Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej w kosztach podatkowych

Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii w celu ich umorzenia, jak również koszty opłaty zastępczej oraz związane z nabyciem świadectw opłaty giełdowe, są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia WSA del. Stefan Kowalczyk, Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 165/10 w sprawie ze skargi E. S.A. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 26 października 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz E. S.A. z siedzibą w G. kwotę 737 (słownie: siedemset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Spółki Akcyjnej E. z siedzibą w G. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca Spółka podała, że w roku 2007 oraz w pierwszym kwartale roku 2008 zakupiła świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, które w pierwszym kwartale roku 2008 zostały umorzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wykonaniu obowiązku za pierwsze półrocze 2007 r., nałożonego przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). W pierwszym kwartale 2008 r. skarżąca uiściła także opłatę zastępczą w części, w której nie przedstawiła do umorzenia wymaganej ilości świadectw pochodzenia, a ponadto poniosła koszty z tytułu opłat za usługi świadczone przez Rejestr Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zadała pytanie, czy opisane koszty mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.) i tym samym są potrącalne w roku 2007 oraz czy za taki rodzaj kosztów można także uznać opłaty za usługi świadczone przez Rejestr Świadectw Pochodzenia. Przedstawiając własne stanowisko, przemawiające za udzieleniem odpowiedzi twierdzącej, skarżąca wskazała, że obowiązek posiadania świadectw pochodzenia oraz ich umorzenia warunkuje prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej i tym samym jest ściśle związany z dokonywaniem czynności stanowiących przedmiot jej podstawowej działalności gospodarczej. Zwróciła też uwagę, że zgodnie z art. 9e ust. 14 Prawa energetycznego świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku w poprzednim roku kalendarzowym.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 26 października 2009 r. Minister Finansów uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, wskazując, że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na nabycie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, ale operacja umorzenia tych świadectw pozostaje neutralna podatkowo. Wydatki te, podobnie jak uiszczenie opłaty zastępczej, są kosztami pośrednio związanymi z przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej i dlatego są potrącalne w dacie ich poniesienia. Nabycia towaru giełdowego, jakim są świadectwa pochodzenia, nie można wiązać w sposób bezpośredni ze sprzedażą energii elektrycznej, gdyż związek ten ma charakter tylko funkcjonalny, wynikający z obowiązującego systemu gospodarki paliwami i energią. Analogicznie należy ocenić wydatek na poniesienie opłaty zastępczej, będącej alternatywnym sposobem wywiązania się z obowiązku odpowiedniego udziału w nabywanej energii elektrycznej energii pochodzącej z odnawialnego źródła, a także opłaty giełdowe, mające charakter opłat transakcyjnych, pobieranych za dokonanie określonych czynności w rejestrze świadectw pochodzenia.

Po bezskutecznym wezwaniu organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, zarzucając naruszenie art. 15 ust. 4 w związku z ust. 4b, 4c i 4e u.p.d.o.p. i podnosząc, że nałożony przepisami Prawa energetycznego obowiązek uzyskania świadectw pochodzenia i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki jest ściśle związany ze sprzedażą energii elektrycznej przez Spółkę i uzyskiwaniem przez nią przychodów z tego rodzaju działalności, ponieważ zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895 ze zm.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną kalkuluje ceny energii elektrycznej na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych zakupu tej energii oraz kosztów uzasadnionych wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, przy czym na mocy ust. 2 § 21 tego rozporządzenia do uzasadnionych kosztów zakupu energii elektrycznej zalicza się koszty poniesionej opłaty zastępczej oraz koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia. Pomiędzy sprzedażą energii elektrycznej a nabyciem świadectw pochodzenia lub zapłatą opłaty zastępczej nie zachodzi więc związek o tylko funkcjonalnym charakterze, ponieważ poniesienie kosztów uzyskania świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej warunkuje możliwość prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a wysokość tych kosztów ma bezpośredni wpływ na wysokość przychodów uzyskanych z takiej działalności.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że wydatków na nabycie świadectw pochodzenia, a także na poniesienie opłaty zastępczej, nie można łączyć z przychodami skarżącej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, co oznacza, że wydatki te stanowią koszty pośrednie i zgodnie z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. są potrącalne w dacie ich poniesienia. Ze względu na brak definicji ustawowej pojęć "koszty bezpośrednio związane z przychodami" oraz "koszty uzyskania przychodów inne, niż bezpośrednio związane z przychodami" należy zastosować ich językową wykładnię i przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są te koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie określonego przychodu, natomiast kosztami innymi, niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są wszelkie koszty nie będące kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami, w tym koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem. Obrót energią elektryczną i świadectwami umożliwiającymi udokumentowanie wywiązania się z nałożonego przez prawo obowiązku są niezależne - przychody ze sprzedaży energii elektrycznej są rozdzielone od przychodów ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z przyznanych świadectw pochodzenia energii. Sąd powołał się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 października 2009 r. (I SA/Po 761/09), w którym wypowiedziano pogląd, że obrót świadectwami pochodzenia nie ma bezpośredniego związku z przychodami z działalności produkcyjnej, a obrót tymi świadectwami przez wytwórców energii nie jest przedmiotem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Ponadto wskazał, że poza rozważaniami pozostają zagadnienia księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, ponieważ ani ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ani stanowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »