Ulga rehabilitacyjna: Odliczenie wydatków na komputer dla niepełnosprawnego dziecka

Jeżeli zakupiony komputer/laptop nie będzie wyróżniał się jakimiś indywidualnymi cechami, to nie spełnia on kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Oznacza to, że nie zostanie spełniony jeden z warunków koniecznych do zastosowania odliczenia. W konsekwencji, wydatek na zakup takiego komputera/laptopa nie może zostać odliczony od dochodu jako wydatek na cele rehabilitacyjne.

 

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że wspólnie z mężem ma na utrzymaniu niepełnosprawnego syna (orzeczenie o niepełnosprawności stopnia umiarkowanego), dla którego planuje w tym roku zakup zakup komputera/laptopa. Komputer będzie dla syna sprzętem ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności. Między innymi, syn został przyjęty na studia. Część zajęć może odbywać się zdalnie. Syn będzie wnioskował o indywidualny tok studiów, do realizacji którego także pomocny będzie komputer. Ponadto, syn podatniczki jest pod opieką fundacji z pomocą której poszukuje pracy, którą można realizować w sposób zdalny w całości lub w części.

Zakupiony komputer nie będzie posiadał cech „indywidualnego przeznaczenia”. Jednak, jak wskazała podatniczka, pomiędzy ww. urządzeniem a rodzajem niepełnosprawności syna istnieje ścisły związek. Zdając egzaminy eksternistyczne w celu ukończenia szkoły średniej oraz przystępując do matury, syn na podstawie zaświadczenia lekarskiego korzystał z możliwości zdawania egzaminów w oddzielnej sali, z wydłużonym czasem. Teraz, w ramach indywidualnego toku studiów, o który syn będzie wnioskował w ramach możliwości oferowanej przez Uniwersytet, najprawdopodobniej będzie miał możliwość m.in. zmiany sposobu zaliczania kolokwiów i egzaminów z ustnego na pisemny oraz będzie najprawdopodobniej w części zajęć uczestniczył zdalnie. Syn także poszukuje pracy możliwej do realizowania zdalnie w całości lub w części.

Podatniczka zapytała, czy kwota, za którą zakupi komputer/laptop może zostać odliczona od dochodu jaki wykaże z mężem we wspólnym rozliczeniu za rok 2022, jako wydatki na cele rehabilitacyjne, związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez syna będącego osobą niepełnosprawną, pozostającego na jej utrzymaniu oraz czy odliczenia w takiej sytuacji dokonać można całej kwoty na zakup laptopa zgodnie z fakturą/rachunkiem, czy jest limit, a jeśli tak to jaki.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 tej ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Na mocy art. 26 ust. 7b omawianej ustawy wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »