Postępowanie podatkowe. Czy pełnomocnik musi podać adres mailowy?

Teza: Nieposiadanie adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego nie stanowi naruszenia przepisu prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego jeżeli pełnomocnik profesjonalny nie posiada takiego adresu, mamy do czynienia wy-łącznie z sytuacją problemu technicznego w rozumieniu art. 144 § 3 O.p.

Brak formalny w pełnomocnictwie w postaci niepodania przez profesjonalnego pełnomocnika adresu elektronicznego, co stanowi naruszenie art. 138c § 1 O.p., nie podlega usunięciu na zasadach określonych w art. 169 § 1 O.p. i to niezależnie od tego, czy pełnomocnictwo złożono razem, czy też odrębnie z podaniem.

Problemy techniczne, o których mowa w art. 144 § 3 O.p. uniemożliwiające organowi podatkowemu doręczenie pisma mogą dotyczyć zarówno organu podatkowego, jak i adresata. W zakresie pojęcia problemów technicznych mieści się w szczególności nieprzystosowanie techniczne organu podatkowego lub adresata do doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym także nieposiadanie adresu elektronicznego.

Mając na uwadze postanowienia art. 138c § 1 O.p. oraz art. 144 § 3 i 5 O.p. brak wskazania w pełnomocnictwie szczególnym adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego nie sposób zaliczyć do braków, które uniemożliwiają nadanie podaniu właściwego biegu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany Sędzia NSA Janusz Zajda Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [L.] [B.] i [M.] [B.] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 791/16 w sprawie ze skargi [L.] [B.] i [M.] [B.] na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [G.] z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia 1. uchyla wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości, 2. uchyla postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [G.] w całości, 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [G.] na rzecz [L.] [B.] i [M.] [B.] kwotę 880 (osiemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (dalej: Sąd lub Sąd I instancji) wyrokiem z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 791/16, oddalił skargę [L.] [B.] i [M.] [B.] na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [G.] z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.
W dniu [...] marca 2015 r. Naczelnik Urzędu Celnego w [G.] wydał decyzję określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu osobowego marki Nissan Navara.

W dniu [...] kwietnia 2016 r. odwołanie od powyższej decyzji złożyli [L.] [B.] i [M.] [B.], reprezentowani przez pełnomocnika będącego adwokatem.

Dyrektor Izby Celnej w [G.] (dalej także: DIC) pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r. wezwał pełnomocnika stron do uzupełnienia braków formalnych odwołania w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, poprzez: złożenie pełnomocnictwa szczególnego (oryginału lub poświadczonego urzędowo odpisu pełnomocnictwa) udzielonego przez strony - adwokatowi [K.] [K.] do reprezentowania podatników przed Dyrektorem Izby Celnej w [G.], a także do przesłania potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej. W wezwaniu wskazano na art. 138c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., dalej: O.p.), w myśl którego pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego adres elektroniczny (na platformie ePUAP).

W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik przesłał pismo z dnia 4 maja 2016 r., do którego załączył potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw szczególnych udzielonych przez [L.] i [M.] [B.] wraz z potwierdzeniami uiszczenia opłaty skarbowej. W tych pełnomocnictwach nie został wskazany adres elektroniczny (na platformie ePUAP).

Postanowieniem z dnia [...] maja 2016 r. DIC pozostawił ww. odwołanie bez rozpoznania. W ocenie organu - skoro pełnomocnik nie wskazał adresu elektronicznego (na platformie ePUAP), to tym samym nie zostało zrealizowane wezwanie z dnia 21 kwietnia 2016 r. DIC wyjaśnił, że - zgodnie ze wskazaniem zawartym w art. 169 § 1 O.p. - jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. W myśl art. 228 § 1 pkt 1 O.p. organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia niedopuszczalność odwołania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku [L.] [B.] i [M.] [B.] wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości, ewentualnie stwierdzenie wydania zaskarżonego postanowienia z naruszeniem prawa, zasądzenie kosztów postępowania, według norm przepisanych oraz rozpoznanie sprawy także pod nieobecność skarżących.

Sąd I instancji uznał skargę za nieuzasadnioną. Sąd wyjaśnił, że przedmiotem sporu w rozpatrywanej sprawie była kwestia zasadności wydania przez organ postanowienia w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania, z uwagi na niewskazanie - przez pełnomocnika strony, będącego adwokatem - elektronicznego adresu dla doręczeń.

Sąd podkreślił, że pełnomocnik musi legitymować się prawidłowo sporządzonym pełnomocnictwem. Przypomniał, że organ podatkowy, wstępnie badając wniesione podanie, w pierwszej kolejności weryfikuje podanie pod kątem spełnienia wymogów formalnych, określonych w art. 168 § 2 i § 3 O.p. Jako brak formalny na gruncie wskazanego przepisu traktuje się również brak lub wadliwość załączonego pełnomocnictwa.

Sąd zauważył ponadto, że szczegółowy tryb wskazujący na konieczność i sposób usunięcia braków znajduje odzwierciedlenie w art. 169 § 1 O.p., który ma zastosowanie również do odwołania, co wynika z art. 168 § 1 O.p. Zwrócił uwagę, że nieusunięcie braków formalnych podania - w związku z wystosowaniem przez organ wezwania - może spowodować negatywne skutki w postaci pozostawienia pisma bez rozpoznania.

W ocenie Sądu, wezwanie z dnia 21 kwietnia 2016 r. było precyzyjne i nie stwarzało wątpliwości, co do jego zakresu oraz skutków niewypełnienia nałożonych na adresata obowiązków.

Zdaniem Sądu, brzmienie art. 138c § 1 O.p. nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku pełnomocnika profesjonalnego elementem koniecznym pełnomocnictwa jest zawarcie w jego treści adresu elektronicznego pełnomocnika (na platformie ePUAP). Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że wskazanie adresu elektronicznego stanowi obowiązek pełnomocnika, nie zaś uprawnienie. W przekonaniu Sądu, skoro do odwołania nie zostało złożone pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej, odwołanie nie mogło otrzymać prawidłowego biegu. Mimo szczegółowego wskazania w wezwaniu, w jakim zakresie odwołanie należy uzupełnić, pełnomocnik nie wypełnił należycie tego obowiązku, albowiem nadesłane przez stronę pełnomocnictwo nie spełniało wymogów określonych w art. 138c § 1 O.p., co w rezultacie skutkowało pozostawieniem odwołania bez rozpoznania.

Sąd stwierdził, że w świetle powołanych przepisów pełnomocnik, w rozpoznawanej sprawie będący adwokatem, zobligowany był do utworzenia adresu elektronicznego na platformie ePUAP. Dalej wywiódł, że wprowadzone zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie doręczeń obligują profesjonalnych pełnomocników do pozyskania właściwego adresu elektronicznego, a wskazywane przez pełnomocnika problemy techniczne w jego założeniu pozostawały bez znaczenia dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy.

Sąd podniósł jeszcze, że akcentowana w skardze możliwość doręczenia pisma w siedzibie organu, jako jedyna w przypadku braku adresu elektronicznego droga doręczeń dla pełnomocnika, w istocie pozbawiałaby w wielu przypadkach organ możliwości sprawnego prowadzenia postępowań. Przewidziane w art. 144 § 5 O.p. sposoby doręczeń z jednej strony (adres elektroniczny) daje możliwość organowi prowadzenia postępowań zgodnie z zasadą szybkości, z drugiej zaś daje pełnomocnikowi możliwość odbioru pisma w siedzibie organu, np. w trakcie przeglądania akt.

Przy uwzględnieniu zawartego w wezwaniu pouczenia oraz faktu, że pełnomocnik nie wskazał adresu na platformie ePUAP mimo obowiązku wynikającego z art. 138c O.p., Sąd I instancji stwierdził, że organ odwoławczy prawidłowo pozostawił odwołanie bez rozpatrzenia.
[L.] [B.] i [M.] [B.] skargą kasacyjną zaskarżyli wyrok Sądu I instancji w całości. Na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: p.p.s.a.) zaskarżonemu wyrokowi zarzucili:

  1. naruszenie prawa materialnego tj. Art. 9 K.p.a. poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji uznanie, iż pomimo błędnego pouczenia znajdującego się na wzorze druku pełnomocnictwa szczególnego – PPS-1, pełnomocnik zobowiązany jest do podania adresu elektronicznego na platformie ePUAP, podczas gdy pouczenie stanowi, iż cyt.: "wypełnienie poz. 44 jest obowiązkowe w przypadku pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym oraz (...), jeżeli nie wskazują w sekcji D.2. adresu do doręczeń w kraju";
  2. naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 169 § 1 O.p., poprzez błędne przyjęcie, iż jakikolwiek brak formalny niweczy zdolność organu do rozpoznania sprawy, podczas gdy skutek w postaci pozostawienia podania bez rozpoznania nie dotyczy wniosku spełniającego wymogi, które pozwalają na jego merytoryczną ocenę;
  3. naruszenie przepisu postępowania, mającego istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 134 § 1 p.p.s.a., poprzez nierozpatrzenie przez Sąd I instancji wszystkich zarzutów podniesionych w skardze, a jedynie lakoniczne uzasad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »