Wpływ decyzji w VAT na decyzję w zakresie CIT

W sytuacji, gdy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w drodze decyzji podatkowej koryguje wielkość podatku należnego VAT poprzez zmianę stawki opodatkowania w stosunku do określonego obrotu, to treść takiej decyzji stanowi istotny fakt prawotwórczy dla decyzji w przedmiocie określenia przychodu (dochodu) i zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 marca 2012 r. sprawy ze skargi P. K. B. i G. B. B. Spółka z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego wobec P. K. B. i G. B. "B." Spółki z o.o. (powoływanej dalej jako "Spółka"), Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. wydał [...] czerwca 2009 r. dwie decyzje podatkowe. Pierwszą z nich, o nr [...], określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i grudzień 2006 r., a także kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na miesiąc następny za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 r. Podstawą wydania tej decyzji było ustalenie organu, że Spółka zaniżyła podatek należny wskutek zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT do sprzedaży usług budowy i remontu dróg publicznych, będących własnością gminnych jednostek samorządowych, tj. stawki 7% zamiast stawki 22 %. Z kolei decyzją o nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. w kwocie [...] zł, tj. w mniejszej wysokości od zadeklarowanego przez Spółkę zobowiązania w kwocie [...] zł. W uzasadnieniu tej decyzji organ stwierdził, że zawyżenie przez Spółkę przychodów wynikało z nieprawidłowego określenia kwoty podatku należnego VAT za miesiące marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i grudzień 2006 r., poprzez zastosowanie nieprawidłowej stawki. W tym zakresie organ odwołał się do wymienionej wcześniej decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Decyzja w przedmiocie podatku dochodowego nie została zaskarżona odwołaniem i w związku z tym stała się ostateczna. Z kolei decyzja w zakresie podatku od towarów i usług została ostatecznie uchylona przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. decyzją z [...] kwietnia 2010 r., a postępowanie w tej sprawie umorzono.

W tej sytuacji Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej postanowieniem z [...] października 2010 r. wznowił z urzędu postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2006, a następnie [...] grudnia 2010 r. wydał decyzję, którą uchylił decyzję z [...] czerwca 2009 r. nr [...] oraz określił zobowiązanie podatkowe w tym podatku w wysokości [...] zł. Jako podstawę wznowienia postępowania organ przyjął przepis art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., powoływanej dalej jako "o.p."), tj. wyjście na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi, który wydał decyzję. W wyniku rozpatrzenia odwołania od tej decyzji, po ponownym rozpoznaniu sprawy, organ kontroli skarbowej utrzymał ją w mocy decyzją z [...] marca 2011 r. Po rozpoznaniu skargi na decyzję z [...] marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z 6 lipca 2011 r. (I SA/Bk 186/11) uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując w uzasadnieniu, że inna kwota należnego podatku VAT, ujawniona w terminie późniejszym, niż wydanie decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, nie może być postrzegana jako nowa okoliczność faktyczna lub nowy dowód, istniejące w dniu wydania decyzji.

W tej sytuacji Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B., rozpoznając ponownie sprawę, wydał [...] listopada 2011 r. decyzję o nr [...], którą uchylił własne decyzje: z [...] grudnia 2010 r. oraz z [...] czerwca 2009 r. i ponownie określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości [...] zł. Tym razem za podstawę prawną uchylenia decyzji ostatecznej w trybie wznowienia postępowania podatkowego organ wskazał przepis art. 240 § 1 pkt 7 o.p. W uzasadnieniu tej decyzji organ argumentował, że decyzja z [...] czerwca 2009 r., wydana w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, była oparta na decyzji tego organu z [...]...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »