Podatek od nieruchomości a tymczasowy obiekt budowlany

Z uzasadnienia: Hala namiotowa, stanowiąca tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, niepołączona trwale z gruntem, nie została expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 ww. ustawy. Jednocześnie organ podatkowy nie wykazał, że jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane. W konsekwencji hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ww. ustawy, a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

SENTENCJA

Dnia 9 stycznia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Szymon Widłak (spr.) Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska WSA Mirella Ławniczak Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Piotrowska - Żyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013 roku przy udziale sprawy ze skargi Spółki A w D. na interpretację indywidualną Wójta Gminy z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. zasądza od Wójta Gminy na rzecz strony skarżącej kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2012 r. Spółka A z siedzibą w D., reprezentowana przez pełnomocnika - doradcę podatkowego, złożyła wniosek o udzielenie w jej indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży i produkcji opakowań. Podatnik jest właścicielem hal namiotowych, które są tymczasowymi obiektami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) i nie są trwale związane z gruntem. Hale są wykorzystywane przez podatnika do prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy hale namiotowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Zdaniem wnioskodawcy hale namiotowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), zwanej dalej upol, gdyż stanowią tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego. Dla poparcia swojego stanowiska spółka przedstawiła następującą argumentację. Zgodnie z art. 2 ust. 1 upol, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące obiekty: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyliczenie to ma charakter enumeratywny, przepisy nie przewidują możliwości opodatkowania podatkiem od nieruchomości żadnej innej kategorii obiektów. Pojęcie budynku zostało zdefiniowane w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol, a budowli - w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol. Obie przytoczone definicje odwołują się do pojęcia obiektu budowlanego zawartego w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego. Z powołanych przepisów, zdaniem wnioskodawcy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, które są budynkami lub budowlami według upol oraz urządzenia budowlane w rozumieniu prawa budowlanego. W związku z tym, że definicja obiektu budowlanego w prawie budowlanym odwołuje się do takich pojęć jak budynek, budowla i obiekt małej architektury, dla celów podatku od nieruchomości istotne są również definicje tych pojęć ustanowione w prawie budowlanym. Jeżeli bowiem dany obiekt nie stanowi budowli, budynku lub obiektu małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego, to w konsekwencji nie jest on również obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, wskutek czego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (nie dotyczy to gruntów i urządzeń budowlanych, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości, pomimo że nie stanowią obiektu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego).

W kwestii dopuszczalności opodatkowania hal namiotowych podatkiem od nieruchomości wnioskodawca stwierdził, że pozostaje jedynie ustalić, czy stanowią one obiekt budowlany będący budynkiem lub budowlą, ponieważ nie ulega wątpliwości, że nie stanowią one gruntów i urządzeń budowlanych.

Zdaniem podatnika hal namiotowych nie można zakwalifikować do budynków, bowiem nie posiadają fundamentów, które są niezbędnym elementem konstrukcyjnym budynku. Ponadto nie stanowią również budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, ponieważ pomimo tego, że nie stanowią budynku ani obiektu małej architektury, nie zostały wymienione w tym przepisie jako budowle, ani nie posiadają cech zbieżnych z obiektami wymienionymi w tym przepisie. Wspólną cechą wszystkich obiektów budowlanych wymienionych w definicji budowli jest bowiem trwałe związanie z gruntem, natomiast hale namiotowe, które znajdują się w posiadaniu podatnika nie wykazują cechy trwałego związania z gruntem.

Ponadto wnioskodawca dodał, że hale namiotowe będące w jego posiadaniu stanowią tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, których przykładowe wyliczenie zawarte w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego nie pokrywa się z zakresem wyliczenia obiektów budowlanych stanowiących budowle zawartym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.

Z uwagi na powyższe, zdaniem wnioskodawcy, hal namiotowych nie można zaliczyć do budowli rozumieniu Prawa budowlanego, a w konsekwencji nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wójt Gminy, działając na podstawie art. 14 j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wydał w dniu 16 kwietnia 2012 r. interpretację indywidualną nr [...], w której uznał stanowisko spółki przedstawione we wniosku za nieprawidłowe i stwierdził, że hala namiotowa, o której mowa we wniosku podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W uzasadnieniu interpretacji organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 upol opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby budowla podlegała opodatkowaniu, musi być więc związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. W niniejszej sprawie warunek ten został spełniony, co wynika z wniosku spółki. Wyjaśnienia wymaga natomiast to, czy obiekt, który spółka użytkuje jest budowlą w rozumieniu upol. Zgodnie z definicją budowli zawartą w art. 1a upol użyte w niej określenie oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego wynika, że każdy obiekt budowlany można zaliczyć do budynku, budowli lub obiektu małej architektury, co oznacza, że wyliczenie to ma charakter zamknięty. W tym sensie odrębną kategorią obiektów budowlanych nie są tymczasowe obiekty budowlane, ponieważ są one jedynie odmianą obiektów budowlanych, wyodrębnionych ze względu na pewne specyficzne cechy, wobec czego również w kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej architektury mogą się mieścić takie, które spełniają te cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi. Samo zakwalifikowanie obiektu budowlanego do kategorii tymczasowych nie oznacza zatem zwolnienia z opodatkowania lub niepodlegania opodatkowaniu. Zaliczenie hali namiotowej do tymczasowych obiektów budowlanych nie wyłącza jej więc z kategorii budowli.

Z art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane wynika, zdaniem organu, że jeżeli nie można zaliczyć określonego obiektu budowlanego do kategorii budynków lub obiektów małej architektury, to stanowią one budowle. Nie ma tu znaczenia to czy obiekt budowlany ma charakter tymczasowy czy trwały. Dla łatwiejszego zidentyfikowania cech budowli ustawodawca wymienia ich pewne typowe przykłady, które to przykłady stanowią katalog otwarty.

Biorąc pod uwagę, że tymczasowe obiekty budowlane stanową swoistą odmianę obiektów budowlanych ze względu na posiadanie specyficznych cech określonych w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego należy uznać, że budowla też...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »