Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym nae-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. rozliczeń za pomocą tej usługi.

 

 

Ogólne

 

1. Co to jest Twój e-PIT

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. W Twój e-PIT dla osób spełniających warunki udostępnione zostanie oświadczenie PIT-OP oraz informacja PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Ulgi, odliczenia i dodatkowe informacje które wprowadzisz, automatycznie przeniosą się do załączników. Aby rozliczyć swój podatek nie musisz wypełniać dodatkowych wniosków.

 

2. Gdzie i od kiedy dostępny jest Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT jest dostępna przez cały rok 24/7 w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie e-Urzędu Skarbowego

Od 15 lutego 2024 r.  będą czekać na Ciebie zeznania za 2023 rok oraz oświadczenie PIT-OP oraz informacja PIT-DZ.

 

3. Czy w ramach usługi jest przygotowane również wspólne rozliczenie podatkowe PIT-37 dla małżonków?

W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest jednak Twoim wyborem.

W usłudze Twój e-PIT zawsze czekać na Ciebie będzie zeznanie indywidulane. Jeśli spełniasz warunki do preferencyjnego opodatkowania – po zalogowaniu się do usługi - możesz wybrać rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Ponieważ preferencyjne rozliczenie przysługuje tylko w przypadku rozliczenia dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci, na formularzu PIT-28, PIT-38 - czy też PIT-36L.

 

4. Jakie dane znajdują się w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT? Skąd urząd wie o ulgach, z których podatnik chce skorzystać

Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

PIT-37

W PIT-37 są prezentowane:

 • dane wynikające z informacji od pracodawców/płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, prezentujemy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe,
 • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
 • informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki skorzystania z niej w zeznaniu za 2023 rok,
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego wskazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

W przygotowanym zeznaniu możesz zmienić lub zaktualizować swoje dane.

Jeżeli chcesz skorzystać z innych ulg odliczeń np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – możesz te informacje uzupełnić samodzielnie.

PIT-38

W PIT-38 prezentujemy:

 • dane z informacji PIT-8C przesłanych przez płatników,
 • stratę wykazaną w zeznaniu PIT-38 za rok poprzedni,
 • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

PIT-28

W PIT-28 prezentujemy:

 • kwotę ryczałtu wpłaconego na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata),
 • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

Powinieneś samodzielnie uzupełnić:

 • przychody z działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz kwoty ryczałtu należnego,
 • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,
 • możesz również uzupełnić: ulgi i odliczenia, z których możesz skorzystać,  np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

PIT-36

W PIT-36 prezentujemy:

 • dane z informacji przesłanych przez płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, prezentujemy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe,
 • kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego,
 • informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki do skorzystania z niej w zeznaniu za 2023 rok,
 • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

Powinieneś samodzielnie uzupełnić:

 • przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika,
 • przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a także składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez Ciebie (nieuwzględnione w innych zeznaniach),
 • przychody koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki - ze sprzedaży produktów przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz
 • przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki - z działalności nierejestrowanej,
 • możesz również uzupełnić ulgi i odliczenia, z których możesz skorzystać i które nie wynikają z informacji posiadanych przez administrację skarbową, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania sieci Internet, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

Za 2023 rok po raz pierwszy możesz uzupełnić zeznanie o przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT-36L – nowy formularz w usłudze Twój e-PIT

W PIT-36L prezentujemy:

 • kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego,
 • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

W zeznaniu tym powinieneś samodzielnie uzupełnić:

 • przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacone przez Ciebie (nieuwzględnione w innych zeznaniach),
 • możesz również uzupełnić: ulgi i odliczenia, z których może skorzystać, np. z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE.

 

5. Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest obowiązkowe?

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, sam decydujesz w jaki sposób złożysz zeznanie podatkowe.

 

6. Czy w usłudze Twój e-PIT można złożyć korektę?

Za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT możesz złożyć korektę wszystkich zeznań, bez względu na to, czy pierwotną wersję zeznania złożyłeś w usłudze Twój e-PIT, czy też w innej formie. Pamiętaj, że za lata 2018-2022 nie było w usłudze Twój e-PIT możliwości złożenia zeznań z działalności gospodarczej, więc nie będziesz mógł też złożyć korekty zeznań za te lata, jeśli takie przychody (z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej) wykazałeś.

 

7. Jeśli w poprzednim roku podatnik, który otrzymywał emeryturę, złożył jedynie PIT-OP, to czy w udostępnionym dla niego w tym roku w usłudze Twój e-PIT zeznaniu PIT-37 jest uzupełniona OPP wykazana w złożonym w ubiegłym roku PIT-OP?

Tak, w przygotowanym zeznaniu PIT-37 znajduje się numer KRS OPP wskazanej przez podatnika w roku ubiegłym. Warunkiem jest oczywiście, że wybrana OPP spełnia warunki do otrzymania 1,5% w danym roku.

 

8. Czy żeby skorzystać z usługi Twój e-PIT trzeba zainstalować jakąś aplikację albo mieć dodatkowe oprogramowanie?

Nie. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

 

9. Jeśli złożę samodzielnie zeznanie roczne poza usługą Twój e-PIT, to czy muszę zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl i odrzucić zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT?

Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane, a w urzędzie będzie widoczne tylko to złożone przez Ciebie.

 

10. Czy w przypadku, gdy małżonkowie rozliczą się wspólnie z wykorzystaniem udostępnionego zeznania podatkowego dla jednego z nich w usłudze Twój e-PIT (po wyborze takiego sposobu rozliczenia), drugi małżonek musi zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl i odrzucić zeznanie, które zostało udostępnione jemu?

Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dla drugiego z małżonków zostanie automatycznie anulowane.

 

11. Czy w przypadku, gdy rozliczyłem się w ubiegłym roku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT system przygotował zeznanie z preferencyjnym sposobem rozliczenia, czy podatnik sam musi dokonać wyboru?

W usłudze Twój e-PIT zawsze udostępniamy zeznanie indywidualne. Jeżeli chcesz rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, możesz jednym kliknięciem wybrać taki sposób rozliczenia.

 

12. Czy usługa umożliwia dostęp do PIT-ów za rok poprzedni?

Tak, jednak nie do wszystkich. W usłudze Twój e-PIT masz dostęp do złożonych za:

 • 2018 rok - PIT-37 i PIT-38 oraz PIT-OP;
 • 2019 – 2021 rok – PIT-36 pod warunkiem, że w tym okresie nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach ogólnych, PIT-28 pod warunkiem, że nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej ryczałtem, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-OP;
 • 2022 rok – PIT-36 pod warunkiem, że w tym okresie nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach ogólnych, PIT-28 pod warunkiem, że nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej ryczałtem, PIT-37, PIT-38 oraz informację PIT-DZ i oświadczenie PIT-OP;
 • 2023 rok – PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz informację PIT-DZ i oświadczenie PIT-OP.

 

13. Jak przekazać 1,5% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

Jeżeli OPP której w ubiegłym roku przekazałeś 1,5% podatku nadal figuruje w wykazie OPP, w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT automatycznie jest wskazany KRS tej organizacji. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy jest wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT możesz zmienić numer KRS OPP oraz cel szczegółowy.

 

14. Czy zeznanie PIT-37 (lub PIT-38) podatnika, który po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT wprowadził w nim zmiany, ale ich nie zaakceptował, zostanie automatycznie uznane za złożone z dniem 30 kwietnia 2024 r.?

Nie. Jeśli nie zaakceptowałeś wprowadzonych przez Ciebie zmian lub nie złożyłeś zeznania w innej formie to automatycznej akceptacji będzie podlegało zeznanie, które zostało przygotowane dla Ciebie przez administrację skarbową.

 

15. Czy w usłudze Twój e-PIT jest udostępnione zeznanie podatnikowi, rozliczającemu się na zasadach ogólnych, który ma zawieszoną działalność gospodarczą lub została ona zlikwidowana w ciągu roku podatkowego i jednocześnie w danym roku podatkowym podatnik ten uzyskuje wyłącznie dochody z tytułu umowy o pracę?

Tak. Za 2023 rok po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT udostępnimy również zeznania dla podatników mających zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

 

16. Co mogę zrobić po 15 lutego 2024 roku po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego i wejściu do usługi Twój e-PIT?

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego i kliknięciu na kafel z usługą Twój e-PIT, zostaniesz przekierowany do zakładki „Złóż PIT”, w której zobaczysz przygotowane dla Ciebie rozliczenia podatkowe za 2023 r.

Jeśli składasz zeznanie:

PIT-37:

1. możesz je zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2. możesz wprowadzić zmiany, np.:

 • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
 • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
 • dodać ulgi i odliczenia, np.: przekazanych darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • podać lub zmienić numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty;
 • zmienić/zaktualizować swój adres zamieszkania i właściwy urząd skarbowy.

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taką możliwość.

3. możesz także odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie; w takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

Jeżeli w informacjach od płatników masz wykazane wyłącznie przychody zwolnione (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów) — wówczas 30 kwietnia 2024 r. Twoje zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane.

PIT-38:

1. możesz je zaakceptować i wysłać bez zmian

2. możesz wprowadzić zmiany, np.:

 • wykazać straty z lat wcześniejszych
 • o zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
 • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek wskazany w usłudze. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

3. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie; w takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

4. możesz też nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia 2024 r. przygotowane rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że Twoje zeznanie będzie złożone.

PIT-36:

1. możesz je zaakceptować i wysłać bez zmian,

2. powinieneś jednak je uzupełnić, jeśli jesteś osobą, która ma założoną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej – nawet w przypadku, gdy jest to działalność zawieszona lub jeśli osiągnąłeś przychody bez pośrednictwa płatnika, osiągnąłeś przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych czy też przychody z działalności nierejestrowanej poprzez wskazanie kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów i należnych zaliczek na podatek;

3. dodatkowo możesz:

 • wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
 • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy;
 • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę, jeśli Ci przysługuje;
 • dodać ulgi, zwolnienia lub odliczenia, np.: związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • w przypadku przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzupełnić informacje dotyczące podatku należnego oraz zweryfikować wskazane w zeznaniu wpłaty;
 • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty;

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie.

Pamiętaj, że wysyłając zeznanie warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

4. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-36 nie podlega automatycznej akceptacji

PIT-36L:

 • samodzielnie musisz uzupełnić zeznanie o przychody, koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej na własne nazwisko lub w spółce - nawet w przypadku, gdy jest to działalność zawieszona podobnie jak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeśli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • możesz wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
 • możesz zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy;
 • możesz dodać ulgi, zwolnienia lub odliczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, termomodernizację lub wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Pamiętaj, że warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

 • możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-36L nie podlega automatycznej akceptacji

PIT-28:

1. musisz uzupełnić zeznanie o:

 • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub w spółce,
 • przychody z najmu, dzierżawy,
 • przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zostały odliczone w innym rozliczeniu;
 • zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne, o ile nie zostały odliczone w zeznaniu PIT-36L;
 • kwoty ryczałtu należnego.

2. możesz wykazać straty poniesione w poprzednich latach;

3. możesz zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,

4. możesz dodać przysługujące Ci ulgi i odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

5. możesz zweryfikować wskazane w zeznaniu wpłaty ryczałtu,

6. podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

 

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Pamiętaj!!! że warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

 • możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-28 nie podlega automatycznej akceptacji.

 

17. Ile wynoszą koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT za 2023 rok?

Zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą nie więcej niż:

 1. 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. 4 500 zł w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 3. 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy Twoje miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a TY nie uzyskiwałeś dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywałeś zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
 4. 5 400 zł w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce Twojego stałego lub czasowego zamieszkania było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskiwałeś dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywałeś zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

 

18. Skoro w PIT-37/PIT-36 emeryta znajdzie się numer KRS OPP wskazana przez niego w ubiegłym roku to czy to oznacza, że jeśli emeryt niczego w tym roku nie zrobi (nie będzie korzystał z ulg, nie będzie zaglądał do swoich PIT-ów i ich potwierdzał), to do tej OPP z ubiegłego roku automatycznie trafi jego 1,5% podatku.

Jeśli w 2023 roku uzyskałeś wyłącznie przychody z emerytury lub renty, a organ rentowy:

 • dokonał rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40A – Twoje 1,5% podatku trafi do wskazanej w ubiegłym roku organizacji pożytku publicznego na podstawie oświadczenia PIT-OP pod warunkiem, że ta OPP nadal figuruje na Wykazie OPP, a z rozliczenia rocznego wynika podatek należny, od którego można policzyć 1,5% oraz, że nie wycofałeś zgody na przekazanie 1,5% podatku tej OPP;
 • przekazał do urzędu skarbowego informację o Twoich dochodach z emerytury na formularzu PIT-11A, w usłudze Twój e-PIT wygenerowane zostanie dla Ciebie zeznanie PIT-37.

Jeżeli samodzielnie nie złożysz rozliczenia, ale też nie odrzucisz przygotowanego dla Ciebie zeznania, a KRS OPP będzie nadal figurowała na Wykazie OPP, to rozliczenie takie będzie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 r. z uwzględnieniem numeru KRS wskazanego w rozliczeniu za rok poprzedni.

 

19. Czy jeśli emeryta/rencistę rozlicza organ rentowy i w ubiegłym roku przekazywał 1,5% podatku, to czy ZUS może przepisać OPP do rozliczenia?

Organ rentowy nie ma możliwości uwzględnienia tej informacji w wystawianej deklaracji.

Organizację, której chcesz przekazać 1,5% podatku możesz samodzielnie wskazać w zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu PIT-OP.

 

20. Jestem emerytem. Zawsze rozliczał mnie ZUS. W tym roku otrzymałem PIT-11A. Czy muszę się rozliczyć sam? Czy w Twój e-PIT również będę mieć przygotowane zeznanie?

Nie musisz rozliczać się sam. W usłudze Twój e-PIT zostanie dla Ciebie przygotowane zeznanie PIT-37. Jeśli nie zrobisz nic - zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone 30 kwietnia 2024 roku.

Jednak jeśli chcesz, możesz rozliczyć się sam. Aby to zrobić, zaloguj się do usługi Twój e-PIT i np. uzupełnij zeznanie lub zaakceptuj je przed 30 kwietnia.

 

21. Czy dostanę informację, że w usłudze Twój e-PIT czeka na mnie zeznanie?

Nie. Twój e-PIT nie wysyła indywidualnych powiadomień o przygotowanym zeznaniu PIT.

Usługę Twój e-PIT znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym. Przygotowane dla Ciebie zeznanie będzie udostępnione od 15 lutego 2024 r.

Do usługi Twój e-PIT możesz zalogować się w serwisie e-Urząd Skarbowy:

 • poprzez login.gov.pl (tj. profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód lub bankowość elektroniczną),
 • danymi podatkowymi.

Więcej informacji na temat logowania znajdziesz w zakładce e-Urzędu Skarbowego.

 

22. Czy w usłudze Twój e-PIT mogę wydrukować wypełnione zeznanie przed jego wysłaniem do urzędu skarbowego?

Nie. Zeznanie możesz wydrukować dopiero po wysłaniu go do urzędu skarbowego (zapisz zeznanie do pliku .pdf i wydrukuj).

 

23. Chciałabym rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem. W usłudze Twój e-PIT nie widzę nigdzie takiej możliwości. Czy jest to możliwe?

Tak. Twój e-PIT umożliwia rozliczenie wspólnie ze zmarłym małżonkiem. Gdy uwierzytelnisz zmarłego małżonka, w zeznaniu automatycznie zostanie wskazany taki sposób rozliczenia.

 

24. Wynajmuję nieruchomość. Wybrałam ryczałt. Czy w zeznaniu PIT-28 widać podatek, który wpłaciłam do urzędu skarbowego?

PIT-28 przygotowany w usłudze Twój e-PIT jest uzupełniony o kwoty ryczałtu, które wpłaciłaś do urzędu skarbowego. Kwoty te zobaczysz także w zakładce „Dane źródłowe”.

Wpłaty są wykazane za miesiące lub kwartały 2023 roku – w zależności od wybranej przez ciebie formy wpłaty podatku.

 

25. Jestem emerytem. Otrzymałem z ZUS PIT-40A. Czy muszę sam złożyć zeznanie roczne?

Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

 • nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej ani
 • nie korzystasz z ulg podatkowych ani
 • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem ani
 • nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

to nie musisz składać oddzielnego zeznania.

 

26. Podatnik, który nie był w związku małżeńskim, zmarł w trakcie roku. Czy członkowie rodziny powinni złożyć zeznanie i rozliczyć jego przychody (dochody)?

Nie. Za osobę zmarłą nie składa się zeznania.

 

27. W 2023 roku przeprowadziłem się. Pracodawca w PIT-11 wpisał mój poprzedni adres zamieszkania. Jaki adres mam wpisać w zeznaniu?

W zeznaniu wpisz adres zamieszkania aktualny na dzień złożenia zeznania.

 

28. Czy w usłudze Twój e-PIT rozliczę przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym?

Tak. Począwszy od zeznań za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT rozliczyć się mogą również podatnicy uzyskujące przychody z działalności gospodarczej, niezależnie od formy opodatkowania.

 

29. Czy rozliczając zeznanie z przychodami z działalności gospodarczej w usłudze Twój e-PIT będę mógł wykazać zwolnienia przysługujące mi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Tak. W usłudze Twój e-PIT będziesz mógł wskazać przysługujące Ci ulgi i zwolnienia, które zostaną uwzględnione przy wyliczeniu podatku.

 

30. Czy w usłudze Twój e-PIT za 2023 rok będzie można rozliczyć również przedsiębiorstwo w spadku?

Nie. Za 2023 rok nie ma możliwości rozliczenia przychodów przedsiębiorstwa w spadku.

 

31. Prowadzę działalność w formie spółki oraz uzyskuję przychody z pracy. Czy za 2023 rok będę mógł rozliczyć te przychody w usłudze Twój e-PIT?

Tak. Jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, przychody z pracy i z działalności rozliczysz w PIT-36. Jeżeli wybrałeś inną formę opodatkowania, i nie uzyskujesz innych przychodów, przychody z pracy rozliczysz w PIT-37, natomiast przychody z działalności – w zależności od formy opodatkowania – w PIT-36L, jeśli wybrałeś formę opodatkowania podatkiem liniowym lub PIT-28, jeśli wybrana przez Ciebie forma opodatkowania działalności gospodarczej to ryczałt ewidencjonowany.

 

32. Uzyskuję przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Czy mogę te przychody rozliczyć w usłudze Twój e-PIT?

Tak. Począwszy od dochodów za 2023 rok przychody z działów specjalnych produkcji rolnej możesz rozliczyć w usłudze Twój e-PIT, w zależności od wybranej formy opodatkowania:

 • na formularzu PIT-36, jeśli wybrałeś zasady ogóle (wg skali podatkowej);
 • na formularzu PIT-36L, jeśli wybrałeś opodatkowanie podatkiem liniowym.

 

33. Za 2022 rok przychody z najmu rozliczyłem na zasadach ogólnych w PIT-36. W zeznaniu wykazałem stratę. Czy składając za 2023 rok PIT-28 będę mógł w usłudze Twój e-PIT rozliczyć stratę poniesioną w poprzednim roku?

Tak. W usłudze Twój e-PIT masz możliwość pomniejszenia przychodów o wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia, a więc również o poniesioną stratę.

 

34. W 2023 roku uzyskałem przychody poza granicami kraju. Czy mogę te dochody rozliczyć w usłudze Twój e-PIT?

Tak, dochody uzyskane za granicą możesz rozliczyć w usłudze Twój e-PIT w zeznaniu PIT-36.

 

35. Pracodawca wysłał mnie do pracy za granicą. W informacji PIT-11 mam wykazane zarówno przychody uzyskane w Polsce jak i w Niemczech. Czy takie dochody zostaną rozliczone automatycznie, czy muszę samodzielnie złożyć zeznanie?

Jeżeli uzyskujesz przychody zarówno w Polsce jak i poza granicami, to przygotujemy dla Ciebie w usłudze zeznanie PIT-36. Takie zeznanie powinieneś sam złożyć, ponieważ w usłudze Twój e-PIT nie akceptujemy automatycznie PIT-36.

 

 

Kogo dotyczy usługa

 

1. Kogo dotyczy usługa Twój e-PIT w rozliczeniu rocznym za 2023 rok?

W rozliczeniu rocznym za 2023 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych) oraz osoby fizyczne, osiągające przychody z najmu, działalności gospodarczej lub działy specjalne produkcji rolnej, rozliczające się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

 

2. Czy w usłudze są przygotowane zeznania dla niepełnoletnich, którzy uzyskali dochody i mają obowiązek złożenia zeznania rocznego?

W usłudze Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

 

3. Czy podatnikowi, który uzyskuje dochody ze stosunku pracy oraz z działalności nierejestrowanej, udostępnione jest zeznanie w usłudze Twój e-PIT?

Z uwagi na dochody ze stosunku pracy, udostępnimy podatnikowi PIT-36 z informacją o wysokości tych dochodów. Przychody z działalności nierejestrowanej podatnik będzie musiał uzupełnić samodzielnie.

 

4. Czy dla podatnika, który uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym, a dodatkowo otrzymuje dochody z umowy o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »