Pożyczka w walucie obcej a różnice kursowe

Z uzasadnienia: Jeżeli środki pieniężne pochodzą z pożyczki udzielonej w walucie obcej, różnice kursowe powstają wyłącznie przy ostatecznym rozliczeniu pozycji walutowej, tj. spłacie pożyczki. Wówczas wymiana waluty jest zdarzeniem obojętnym podatkowo i nie skutkuje powstaniem różnicy kursowej w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 45/12 w sprawie ze skargi G. [...] sp. z o. o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku na rzecz G. [...] sp. z o. o. z siedzibą w B. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 45/12, uwzględnił skargę G[...] sp. z o.o. z siedzibą w B. - nazywaną dalej "Spółką", i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 19 grudnia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z 12 września 2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. Zdaniem organu, Spółka zaniżyła w deklaracji podatkowej wysokość przychodu. Nie uwzględniła bowiem dodatnich różnić kursowych zrealizowanych od własnych środków pieniężnych. Naruszyła tym samym art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.p.".

Z ustaleń poczynionych przez organ w trakcie postępowania kontrolnego wynikało, że Spółka zawarła umowy pożyczki w euro z holenderską spółką. Pieniądze wpływały na rachunek walutowy Spółki. Następnie wymieniane były na złote polskie i przekazywane na rachunek złotowy. Odsprzedając walutę, w związku ze zmianą wartości złotego, Spółka rozpoznała dodatnie różnice kursowe i część z nich - zdaniem organu - błędnie ujęła na koncie "środki trwałe w budowie", powodując obniżenie wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych (art. 16g ust. 4 i 5 u.p.d.o.p.). Pozostałą kwotę ujęto na koncie przychodów finansowych. Tym samym Spółka osiągnęła przysporzenia majątkowe w postaci różnicy kursowych, o których jest mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p., podlegających na mocy art. 12 ust. 1 przywołanej ustawy opodatkowaniu jako przychód.

W odwołaniu od powyższej decyzji Spółka podniosła zarzut naruszenia art. 15a ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. poprzez uznanie, że różnice kursowe na środkach pieniężnych pochodzących z zagranicznych pożyczek powstały w dniu wypływu środków z rachunku walutowego, chociaż Spółka pożyczki nie spłaciła. Ponadto Spółka podniosła zarzut naruszenia art. 16g ust. 4 w zw. z art. 16g ust. 5 u.p.d.o.p. poprzez uznanie, że różnice kursowe nie mają związku z wydatkami na nabycie lub wytworzenie środka trwałego.

Rozpoznawszy odwołanie Spółki, wspomnianą na wstępie decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji w pełni podzielając jego stanowisko.

W skardze na powyższą decyzję Spółka powtórzyła zarzuty i argumentację przedstawioną w odwołaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną. W motywach wyroku sąd wyjaśnił, że spór w istocie rzeczy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy w wyniku przewalutowania pożyczki otrzymanej w euro po stronie Spółki powstały dodatnie różnice kursowe zwiększające jej przychód.

Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że różnice kursowe jako przychód powstają wyłącznie w sposób określony w art. 15a ust. 1-3 u.p.d.o.p. W art. 15a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. wprowadzono ogólną zasadę w zakresie rozpoznawania różnic kursowych od środków pieniężnych w walutach obcych. W jej świetle różnica kursowa może powstać w dniu wypływu otrzymanych wartości pieniężnych w walucie obcej. Niemniej jednak w art. 15a ust. 2 pkt 4-5 u.p.d.o.p. wprowadzono wyjątek od tej zasady, a mianowicie: w przypadku pożyczki różnice kursowe mogą powstać w dacie jej spłaty. Sąd pierwszej instancji nie zgodził się z poglądem Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którym przepisy te wyłącznie doprecyzowują art. 15a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. poprzez wprowadzenie dodatkowego obowiązku rozpoznania różnic kursowych w momencie spłaty pożyczki. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby bowiem do wielokrotnego powstania różnicy kursowej będącej przychodem.

Mając na względzie stan faktyczny sprawy różnica kursowa mająca wpływ na wysokość przychodu Spółki powstanie dopiero w dacie spłaty pożyczek zaciągniętych w walucie obcej. Przewalutowania otrzymanych środków pieniężnych nie można w tym stanie rzeczy wiązać z dodatnią różnicą kursową powiększającą przychód, o której jest mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.

W konsekwencji powyższego sąd pierwszej instancji uznał zarzut naruszenia art. 16g ust. 4 i 5 u.p.d.o.p. za bezprzedmiotowy. Skoro w opisanym stanie faktycznym nie powstały różnice kursowe, przepisy te nie mogły mieć zastosowania w sprawie. Organ podatkowy nie mógł zatem ich naruszyć w zas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »