PIT od udziału pracownika w imprezie sportowej

Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przez spółkę w związku z uczestnictwem zespołu pracowników w branżowym turnieju piłki nożnej nie stanowią dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie można ich uznać za nieodpłatne świadczenia otrzymane przez pracowników. Świadczenie nieodpłatne bowiem to takie, które pracownik otrzymuje całkowicie pod tytułem darmym, co oznacza, że w zamian za to świadczenie nic nie świadczy ani też nie zobowiązuje się do przyszłych świadczeń.

SENTENCJA

Dnia 27 czerwca 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Inga Gołowska (spr.), Sędzia: WSA Grażyna Firek, Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski, Protokolant: Urszula Bukowiec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r., sprawy ze skargi "T" S.A. w K., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 6 grudnia 2011 r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. określa, iż zaskarżona interpretacja nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Dnia 7 września 2011 r. do Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów, wpłynął wniosek T. Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do przychodów pracowników biorących udział w zawodach sportowych, poniesionych na ich rzecz wydatków.

Przedstawiając stan faktyczny Skarżąca Spółka wskazała, że jest spółką akcyjną i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dostawy nowoczesnych systemów nawierzchni szynowych. Celem intensyfikacji sprzedaży i pozyskania nowych klientów, Spółka prowadzi rozmaite działania marketingowe. Jednym z działań marketingowych w Spółce są [...] rozgrywki piłkarskie branży szynowej. W Spółce funkcjonuje zakładowa drużyna piłkarska złożona z pracowników przedsiębiorstwa. Co roku podejmowana jest uchwała zarządu Spółki w sprawie sfinansowania ze środków obrotowych wydatków powyższego zespołu, w szczególności dotyczy to: zakupu strojów sportowych, zamieszczenie logo na koszulkach, wykonanie banerów na stadion piłkarski, wynajem boiska piłkarskiego oraz pokrycie kosztów wyżywienia i organizacji imprezy. Na rozgrywki piłkarskie zapraszani są klienci Spółki w tym firmy projektowe i wykonawcze. W trakcie rozgrywek branżowych, w których drużyna Spółki bierze udział, reklamowany jest logotyp Spółki oraz nowoczesne systemy nawierzchni szynowych, których Spółka jest producentem i dostawcą. Rozgrywając mecze w turniejach pracownicy występują w imieniu i na rzecz pracodawcy w rzeczywistości promując pracodawcę, utrwalając w ten sposób jego pozytywny wizerunek. Działanie pracowników mające charakter marketingowo-reklamowy w sposób obiektywny powoduje zwiększenie przychodów Spółki, między innymi poprzez pozyskanie nowych klientów w wyniku poinformowania ich o usługach świadczonych przez Spółkę. Powyższe utrwala również w społeczeństwie pozytywny wizerunek Spółki jako przedsiębiorstwa propagującego aktywność sportową.

Skarżąca zadała pytanie: czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowane ze środków obrotowych Spółki dolicza się do przychodów pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. dalej-u.p.d.o.f.) ?

Zdaniem Skarżącej, opierając się na treści art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., funkcjonowanie zakładowej drużyny piłkarskiej ukierunkowane jest na udział pracowników w sportowych zawodach branżowych. W przypadku takich zawodów branżowych, oddelegowane są osoby najlepsze do reprezentowania Spółki. Działania te zmierzają do utrwalenia oznaczenia firmy w pamięci aktualnych oraz przyszłych nabywców (potencjalnych klientów Spółki), zachęcając ich do nawiązywania i kontynuowania ze Spółką współpracy handlowej, co ma doprowadzić do zwiększenia przychodów Spółki. W przedstawionej sytuacji, pracownicy Spółki uczestnicząc w zawodach sportowych branżowych występują w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy. Przez uczestnictwo w zawodach branżowych utrwalają, promują wizerunek firmy, a w konsekwencji poprzez takie działania marketingowo-reklamowe Spółki może dojść do zwiększenia przychodów Spółki.

Uzasadniając stanowisko Spółka wskazała, że nie można w takiej sytuacji przyjąć, iż wysyłając drużynę piłkarską składającą się z pracowników Spółki i ponosząc koszty jej udziału w imprezie sportowej branżowej, działanie Spółki (ponoszenie kosztów tej imprezy oraz kosztów utrzymania drużyny) jest działaniem nakierowanym na rzecz pracowników. Sytuacja jest odwrotna bowiem to pracownicy podejmują działania na rzecz Spółki, promując jej wizerunek na rynku handlowym. Nie sposób przyjąć, iż działania pracodawcy zostały poczynione jako nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika. Wartość przedmiotowych wydatków na rzecz pracowników z tytułu udziału w zakładowej drużynie piłkarskiej oraz uczestnictwa w zawodach branżowych nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika z przedmiotowego tytułu.

W interpretacji indywidualnej z 6 grudnia 2011 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko zaprezentowane przez Skarżącą za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu przywołano treść art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. a następnie zauważono, że na gruncie prawa podatkowego, przychodem jest każda forma przysporzenia majątkowego zarówno pieniężna jak i niepieniężna. W pojęciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskał bądź uzyska podatnik. Do tych korzyści zaliczyć należy zatem również świadczenia w postaci pokrywania przez pracodawcę (wnioskodawcę) kosztów organizacji imprezy- w tym kosztów przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania uczestników. Świadczenia te należą do przychodów uzyskanych przez pracowników ze stosunku pracy w ramach wykonywanych na rzecz Spółki działań promocyjnych i reklamowych, za które pracownik otrzymuje te świadczenia. Wnioskodawca finansuje funkcjonowanie zakładowej drużyny piłkarskiej po to, aby ta z kolei mogła poprzez swoje działania promować jego przedsiębiorstwo, reklamować je. Świadczenia te stanowią-poprzez sfinansowanie konkretnych usług pracownikom wchodzących w skład zakładowej drużyny piłkarskiej-zapłatę za czynności promocyjno-reklamowe wykonywane na rzecz Spółki przez jej pracowników. Skoro świadczenia przekazywane są po to aby pracownicy promowali firmę (Spółkę) i ją reklamowali, to nie można uznać rzeczonych świadczeń za świadczenia nieodpłatne. Świadczenia te są bowiem formą wynagrodzenia pracowników za działania na rzecz firmy (Spółki). Ponoszone na rzecz pracowników biorących udział w zawodach sportowych wydatki tj. koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania stanowią dla pracowników (zawodników tej drużyny) przychód ze stosunku pracy, zatem należy je zaliczyć do przychodów o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. a na Spółce ciąży obowiązek płatnika z tego tytułu.

Nie zgadzając się z wydaną interpretacją indywidulaną prawa podatkowego, Spółka wezwała organ do usunięci naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów, po ponownej analizie sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany kwestionowanej interpretacji. W uzasadnieniu tego stanowiska organ powołał się na argumentację przywołaną już w wydanej interpretacji.

W skardze Wojewódzkieg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »