WSA. Możliwość sprostowania przez organ podatkowy oświadczenia o wyborze formy opodatkowania

Z uzasadnienia: Przepisy nie przewidują możliwości sprostowania przez organ podatkowy złożonego przez podatnika oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Oznacza to, że wszczęcie postępowania w sprawie sprostowania oświadczenia nie powinno być prowadzone, zaś organ podatkowy po wpłynięciu wniosku o dokonanie sprostowania winien był odmówić wszczęcia postępowania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska, Sędzia WSA Irena Wesołowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 października 2016 r. sprawy ze skargi D. G .na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 kwietnia 2016 r., [...] w przedmiocie odmowy sprostowania treści zawiadomienia oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 21 kwietnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 20 stycznia 2016r. odmawiającą D.G. sprostowania treści zawiadomienia, dotyczącego formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawartego we wniosku CEIDG-1 złożonym w Urzędzie Miasta w dniu 2 lipca 2012r.

W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej podał, że w dniu 2 lipca 2012r. D.G. złożyła wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazując datę jej rozpoczęcia na dzień 2 lipca 2012r. We wniosku podatniczka zawarła oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie liniowej zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 3 grudnia 2015r. D.G. złożyła wniosek o dokonanie sprostowania błędnie sformułowanej treści Zawiadomienia/Oświadczenia woli złożonego przez tegoż w dniu 2 lipca 2012r. w biurze rejestracyjnym CEiDG UM. Podatniczka wskazała, że złożone zawiadomienie informowało, iż z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2012 toku D.G. zaprowadza podatkową księgę przychodów i rozchodów i będzie opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka oświadczyła, że zawiadomienie zawierało błąd, gdyż dosłowne brzmienie zawiadomienia było i jest sprzeczne z zamiarem podatnika, jaki istniał i istnieje nadal wobec celu jego złożenia. Zamiarem Strony był wybór opodatkowania wg skali podatkowej (art. 27 w/w ustawy).

W dalszych wywodach Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że stosownie do treści art. myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 9a ust. 2 w/w ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 220, poz. 1447 ze zm.) integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 w/w ustawy przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

  1. zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
  2. wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej podzielił stanowisko organu I instancji, że ewentualna akceptacja sprostowania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania po trzech latach od jego złożenia doprowadziłaby do sytuacji, gdy podatnik wbrew przepisom ustawy o podatku dochodowym, decydowałby o wyborze formy opodatkowania, nie przed rozpoczęciem działalności i na początku roku podatkowego, lecz dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że podstawą prawną wskazaną we wniosku z dnia 3 grudnia2015r. był art. 84 ustawy Kodeks cywilny, podczas gdy przepisy ustawy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »