Przychody pracownika: Możliwość udziału w firmowej imprezie

Z uzasadnienia: W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia). O przychodzie pracownika można mówić wówczas, gdy skorzystał faktycznie z postawionych do jego dyspozycji nieodpłatnych świadczeń, a ponadto możliwe było ustalenie wartości otrzymanego świadczenia. Zatem, samo pozostawienie do dyspozycji pracowników możliwości wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym przez pracodawcę nie jest wystarczające do stwierdzenia, że pracownik faktycznie otrzymał przychód w określonej wysokości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska (sprawozdawca), Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędzia WSA Marta Semiczek, Protokolant: Anna Kruś, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 października 2012 r. sprawy ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, na rzecz strony skarżącej kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi A spółki z o.o. z siedzibą we W. jest interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia [...].04.2012 r. nr [...] wydana w indywidualnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej P., działającego z upoważnienia Ministra Finansów.

Z opisanego we wniosku (z dnia [...].01.2012 r.) stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca, w celu budowania i zacieśniania więzi zespołowych, a także wyrażenia uznania dla pracowników za wkład pracy w rozwój firmy, organizuje dla swoich pracowników: spotkania integracyjne, pikniki rodzinne oraz spotkania mikołajkowe dla dzieci pracowników. Imprezy te mają na celu zwiększenie przychodów Spółki przez poprawę komunikacji, atmosfery i wiedzy o działalności firmy. Spotkania mają charakter otwarty i dobrowolny, mogą z nich korzystać wszyscy pracownicy, wedle własnego uznania (w przypadku pikników także najbliższa rodzina pracownika). Przygotowaniem tych imprez zajmuje się firma zewnętrzna, która za swoje usługi wystawia Spółce fakturę na kwotę ryczałtową. Ustalona kwota ryczałtowa jest niezależna od fizycznego skorzystania przez pracownika ze świadczeń. W niektórych przypadkach, w razie potrzeby, Spółka dokonuje na cele ww. imprez zakupu dodatkowych towarów lub usług (np. tort, dojazd, drobne upominki itp.) Całość finansowana jest ze środków obrotowych Spółki. Spółka nie jest w stanie wskazać, w jakim zakresie poszczególni uczestnicy imprezy z zakupionych usług i towarów skorzystali.

Na gruncie tak przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca sformułował następujące pytanie: czy postawienie do dyspozycji pracownika możliwości wzięcia udziału w imprezie firmowej stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Spółka stwierdziła, że wydatki ponoszone na rzecz pracowników, biorących udział w opisanych we wniosku imprezach organizowanych przez Spółkę, nie stanowią dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka, powołała przepisy art. 9 ust. 1 i art. 11 ust.1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz.307 ze zm.) - dalej: u.p.d.f. i wyjaśniła, że wykupione usługi, polegające na udostępnieniu pracownikom możliwości uczestnictwa w imprezie firmowej, należy zakwalifikować jako " inne nieodpłatne świadczenia" i samo postawienie do dyspozycji pracownikowi możliwości skorzystania z określonych usług nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka wywodzi to z użycia w art. 11 ust.1 u.p.d.f. zarówno pojęcia "postawione do dyspozycji" jak i pojęcia "otrzymane". Postawione do dyspozycji oznacza, że po stronie odbiorcy nie musi zaistnieć rzeczywiste odebranie świadczenia, aby powstał przychód podlegający opodatkowaniu. Otrzymane oznacza zaś faktyczne skorzystanie ze świadczenia. Zdaniem Spółki, nie można uznać, że możliwość uczestniczenia w imprezie firmowej jest otrzymaniem świadczenia, z czym wiąże się konieczność jego opodatkowania. Z przepisu art. 11 ust. 1 u.p.d.f. wynika, że pieniądze i wartości pieniężne są przychodem, gdy zostaną postawione do dyspozycji podatnika, natomiast świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia, jakimi jest możliwość uczestniczenia w imprezach firmowych, są przychodem wówczas, gdy podatnik je otrzyma. Spółka powołała się na zdanie odrębne do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.05.2010 r. sygn. akt FPS 1/10 oraz na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: z dnia 30.08.2011 r. sygn. akt I SA/Wr 884/11, z dnia 7.05.2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1326/08, z dnia 20.01.2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1284/10.

Spółka wyjaśniła ponadto, że nie jest w stanie wskazać, w jakim zakresie uczestnicy imprezy zakładowej skorzystali z zakupionych usług i towarów. To zaś oznacza, że towary i usługi były postawione do dyspozycji pracowników i nie da się ustalić czy dany pracownik skorzystał ze świadczenia i w jakim zakresie. Nie można też wykluczyć, że nie każdy pracownik skorzystał ze świadczenia. Sama możliwość skorzystania ze świadczenia nie jest równoznaczna z faktycznym skorzystaniem z tego świadczenia, tym samym uzyskaniem z tego tytułu przychodu. Dalej Spółka stwierdziła, że w celu wykazania, że określone świadczenia jest przychodem z art. 12 ust. 1 u.p.d.f. konieczne jest jego przyporządkowanie do jednej z kategorii świadczeń wymienionych w tym przepisie, aby zastosować właściwą metodę obliczenia jego wartości. Zdaniem Spółki, nie jest możliwe ustalenie przychodu przez podzielenie kwoty wydatków poniesionych na zorganizowanie imprezy przez liczbę uczestników, bowiem oznaczałoby to ustalenie przychodu "wirtualnego" a nie przychodu rzeczywiście uzyskanego przez pracownika. Jednocześnie nie ma możliwości ustalenia wartości tych świadczeń w inny sposób, gdyż brak praktycznie możliwości ustalenia ilości i rodzaju świadczeń (posiłków, napojów), z których skorzystali poszczególni pracownicy obecni na imprezie. Co do zasady każdy pracownik korzysta ze świadczeń w różnym stopniu. Nie jest też wykluczone, że pracownik bierze udział w imprezie, ze względu na oczekiwanie pracodawcy, ale z różnych przyczyn nie korzysta ze świadczeń postawionych do jego dyspozycji przez pracodawcę. Sam fakt uczestniczenia w imprezie, nawet przy określeniu tożsamości pracowników, nie będzie skutkować możliwością ustalenia prawidłowo przychodu poszczególnych pracowników.

Zadaniem Spółki, w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiści otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Dlatego wartość organizowanych dla pracowników imprez nie powinna stanowić przychodu pracownika i nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W zaskarżonej interpretacji indywidualnej, działający z upoważniania Ministra Finansów, Dyrektor Izby Skarbowej w P. uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »