PKPiR. Dokumentowanie poniesionych kosztów

Z uzasadnienia: O nierzetelności księgi można mówić również wówczas, gdy podatnik ewidencjonuje zakwestionowane zakupy towaru na podstawie dowodów nierzetelnych, tzn. na podstawie dowodów wystawionych przez podmiot, który w rzeczywistości nie sprzedawał paliwa. Dokonując wpisów na podstawie takich dokumentów podatnik uniemożliwia określenie dochodu z uwzględnieniem dowodu, jaki stanowi księga.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia del. WSA Grażyna Nasierowska, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M.K. i M.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2686/11 w sprawie ze skargi M.K. i M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M.K. i M.K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 1200 (słownie: tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2686/11) oddalił skargę M.K. i M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2011 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

Sąd pierwszej instancji w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2009 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wszczął u skarżących postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. Decyzją z dnia 27 grudnia 2010 r. organ pierwszej instancji określił stronie zobowiązanie podatkowe w tym podatku w wysokości 37.276 zł. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że w toku postępowania podatkowego ustalono, że M. i M. K. jako wspólnicy spółki K. zawyżyli po połowie koszt uzyskania przychodu spółki w 2005 r. na łączną kwotę 88.030,50 zł, stanowiącą sumę kwot netto z 16 faktur wystawionych na rzecz spółki przez firmę L. A.P. . Organ wyjaśnił, że przesłuchany w charakterze świadka A.P. podał, że jego działalność była fikcją. Zeznał również, że inicjatorem tego procederu był M.M. . Dane do wystawienia faktur otrzymywał od M.M. . Oświadczył także, że w 2005 r. jego firma nie świadczyła na rzecz K. żadnych usług, oraz że nie zlecał nikomu wykonania usług wynikających z wystawianych faktur.

Powołaną na wstępie zaskarżoną decyzją z 21 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ wskazał, że strona bezzasadnie zarzucała, że zobowiązanie za 2005 r. przedawniło się z końcem 2010 r., podczas gdy przepis art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) jednoznacznie stanowi, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, czyli licząc od końca 2006 roku - z upływem 31 grudnia 2011 r.

Organ odwoławczy wskazał, iż podstawowym argumentem potwierdzającym prawidłową ocenę stanu faktycznego sprawy dokonaną przez organ pierwszej instancji jest prawomocny od dnia 5 sierpnia 2010 r. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe - IV Wydział Karny z dnia 28 lipca 2010 r., sygn. akt IV Ks 63/10 przeciwko A.P., z którego wynika, że w 2005 r. A.P. , jako właściciel firmy L. A.P. , wystawił dla strony nierzetelne faktury VAT, które nie dokumentowały faktyczne wykonanych usług. Powyższe spowodowało przyjęcie przez Dyrektora Izby Skarbowej, że wydatki wynikające z faktur wystawionych przez firmę L. A.P. dotyczyły zdarzeń gospodarczych, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a zatem ich poniesienie nie ma związku z przychodem, co oznacza, że nie kwalifikują się do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Dalej organ odwoławczy przytoczył brzmienie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) dalej: u.p.d.o.f. i wyjaśnił, że w sprawie pomiędzy zakwestionowanymi wydatkami, a przychodami strony brakuje związku celowego ponieważ zakwestionowane faktury nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i nie udowodniono, że usługi wymienione w tych fakturach zostały wykonane. Ponadto organ drugiej instancji podkreślił, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zasadnie uznał za nierzetelne księgi podatkowe prowadzone przez skarżących w 2005 r. w zakresie poniesionych kosztów w części dotyczącej zakupu usług od firmy L..

Skarżący nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę. Zaskarżonej decyzji zarzucili obrazę przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., obrazę przepisów art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, rażące niedbalstwo organów podatkowych obu instancji w ustalaniu stanu faktycznego, a tym samym obrazę przepisów postępowania, które miały wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 70 § 6 pkt 1; art. 210 § 1 pkt 6 i § 4, art. 180, art. 181, art. 187 § 1, art. 188, art. 190 § 2, art. 191, art. 192, art. 193 § 4 i 6 w zw. z art. 122 i art. 121; art. 120; art. 123 § 1; art. 124; art. 127; art. 200 § 1 w zw. z art. 123 § 1; art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej, błędną wykładnię art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), dalej: P.p.s.a.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu przedawnienia Sąd stwierdził, że jest on niezasadny w świetle art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Skarżący zobowiązani byli wpłacić podatek wynikający z zeznania podatkowego do końca kwietnia 2006 r., a zatem początkowy termin upływu przedawnienia liczyć należy od końca 2006 r. Zaskarżoną decyzję wydano 21 lipca 2011 r., a doręczono 25 lipca 2011 r., to jest przed upływem pięcioletniego okresu przedawnienia.

Następnie Sąd pierwszej instancji odniósł się do zarzutu naruszenia przez organy przepisu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. i uznał, iż jest niezasadny. W ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie jednoznacznie świadczy o wprowadzeniu do obrotu faktur niedokumentujących rzeczywistych transakcji pomiędzy wskazanymi na nich podmiotami, z czego organu zasadnie wyprowadziły konsekwencję w postaci braku możliwości zaliczenia zakwestionowanych kwot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności z zeznań A.P. złożonych w charakterze podejrzanego przed Finansowym Organem Postępowania Przygotowawczego, zeznań złożonych w innych postępowaniach, związanych z przedmiotem prowadzonego przez organ kontroli skarbowej postępowania kontrolnego oraz przesłuchania strony skarżącej z dnia 12 lipca 2010 r. bezspornie w ocenie Sądu wynika, że A.P. wystawiał fikcyjne faktury niepotwierdzające faktycznego świadczenia usług. Wydając wyrok w niniejszej sprawie Sąd wziął pod uwagę, że zeznania te były ze sobą spójne, przedstawiały w sposób jasny i niebudzący wątpliwości sposób działania A.P. .

Zdaniem Sądu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zasadnie wykorzystał protokół z przesłuchań A.P. włączonych do akt niniejszej sprawy postanowieniami z dnia 8 marca ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »