WSA. Klasyfikacja samochodu dla celów podatku akcyzowego

Z uzasadnienia: Dowód rejestracyjny i zaświadczenie o badaniu technicznym nie są wiążące dla organów podatkowych w zakresie klasyfikacji pojazdów celem stwierdzenia czy pojazd jest wyrobem akcyzowym, bowiem dla potrzeb podatku akcyzowego, podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią wyłącznie przepisy podatkowe, które odrębnie decydują o klasyfikacji pojazdów samochodowych jako wyrobów akcyzowych - są to postanowienia dotyczące Nomenklatury Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia WSA Ewa Wojtysiak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Ż. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 23 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2010 r. w N. Ż. K. nabyła samochód osobowy marki [...], rok produkcji 1999, pojemność silnika [...], nr nadwozia [...], po czym przemieściła go na terytorium kraju.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. podatniczka złożyła w Starostwie Powiatowym w P. wniosek o dokonanie rejestracji ww. pojazdu jako samochodu ciężarowego, do którego dołączyła rachunek zakupu samochodu; niemiecki dowód rejestracyjny (część I i II) wraz z uwierzytelnionym jego tłumaczeniem na język polski z którego wynikało, że ww. pojazd to samochód ciężarowy, zamknięty blaszak z 2 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą; zaświadczeniem z 31 marca 2010 r. o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z "Dokumentem identyfikacyjnym pojazdu" stanowiącym załącznik do tego zaświadczenia, w którym wskazano, że ww. pojazd jest samochodem ciężarowym wielozadaniowym, posiadającym 2 miejsca do siedzenia; dokumentem VAT-25 z dnia 14 kwietnia 2010 r. - Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu; oświadczeniem z dnia 23 kwietnia 2010 r., iż tablice rejestracyjne ww. pojazdu pozostały w kraju jego zakupu.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. Starosta P. czasowo zarejestrował ww. pojazd pod numerem rejestracyjnym [...], jako samochód ciężarowy.

Na potrzeby dokonania ustaleń w zakresie rodzaju pojazdu będącego przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego pismem z dnia 16 lipca 2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego w S. wystąpił do F.SA z siedzibą w B. przy ul. [...] (autoryzowany przedstawiciel samochodów marki [...]) z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących między innymi samochodu marki [...] o numerze nadwozia [...]. W odpowiedzi na ww. pismo F. SA z siedzibą w B. poinformowała, że wspomniany powyżej pojazd został wyprodukowany na rynek niemiecki w wersji osobowej z 4 miejscami do siedzenia i 2 drzwiami; pojazd nie posiadał fabrycznie zamontowanej przegrody.

Naczelnik Urzędu Celnego w S. postanowieniem z dnia [...] wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. samochodu marki [...].

Organ podatkowy pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. zwrócił się z pismem do Urzędu Miejskiego w R. o przesłanie uwierzytelnionych kopii wszelkich dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację przez ten organ ww. pojazdu.

W odpowiedzi na ww. pismo Urząd Miejski w R. przesłał za pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. uwierzytelnione niżej wymienione kserokopie dokumentów, które złożono wraz z wnioskiem o rejestrację ww. pojazdu: wniosek A.A. o rejestrację pojazdu; dowód rejestracyjny nr [...]; ubezpieczenie oc ww. pojazdu; umowę komisu z dnia 3 grudnia 2013 r.; fakturę VAT nr [...] z dnia 3 grudnia 2013 r. wystawioną przez-P. z siedzibą w W. przy ul. [...] na rzecz A.A. w związku ze sprzedażą ww. pojazdu; pełnomocnictwo osoby trzeciej do reprezentowania A.A.; zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr [...] z dnia 6 września 2013 r. oraz "Opis zmian dokonanych w pojeździe", stanowiący załącznik do ww. zaświadczenia, w którym wskazano, że ww. pojazd w pkt 3 to samochód osobowy, w pkt 4- terenowy oraz że w przedmiotowym pojedzie zdemontowano kratę oddzielającą część pasażerska od ładunkowej, natomiast pojazd po modernizacji wyposażony jest w cztery miejsca siedzące (łącznie z kierowcą); zdjęcia do zaświadczenia o zmianach konstrukcyjnych nr [...] roku, ilustrujących wygląd tylnej kanapy z pasami bezpieczeństwa; oświadczenie firmy L. Z.P. o przebudowie ww. pojazdu marki z samochodu ciężarowego (2 osoby) na samochód osobowy (4 osoby).

Organ podatkowy pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. zwrócił się z prośbą do Izby Celnej we W., Wydziału Międzynarodowej Pomocy Administracji z zapytaniem o to w jakim okresie przedmiotowy pojazd był zarejestrowany na terenie N. oraz w jaki sposób określono jego rodzaj i na ile osób został zarejestrowany. W odpowiedzi na powyższe pismo, wskazano, że ww. samochód był zarejestrowany w N. jako samochód osobowy w okresie od 17 września 1999 r. do 25 marca 2010 r. (nadwozie otwarte, 4 miejsca siedzące); natomiast w dniu 25 marca 2010 r. wnioskowano o wydanie wywozowych tablic rejestracyjnych, gdzie określono pojazd jako samochód ciężarowy zamknięta skrzynia, 2 miejsc siedzące; wskazano posiadacza tego pojazdu.

Organ podatkowy decyzją nr [...] z dnia [...] określił podatniczce zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. samochodu osobowego marki [...].

Podatniczka wniosła odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając organowi podatkowemu nieprawidłową klasyfikację pojazdu. W ocenie podatniczki, nabyła ona samochód ciężarowy o świadczyły badania techniczne, zarówno polskiej jak i niemieckiej stacji kontroli.

Dyrektor Izby Celnej w S. wydał w dniu [...] decyzję nr [...] na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), dalej "o.p."; art. 2 ust. 1 pkt 9, art. 3 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 2, ust. 4, art. 101 ust. 2 pkt 1, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 1 pkt 2, ust. 12 i ust. 13, art. 105 pkt 1, art. 106 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 ze zm.), dalej "u.p.a."; art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 roku zmieniającego załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 roku w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE. L 2009 nr 287, str. 1 ze zm.), dalej "rozporządzenia nr 948/2009", w której utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji z dnia 25 czerwca 2015 r.

Organ odwoławczy przedstawił stan faktyczny w sprawie i przywołał treść art. 100 ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 9, art.101 ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 1 i ust. 2, art. 100 ust. 4 i art. 3 ust. 1 u.p.a.

Organ odwoławczy wyjaśnił kwestię zaliczania pojazdów zgodnie z notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej do pozycji objętych kodem CN 8703 oraz kodem CN 8704. Kod CN 8703 obejmuje pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. Pozycja ta obejmuje pojazdy mechaniczne różnego typu (włącznie z pojazdami przystosowanymi do pływania) przeznaczone do przewozu osób, jednakże nie obejmuje pojazdów mechanicznych objętych pozycją 8702. Podał, że w niniejszej pozycji określenie "samochody osobowo-towarowe" oznacza pojazdy przeznaczone do przewozu najwyżej 9 osób (wraz z kierowcą), których wnętrze może być używane bez zmiany konstrukcji do przewozu zarówno osób, jak i towarów. Organ odwoławczy wskazał, że klasyfikacja pewnych pojazdów mechanicznych w pozycji 8703 jest wyznaczona przez określone cechy, które wskazują, że pojazdy te są konstrukcyjnie przede wszystkim przeznaczone do przewozu osób, a nie do transportu towarów. Cechy te są szczególnie pomocne przy ustalaniu klasyfikacji pojazdów mechanicznych, które na ogół mają masę brutto pojazdu mniejszą niż 5 ton i które posiadają pojedynczy, zamknięty, wewnętrzny obszar, stanowiący przestrzeń dla kierowcy i dla pasażerów oraz pozostałą przestrzeń, która może być wykorzystana zarówno do przewozu osób, jak i towarów. Do tej kategorii pojazdów mechanicznych włączone są te, powszechnie znane jako pojazdy "wielozadaniowe" (np. pojazdy typu van, pojazdy sportowo-użytkowe (SUV - Sports Utility Vehicles), niektóre pojazdy typu pickup). Natomiast zgodnie z notami wyjaśniającymi do pozycji CN 8704 zalicza się pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu towarowego. Organ odwoławczy podał, że klasyfikacja pewnych pojazdów mechanicznych do tej pozycji jest wyznaczana przez pewne cechy, które wskazują, na to, że pojazdy są przeznaczone głównie do transportu towarów, a nie do transportu osób. Cechy te są szczególnie pomocne przy określaniu klasyfikacji pojazdów mechanicznych, których masa brutto nie przekracza 5 ton i które posiadają oddzieloną część tylną lub otwartą naczepę, normalnie wykorzystywaną do transportu towarów, ale mogącą posiadać tylne siedzenia - ławki, które nie mają pasów bezpieczeństwa, punktów mocowania ani wyposażenia kojarzonego z częścią pojazdu przeznaczoną dla pasażerów i które są składane płasko na boki w celu umożliwienia pełnego wykorzystania naczepy do transportu towarów.

Organ odwoławczy podał, że rozstrzygnięcie tego, czy dany samochód przeznaczony jest zasadniczo do przewozu osób, czy też do przewozu towarów, winno opierać się na jego cechach konstrukcyjnych, a nie na deklarowanym przez użytkownika sposobie wykorzystywania. Szczególnie istotne w tym względzie jest niewątpliwie przeznaczenie określonego pojazdu jakie nadaje mu producent, który tworzy konstrukcję danego pojazdu zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie, odpowiadającą jego przeznaczeniu.

Organ odwoławczy wskazał, że na podstawie zebranego materiału dowodowego wynikało, że przedmiotowy pojazd był samochodem osobowym zaliczonym do kodu CN 8703. Organ odwoławczy podał, że podatniczka nie złożyła deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) w związku z powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego i nie dokonała również zapłaty należnego z tytułu tego nabycia podatku akcyzowego. Organ odwoławczy przedstawił sposób wyliczenia należnego podatku.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że zarejestrowanie samochodu osobowego jako ciężarowy na terytorium N. w świetle przepisów o rejestracji pojazdów właściwych dla tego kraju, jak i późniejsza rejestracja w Polsce dokonana na podstawie przepis...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »