Podatek od nieruchomości: Kontenery jako tymczasowe obiekty budowlane

Z uzasadnienia: Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związany z gruntem. Zatem, kontener telekomunikacyjny nie może zostać zaliczony do budynków w ramach definicji wynikającej z przepisu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, albowiem przepis ten wymaga, aby obiekt budowlany, o którym stanowi, był trwale związany z gruntem. Może być jednak budowlą w rozumieniu art. 1a pkt 2 ww. ustawy, ponieważ nie jest budynkiem, ani obiektem małej architektury z art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska, Sędziowie Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.),, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant Łukasz Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 października 2012 r. sprawy ze skargi Polskiej T. C.S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

25 sierpnia 2009 r. P.S.A. w W. (poprzednio spółka z o.o. z siedzibą w W.), zwana dalej P. złożyła deklaracje na podatek od nieruchomości za lata 2004- 2009, w których wykazała do opodatkowania w pozycji budynki związane z działalnością gospodarcza dwa kontenery telekomunikacyjne, położone w S. na terenie stacji B. [...] przy ul. [...] o pow. użytkowej [...] oraz na terenie stacji B. [...] przy ul. [...] o pow. użytkowej [...].

Prezydent Miasta S.wszczął 12 października 2010 r. postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010, zaś postanowieniem z 14 października 2010 r. powołał biegłego i dopuścił jego opinię w sprawie.

Organ I instancji dokonał 28 września 2011 r. oględzin stacji bazowych i [...] wydał decyzję, w której określił P. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 rok w wysokości [...]. Zdaniem organu, przedmiotowe kontenery stanowią tymczasowe obiekty budowlane zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane i są budowlami. Potwierdziły to umowy zawarte z właścicielami gruntów a P., w których został określony czas trwania najmu i przedmiot w postaci lokalizacji sprzętu. Przedmiotowe obiekty nie stanowią części składowych gruntów, a jedynie połączone są z gruntem do przemijającego użytku. Organ wskazał na art. 46, 47 i art. 48 Kc i wywiódł, że skoro obiekt nie jest nieruchomością budynkową, ani nie jest częścią składową gruntu to nie może być budynkiem w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Budynkiem na podstawie powołanej powyższej ustawy jest obiekt trwale związany z gruntem. Trwały związek z gruntem obiektu budowlanego występuje jedynie wówczas, gdy nie został on wzniesiony na określony czas.

P. złożyła odwołanie od powyższej decyzji. Zarzuciła organowi, że nie ustosunkował się do złożonych przez nią dokumentów w sprawie i w sposób nieuzasadniony przyjął, iż przedmiotowe kontenery nie są trwale związane z gruntem. Sam fakt posiadania fundamentów przez obiekt budowlany przesądza, według P., o trwałym związku z gruntem. Zdaniem P., kontenery stanowią budynki zgodnie z art. 1a ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Odwołalnie się przez organ do przepisów Kc było błędem, gdyż o uznaniu obiektu za budynek nie stanowią przepisy Kc, lecz przepisy prawa budowlanego. Ponadto według P., umowy zawarte z właścicielami gruntów nie przesądzają o braku możliwości zakwalifikowania kontenerów jako budynków.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. wydało [...] decyzję, po rozpoznaniu odwołania P. od decyzji Prezydenta Miasta S. z [...], w której utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

SKO przedstawiło stan faktyczny w sprawie.

SKO przytoczyło art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organ wskazał, ze podatnikiem jest osoba prawna, będąca właścicielem obiektów budowlanych, tj. zarówno budynków lub ich części, jak i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem SKO, sam fakt posadowienia kontenera telekomunikacyjnego na fundamencie nie dowodzi, że staje on się przez to budynkiem. Kontener przymocowany do fundamentu jest związany z nim, natomiast nie jest trwale związany z gruntem. W myśl z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Organ przytoczył art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane i wskazał, że definicja budynku ma charakter opisowy, zaś budowla i obiekt malej architektury definiowane są przez wyliczenie przykładowe.

Organ podał, że z przeprowadzonych przez organ I instancji oględzin wynika, iż kontener telekomunikacyjny położony na stacji B. [...] posadowiony jest na betonowych podporach znajdujących się wzdłuż ściany frontowej oraz wzdłuż ściany tylniej. Pomiędzy podporami pod spodem kontenera znajduje się pusta przestrzeń na betonowym podłożu. Natomiast kontener położony na stacji B. [...] posadowiony jest na sześciu podporach betonowych, znajdujących się w rogu obiektu oraz po środku ścian bocznych. Załącznikami do ww. protokołu są zdjęcia. Według SKO, w zakresie pojęcia obiektu budowlanego mieści się tymczasowy obiekt budowlany. Organ powołał się treść art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Zdaniem organu, przedmiotowe kontenery należą do tymczasowych kontenerów z uwagi na brak trwałego związania z gruntem. Organ powołał się na adaptację projektu budowlanego kontenera położnego na stacji B. [...], z której wynika, iż nie jest on powiązany na stale z ławami fundamentowymi i można go dowolnie przestawiać.

Organ przytoczył na poparcie swojej argumentacji orzecznictwo sądów administracyjnych, przeciwne do orzeczeń przedstawionych przez P. w toku postępowania. Zdaniem SKO, organ I instancji prowadził postępowanie podatkowe w sposób prawidłowy i nie naruszył jego reguł. Organ I instancji odniósł się w zaskarżonej decyzji do dowodów przedstawionych przez P.

Odnośnie opinii przedłożonej przez P., SKO podało, że wbrew wnioskom, wynikającym z tej opinii, przedstawiło wywód uzasadniający swoje stanowisko w sprawie uznania ww. kontenerów za budowle na podstawie zebranego materiału dowodowego i przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy Prawo budowlane. Ponadto SKO podało, że z pism Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki nie wynikało, aby fundament był częścią kontenera.

P. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na powyższą decyzję i wniosła o jej uchylenie.

Zarzuciła organowi naruszenie:

1. art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 210 § 4, art. 233 § 1 pkt 1 I pkt 2 lit.a ustawy Ordynacja podatkowa;

2. art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zdaniem skarżącej, przedmiotowe kontenery są budynkami, gdyż wypełniają przesłankę z art. 1a ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. obiekty t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »