PIT za 2023: Rozliczenie przychodów z najmu (ryczałt)

Otrzymujesz przychody z najmu lub dzierżawy? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać. Na czym polega rozliczenie ryczałtem Od 2023 r. jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Co jest przychodem z najmu

Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.

Uwaga: Przychodem z najmu nie są ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane

z przedmiotem najmu (np. opłaty związane z lo­kalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w tym lokalu media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu zainstalowanego w wynaj­mowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dla podatnika VAT uzyskującego przychody z najmu, przychodem jest kwota otrzymanego czynszu po pomniejszeniu o należny VAT.

 

Kiedy powstaje przychód z najmu

Przychód z tytułu najmu powstaje, gdy faktycznie otrzymasz lub będziesz miał postawione do dyspozycji pieniądze (wartości pieniężne) a także świadczenia w naturze.

 

Przedmiot opodatkowania

Podatek płacisz od przychodu (nie pomniejsza się go o koszty uzyskania przychodu).

 

Jak obliczyć podatek

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi:

  • 8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł oraz
  • 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Uwaga: W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jednego z nich kwota przychodów z najmu od której stosuje się stawkę podatku w wysokości 12,50%, wynosi 200 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczasz i wpłacasz co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (lub do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony), a za miesiąc grudzień (ostatni kwartał roku podatkowego) - w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu informujesz w zeznaniu rocznym (PIT-28), składanym za rok podatkowy, w którym stosowałeś kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

Uzyskany przychód możesz pomniejszyć o przysługujące odliczenia, np. z ty­tułu zapłaconych składek na własne ubezpieczenie społeczne, do­konanych darowizn, wydatków rehabilitacyjnych. Wydat­ków tych nie możesz odliczyć, jeżeli zostały już odliczone (np. zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne) od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej.

 

 

Wpłata podatku

Podatek wpłać na swój mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy możesz sprawdzić, korzystając z generatora lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

Jakie zeznanie złożyć

Przychody z najmu (dzierżawy) rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-28.

 

Rozliczenie z małżonkiem

Jeżeli osiągasz inne przychody opodatkowane skalą podatkową uzyskiwanie przychodów z najmu (dzierżawy) nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Sprawdź, kiedy możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie łączysz

z przychodami (dochodami) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach (według skali podatkowej).

 

Z jakich ulg skorzystać