie tego rodzaju najmu jako podlegającego zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Ponadto skarżący powołał się na fragment Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2006 r., Nr L 347/1) odnoszący się do zwolnienia z opodatkowania niektórych transakcji oraz do wyłączenia ze zwolnienia określonych zdarzeń. Strona podniosła, że w protokole napisano, że "ze zwolnienia wyłączono: wynajem lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe", a takiego zapisu w Dyrektywie nie ma. Skarżący wyraził pogląd, że nie istnieje prawne pojęcie "celu krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym, biznesowym czy służbowym". Podniósł, że nie wynajmował mieszkania turystom, biznesmenom ani osobom przebywającym służbowo, lecz jedynie firmom dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ich pracowników. Na rachunkach za wynajem są wymienione firmy a nie osoby fizyczne jako wynajmujący. Podniósł również, że nie dokonywał w wynajmowanym mieszkaniu opierunku, a powołując się na pismo urzędu statystycznego z [...] czerwca 2015 r. wskazał, że rozliczanie z tytułu wynajmu opłat za media, korzystanie z kuchni, sprzątania itp. - nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego według zasad metodycznych PKWiU. Zdaniem skarżącego, to podatnik dokonuje klasyfikacji swojej działalności.

Następnie w pismach, przesłanych jako załączniki do pisma z dnia [...] września 2015 r. skarżący wyraził swoje stanowisko dotyczące kwestii spornych w sprawie.

Skarżący wskazał, że w piśmie z dnia [...] grudnia 2014 r. wyjaśnił, że "w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nigdy nie miał wpisanego do rejestru działalności gospodarczej najmu". Pokoje wynajmuje jako osoba fizyczna w budynku mieszkalnym nie stanowiącym majątku firmy. Budynek ten składa się z dwóch pięter przeznaczonych dla dwóch rodzin i na każdym piętrze znajduje się kuchnia, ubikacja i łazienka; nie spełnia więc norm przyjętych zwyczajowo dla hoteli, pensjonatów, pokojów do wynajęcia dla turystów, pracowników firm i biznesmenów. "Pomieszczenia te są wynajmowane pracownikom firm do zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych, na czas delegowania poza miejsce ich zamieszkania potrzebny do wykonywania ich pracy." W kolejnym piśmie z dnia [...] maja 2015 r. podniósł między innymi, że "bezspornym jest fakt, iż wynajmowana nieruchomość jest nieruchomością o charakterze mieszkalnym w rozumieniu" przepisu art.43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyjaśnił, że nie prowadzi działalności w formie hotelu, motelu czy pensjonatu. Oferta wynajmu kierowana jest do firm, które ze względu na charakter wykonywanych usług zatrudniają pracowników poza miejscem ich stałego zamieszkania przez dłuższy czas. Pracodawca zapewnia takim pracownikom odpowiedni lokal mieszkalny, który w tamtym czasie staje się ich centrum życiowym, w którym spędzają wolny czas od pracy, przygotowują posiłki, czy też wykonują wszelkie inne czynności, których całkowity obraz przesądza o tym, że celem wynajmu przedmiotowej nieruchomości jest cel mieszkaniowy a nie krótkotrwałe zakwaterowanie. Dodatkowo wyjaśnił że: umowy najmu zawierane były ustnie; w tej samej formie negocjowane były warunki najmu, w tym cena za wynajem; wystawianie rachunków oraz terminy płatności dostosowywane były do indywidualnych możliwości najemców; po opuszczeniu wynajmowanych pomieszczeń były one sprzątane przez skarżącego, który dostarczał również środki czystości; ręczniki wynajmujący mieli swoje. Skarżący ponosił także koszty związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania (energia, woda, opał).Skarżący w powyższym piśmie wymienił również podmioty, które korzystały z usług najmu oferowanych przez niego w roku 2013 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z [...] października 2015r. określił w podatku od towarów i usług zobowiązanie podatkowe za październik 2012 r. w wysokości 23,00 zł; za listopad 2012 r. w wysokości 49,00 zł oraz dokonał określenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny miesiąc rozliczeniowy za grudzień 2012 r. w wysokości 1.691,00 zł. W wyniku rozpatrzenia odwołania skarżącego od ww. decyzji, Dyrektor IS decyzją z dnia [...] marca 2016 r. uchylił w całości rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części.

Uchylając decyzję Naczelnika US organ odwoławczy, wskazał na konieczność jednoznacznego ustalenia charakteru nieruchomości będącej przedmiotem wynajmu przez skarżącego, w szczególności zwrócono uwagę na potrzebę ustalenia, czy nieruchomość ta ma charakter mieszkalny. W dalszej kolejności organ II instancji wskazał, iż Naczelnik US rozpatrując ponownie sprawę, powinien zwrócić się do właściwego organu statystyki publicznej o pomoc w zaklasyfikowaniu spornych w sprawie usług najmu. Zanim jednak to uczyni, powinien zwrócić się do skarżącego o nadesłanie posiadanych przez nią informacji (opinii) klasyfikacyjnych dotyczących zagadnienia, które stanowi przedmiot sprawy, opisu okoliczności świadczonych przez skarżącego usług najmu oraz zwięzłego stanowiska skarżącego co do klasyfikacji świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Ponownie rozpatrując sprawę Naczelnik US uzupełnił materiał dowodowy uzyskując 5 kwietnia 2016 r. od skarżącego wypis z rejestru gruntów zawierający dane na dzień [...] marca 2016 r., akt notarialny z dnia [...] grudnia 1999 r. Rep. A numer [...] oraz fragment wydruku z księgi wieczystej nr [...]. Skarżący wyjaśnił, że występował do organów statystycznych telefonicznie o zajęcie stanowiska odnośnie klasyfikacji statystycznej PKWiU dotyczącej wynajmowania pokoi w jego budynku mieszkalnym dla pracowników firm. W odpowiedzi uzyskał informację, iż świadczone przeze niego usługi można zaklasyfikować do pozycji PKWiU 68.20.11.0. Na podstawie przedstawionego wypisu z rejestru gruntów organ I instancji wywiódł, że skarżący jest właścicielem działki o nr ewidencyjnym [...] o powierzchni 1.7541 ha obejmującej grunty rolne zabudowane ([...]), pastwiska trwałe ([...]) oraz grunty orne ([...]). Odnośnie ww. wypisu skarżący poinformował, że Starostwo Powiatowe nie ma jeszcze gotowego rejestru budynków. Osoba wydająca wypis z rejestru gruntów miała go poinformować, że budynki pod adresem [...] są budynkami mieszkalnymi. Natomiast z treści ww. aktu notarialnego z dnia [...] grudnia 1999 r. wynikało, że skarżący otrzymał tytułem umowy darowizny od swoich rodziców nieruchomość objętą księgą wieczystą Kw nr [...], tj. nieruchomość rolną zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi i jednym budynkiem gospodarczym, położoną w [...], składającą się z działki nr [...] o obszarze 1,7541 ha. Ponadto w piśmie z dnia [...] kwietnia 2016 r. skarżący wskazał, że stanowisko dla organów statystycznych zajmie po zebraniu całokształtu materiału dowodowego i ustaleniu stanu faktycznego. Ponadto 31 marca 2016 r. skarżący wniósł o przeprowadzenie dowodu w postaci zapytania skierowanego do firm, które najmowały dla swoich pracowników pokoje w [...] na okoliczność ustalenia sposobu korzystania z ww. pokoi, celu wynajmu pokoi oraz czynności wykonywanych w pokojach przez osoby tam zamieszkujące. Naczelnik US postanowieniem z [...] kwietnia odmówił przeprowadzenia wnioskowanego dowodu.

Pismem z [...] kwietnia 2016r. Naczelnik US zwrócił się do Urzędu Statystycznego o ponowne zaklasyfikowanie wg właściwego PKWiU tj. do PKWiU 55.20 55.20. lub PKWiU 68.20.10.0, usług świadczonych przez skarżącego w zakresie wynajmu pokoi dla pracowników firm. Naczelnik US przedstawił stanowisko skarżącego, jakie do tej pory wyrażał w korespondencji kierowanej do organu podatkowego, a ponadto załączył fragmenty pism nadesłanych w toku postępowania podatkowego przez skarżącego do organu podatkowego, w których odnosił się on do okoliczności związanych z wynajmowaniem pokoi w należącym do niego budynku w miejscowości [...].

Skarżący po otrzymaniu odpisu zapytania skierowanego do urzędu statystycznego pismem z [...] maja 2016 r. wyraził swoje stanowisko w sprawie zaklasyfikowania do właściwego PKWiU świadczonej przez niego usługi najmu lokalu mieszkalnego, tj. do PKWiU 68.20.11.0. Stanowisko skarżącego Naczelnik US przekazał do GUS.

W piśmie z dnia [...] czerwca 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wcześniejszej odpowiedzi Głównego Urzędu Statystycznego z dnia [...] czerwca 2015 r. organ statystyki publicznej wyjaśnił, że "w dziale PKWiU 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem" mieści się grupowanie PKWiU 55.20.1 "Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania", które obejmuje: zapewnienie zakwaterowania osobom przebywającym z dala od miejsca zamieszkania, zapewnienie lub nie minimalnych usług towarzyszących zakwaterowaniu (np. udostępnienie pomieszczeń do przygotowywania posiłków), zazwyczaj w cyklu dziennym lub tygodniowym, w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe łub domki kempingowe. Grupowanie to nie obejmuje zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach działu PKWiU 68. W dziale PKWiU 68 "Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości" mieści się grupowanie PKWiU 68.20.11.0 "Wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych", które obejmuje wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi takimi jak m.in. budynki mieszkalne i mieszkania, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane na dłuższy okres użytkowania, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym. Wynajem klasyfikowany w dziale PKWiU 68 świadczony jest na podstawie stosownych umów (zawieranych zgodnie z odrębnymi przepisami), nie obejmuje usług towarzyszących zakwaterowaniu." W ww. piśmie wyjaśniono również, że "PKWiU nie określa długości co do dnia okresu krótkotrwałego lub długotrwałego zakwaterowania, natomiast charakteryzuje zakwaterowanie lub wynajem innymi czynnikami, np. celem pobytu (turystyczny), usługami towarzyszącymi czy zakwaterowaniem jako głównym miejscem pobytu (wynajem zapewniający potrzeby mieszkaniowe)."

Następnie wraz z pismem z [...] czerwca 2016 r. skarżący przekazał do organu I instancji pismo [...] czerwca 2016r. Urzędu Statystycznego, które otrzymał w odpowiedzi na swój wniosek z dnia [...] maja 2016 r., złożony w formie elektronicznej. W ww. piśmie organ statystyki publicznej wyjaśnił, jakie usługi objęte są grupowaniem PKWiU 68.20.11.0 "Wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych". Dodatkowo, Urząd Statystyczny poinformował, że zgodnie z art.25 i art.40 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 591 ze zmianami), służby statystyki publicznej są uprawnione jedynie do interpretowania obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, co oznacza pomoc zainteresowanym podmiotom w wyborze grupowania określonego wyrobu lub usługi, których zaklasyfikowanie leży już jednak w gestii samego producenta lub usługodawcy. Wspomniane natomiast interpretacje odnoszą się wyłącznie do informowania, co mieści się w zakresie poszczególnych grupowań PKWiU.

Po otrzymaniu ww. pisma Naczelnik US zwrócił się po raz kolejny do organu statystyki publicznej z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji, faktów lub innych materiałów umożliwiających w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości zaklasyfikowanie usług wynajmu świadczonych przez skarżącego. Prośbę swoją organ pierwszej instancji uzasadnił istniejącymi różnicami w wyrażanych do tej pory stanowiskach urzędu statystycznego.

W odpowiedzi Główny Urząd Statystyczny, pismem z dnia [...] sierpnia 2016 r., nr [...], biorąc pod uwagę dotychczasowe pisma organów statystyki publicznej wyjaśnił, że : "Dział PKD 55 "Zakwaterowanie" - obejmuje zapewnienie krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym oraz zakwaterowania na dłuższy okres studentom, osobom pracującym i pozostałym osobom. Niektóre jednostki mogą zapewnić jedynie miejsce zakwaterowania, podczas gdy inne zapewniają zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych. Dział ten nie obejmuje zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w podklasie PKD 68.20.Z. Podklasa PKD 55.20.Z (...) obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w: ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych), kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach bez obsługi, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), schroniskach młodzieżowych i górskich. Podklasa ta nie obejmuje: zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z; zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68. (...) Podklasa 55.90.Z "Pozostałe zakwaterowanie" obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób. Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach robotniczych, blokach mieszkalnych, oraz usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu." W dalszej części ww. pisma wyjaśniono, że "zaklasyfikowanie wykonywanej działalności/usług w dziale PKD/PKWiU 55 możliwe jest w przypadku zapewnienia krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym oraz zakwaterowania na dłuższy okres studentom, osobom pracującym i pozostałym osobom. Niektóre jednostki mogą zapewnić jedynie miejsce zakwaterowania, podczas gdy inne zapewniają zakwaterowanie i usługi towarzyszące zakwaterowaniu łącznie z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych."

W odniesieniu natomiast do podklasy PKD 68.20.Z "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi", organ statystyki publicznej wskazał, iż obejmuje ona: "wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak: budynki mieszkalne i mieszkania, budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, włącznie z przeznaczonymi na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolnospożywcze rynki hurtowe, grunty; wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym; wynajem miejsc pod przewoźne domy mieszkalne; oraz wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich. Podklasa ta nie obejmuje: działalności hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 55. (...)". Podsumowując, wskazano w piśmie z dnia 16.08.2016 r., że "zaklasyfikowanie wykonywanej działalności/usług w dziale PKD/PKWiU 68 możliwe jest w przypadku wynajmu nieruchomości celem zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu. Wynajem klasyfikowany w grupowaniu PKWiU 68.20.11.0 świadczony jest na podstawie stosownych umów (zawieranych zgodnie z odrębnymi przepisami), i dotyczy wynajmu domów, budynków mieszkalnych i mieszkań, nie obejmuje usług towarzyszących zakwaterowaniu."

Główny Urząd Statystyczny wyjaśnił również, że "zarówno PKD jak i PKWiU nie określają długości co do dnia okresu krótkotrwałego lub długotrwałego zakwaterowania, natomiast charakteryzują zakwaterowanie lub wynajem innymi czynnikami, np. celem pobytu (turystyczny, zapewniający zakwaterowanie podczas delegacji, itp.), usługami towarzyszącymi czy zakwaterowaniem jako głównym miejscem pobytu (tzn. wynajem zapewniający potrzeby mieszkaniowe), rodzajem wynajmowanej nieruchomości."

Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, wskazał, iż "najistotniejszym czynnikiem pozwalającym na zaklasyfikowanie wynajmu nieruchomości mieszkalnej w grupowaniu PKWiU 68.20.11.0 (...) jest cel zapewniający potrzeby mieszkaniowe, tzn. zakwaterowanie jako główne ( miejsce pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym; zapewnienie zakwaterowania w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach, umożliwiających przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami, z zapewnieniem lub nie, minimalnych usług towarzyszących, w celach innych niż mieszkaniowe, zazwyczaj w cyklu dziennym lub tygodniowym, mieści się w zakresie grupowania PKWiU 55.20.1."

Dodatkowo w piśmie z dnia [...].08.2016r. organ statystyki publicznej wyjaśnił, że "podstawowe klasyfikacje statystyczne są ze sobą zharmonizowane. Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajemne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszystkim rozwinięta strukturą (...). Dla pierwszych c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »