Ulga rehabilitacyjna: Adaptacje przy budowie domu

Z uzasadnienia: Celem ulgi rehabilitacyjnej jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym normalnego życia, m.in. poprzez stworzenie im odpowiednich warunków mieszkaniowych. Trudno przyjąć, iż ustawodawca uwzględnia jedynie warunki mieszkaniowe osób, które mają już mieszkania, a pomija potrzeby mieszkaniowe tych osób, które dopiero je budują. Zatem, instalując w budynku mieszkalnym pompę ciepła (bez jego przeróbki) podatnik wyposażył je w urządzenie wynikające z potrzeb niepełnosprawności, niezbędne do ogrzewania budynku, co odpowiada treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent Sędziowie: Sędzia WSA Dariusz Dudra Sędzia WSA Leszek Kleczkowski (spr.) Protokolant: Asystent sędziego Daniel Łuczon po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi K. K. i T. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz K. K. i T. K. kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. określił skarżącym za 2010 r. wysokość nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości [...] zł. Organ pierwszej instancji stwierdził, że strona nie mogła zaliczyć wydatku poniesionego na zakup i montaż pompy ciepła wraz z instalacją do wydatków na cele rehabilitacyjne.

W złożonym odwołaniu skarżący nie zgadzając się z wydaną decyzją podnieśli, że wypełniony przez nich PIT-37 został prawidłowo rozliczony. Podatnicy powołali się na stan zdrowia T. K., wskazując, że choruje on na rdzeniowy zanik mięśni, jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim i jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. Skarżący wskazali, że w 2010 r. budowali dom jednorodzinny, w którym z uwagi na niepełnosprawność T. K. zainstalowano bezobsługowe ogrzewanie domu z pompą ciepła. Strona zakwestionowała stanowisko organu, że pompa ciepła stanowi tylko podniesienie komfortu domu. Zdaniem skarżących, zastosowane rozwiązanie umożliwia mieszkanie w tym domu osobie, która nie ma możliwości fizycznej pracy przy obsłudze pieców na paliwa stałe. Dlatego też, zakup pompy ciepła jest zakupem urządzenia ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 3ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ rozważając możliwość dokonania odliczenia zamontowanej instalacji centralnego ogrzewania z pompą ciepła na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że w ustawie tej brak jest definicji pojęcia "adaptacja". Stąd też organ odwołał się do definicji słownikowej tego pojęcia, gdzie literalne brzmienie słowa "adaptacja" oznacza przystosowanie do innego użytku, przeróbkę dla nadania innego charakteru. Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania/budynku oznacza nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe.

Skoro zatem z brzmienia art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednoznacznie, że przepis ten odnosi się do już istniejących budynków i lokali mieszkalnych, nie natomiast do obiektów mieszkalnych w trakcie budowy, to zdaniem organu, zamiarem ustawodawcy było umożliwienie odliczenia od dochodu jedynie wydatków na adaptację, dostosowanie dóbr pozostających już w dyspozycji osoby niepełnosprawnej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie wydatków poniesionych na te dobra jako takie.

W konsekwencji organ stwierdził, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w powyższym przepisie, nie będą podlegały wydatki poniesione na wybudowanie budynku mieszkalnego z uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej. Instalacji centralnego ogrzewania z pompą ciepła zamontowanej w trakcie budowy domu nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ z wykładni językowej powołanego przepisu wynika możliwość odliczenia od dochodu wyłącznie wydatków poniesionych na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (przez co nie można rozumieć wydatków poniesionych w trakcie budowy domu). Zdaniem organu, przeciwne stanowisko nie znajduje oparcia w brzmieniu w/w przepisu i opiera się na niedopuszczalnej, w wypadku ulgi podatkowej, wykładni rozszerzającej.

Odnosząc się do możliwości odliczenia instalacji centralnego ogrzewania z pompą ciepła na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 wskazanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organ stwierdził, że wydatek poniesiony na instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła nie może być odliczony jako sprzęt, czy narzędzie techniczne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, ponieważ nie wykazuje cech indywidualnego przeznaczenia i niezbędności w rehabilitacji, a nadto jest urządzeniem ogólnego użytku, przeznaczonym do korzystania przez nieokreślony krąg osób.

Zdaniem organu, słusznie zatem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego nie uznał wydatku w kwocie [...] zł poniesionego przez skarżących w 2010 r. na instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła zamontowaną w trakcie budowy domu jednorodzinnego, jako wydatku podlegającego odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ nie jest to wydatek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 7a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób f...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »