Panele słoneczne a podatek od nieruchomości

Teza: W świetle art. 3 ust 3 Prawa Budowlanego panele (ogniwa) fotowoltaiczne, które pod wpływem promieniowania świetlnego działają jako generatory energii elektrycznej, stanowią urządzenia techniczne nie mogące być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a opodatkowaniu tym podatkiem stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z art. 3 pkt 3 i pkt 9 u.p.b. oraz art. 4 ust 1 pkt 3 u.p.o.l. podlegać będą wyłącznie jako budowla ich fundamenty (trwałe mocowanie) jako odrębna część przedmiotów składająca się na całość użytkową.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Gocki (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Gerard Czech Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi A Spółka z o.o. w S. na interpretację indywidualną Wójta Gminy D. z dnia 23 stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. określa, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana, 3. zasądza od Wójta Gminy D. na rzecz strony skarżącej kwotę 457,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt siedem 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiotem skargi jest wydana, na podstawie art. 14b § 1 w zw. z art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)/ dalej O.p./, po ponownym rozpoznaniu sprawy, interpretacja indywidualna Wójta Gminy D. z dnia 23 stycznia 2014 r., w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości paneli (ogniw) fotowoltaicznych.

2. Przebieg dotychczasowego postępowania.

2.1. W złożonym w dniu 10 grudnia 2012 r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu opodatkowania podatkiem od nieruchomości paneli (ogniw) fotowoltaicznych A Spółka z o.o. (dalej wnioskodawca, skarżąca, spółka) przedstawiła następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie związanym z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Spółka planuje na terenie Gminy D. rozpocząć inwestycję polegającą na montażu na otwartym terenie paneli (ogniw) fotowoltaicznych. Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to elementy krzemowych płyt półprzewodnikowych, które pod wpływem promieniowania świetlnego działają jako generatory energii elektrycznej. Panele (ogniwa) fotowoltaiczne należą do kategorii odnawialnych źródeł energii. Przedmiotowe urządzenia zostaną zamocowane do gruntu za pomocą specjalnego systemu kotew, palowania, czy też za pomocą płyt betonowych. Sposób przytwierdzenia będzie umożliwiał w razie potrzeby wymontowanie ogniw, jak również ich wymianę na inne urządzenia prądotwórcze, nie powodując przy tym uszczerbku dla całości inwestycji. Zdaniem spółki przyjąć należy, iż panele (ogniwa) fotowoltaiczne posiadać będą część budowlaną (kotwy, palowanie, betonowa płyta), do której zamocowane będą w sposób umożliwiający demontaż urządzenia techniczne (panele fotowoltaiczne).

W zakresie interpretacji zapisów art. 3 ustawy Prawo budowlane panele (ogniwa) fotowoltaiczne nie stanowią budowli w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) /dalej: u.p.b./. W ślad za tym, zdaniem wnioskodawcy, panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia techniczne, które w zależności od systemu mocowania mogą posiadać części budowlane (części budowlane urządzeń technicznych). Inwestycja będzie eksploatowana około 20 do 30 lat.

2.2. W związku z powyższym zadano następujące pytania:
- czy panele (ogniwa) fotowoltaiczne są budowlami w rozumieniu przepisów art.1a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – dalej zwana – u.p.o.l., a tym samym podlegają opodatkowaniem stawką podatku od wartości budowli zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 tej ustawy,
- czy panele (ogniwa) fotowoltaiczne są urządzeniami technicznymi posiadającymi części budowlane (system mocowania w postaci kotw, palowania czy płyt betonowych) i poprzez to nie będą podlegać temu podatkowi; czy wówczas przedmiotem opodatkowania będzie jedynie część budowlana obiektu, tj. same kotwy, palowanie czy też inny system mocowania przedmiotowych urządzeń technicznych?

Zdaniem wnioskodawcy, zamontowane panele (ogniwa) fotowoltaiczne nie stanowią budowli w myśl przepisów art. 1a pkt 2 u.p.o.l. w związku z przepisami art. 3 pkt 3 i pkt 9 u.p.b. i z uwagi na powyższe nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od wartości budowli. Natomiast za budowle może zostać uznany jedynie system mocowania przedmiotowych paneli (ogniw) fotowoltaicznych do gruntu, w następstwie czego jedynie ta część będzie mogła stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości od wartości budowli (kotwy, fundamenty, betonowe płyty).

Zdaniem spółki powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie z załączonej do wniosku opinii technicznej, w której uznano, że panele fotowoltaiczne nie są budowlami ani urządzeniami budowlanymi w świetle przepisów Prawa budowlanego, z uwagi na to, że nie są one wymienione w treści art. 3 pkt 3 u.p.b., a także pozbawione są cech zbliżonych do budowli wskazanych w tym przepisie.

W dalszej części wniosku spółka dokonała interpretacji poszczególnych przepisów u.p.o.l. oraz u.p.b., w szczególności art. 1 a pkt 2, art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., art. 3 pkt 3 i pkt 9 u.p.b..

Dodatkowo skarżąca wskazała, że z uwagi na brak praktyki orzeczniczej w zakresie klasyfikacji urządzeń (paneli) fotowoltaicznych pomocna w tej sprawie może być analiza orzecznictwa sądów administracyjnych na gruncie inwestycji związanych z budową elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe są urządzeniami o zbliżonych cechach i funkcjach do paneli fotowoltaicznych. Zatem, w ocenie spółki także panele fotowoltaiczne należy uznać (podobnie jak elektrownie wiatrowe) za urządzenia techniczne posiadające elementy budowlane.

2.2. Rozpoznając powyższy wniosek Wójt Gminy D. w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2013 r., uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał na treść art. 1 a pkt 2 u.p.o.l., zgodnie z którym budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przepis zatem określa - inaczej niż Prawo Budowlane - dwa rodzaje obiektów, które kwalifikują się do pojęcia budowli. Z jednej strony jest to obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego inny niż budynek lub obiekt małej architektury. Z drugiej strony jest to urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zdaniem organu zasadnie wnioskodawca wskazał, że panele nie stanowią budowli, bowiem nie zostały wymienione jako obiekt budowlany w ustawie Prawo budowlane. Nie mają też charakteru obiektu budowlanego, bo ich montaż nie stanowi przedmiotu umowy o roboty budowlane i nie spełnia cech wskazanych w definicji obiektu budowlanego ujętej w art. 3 pkt 1 lit b) u.p.b..

Natomiast, wbrew stanowisku wnioskodawcy, panele fotowoltaiczne wraz z systemem mocowania stanowią urządzenie budowlane, które jest w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. traktowane jako budowla pod względem podatku od nieruchomości. Zawarta w art. 3 pkt 9 u.p.b. definicja wskazuje, że są to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Spełniony jest przy tym warunek akcesoryjności paneli fotowoltaicznych wobec systemów mocowań, kotw, fundamentów, a zatem względem tych elementów, które stanowią obiekt budowlany, gdyż nie jest możliwe funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych bez istnienia fundamentu, na którym panele te będą zamontowane. Z drugiej strony, według organu, nie jest możliwe pełnienie przez fundamenty paneli fotowoltaicznych swojej funkcji wówczas, gdy nie będą na nich zamotywane panele fotowoltaiczne. Nie zgodzono się zatem z twierdzeniem wnioskodawcy, że panele mogą samodzielnie realizować swoją funkcje, niezależnie od fundamentu, na którym są mocowane, gdyż według organu, bez montażu na fundamentach, nie będą mogły realizować swojej funkcji, co wynika również z opinii technicznej, jaką przedstawił wnioskodawca. Fundament ten może istnieć zanim montaż będzie dokonany, ale może też istnieć taka sytuacja, że fundament będzie wzniesiony specjalnie dla montażu paneli. Nadto, we wniosku wskazano, że będą montowane specjalne kotwy, pale lub płyty betonowe, do których przytwierdzone zostaną panele fotowoltaiczne, a to według organu potwierdza jego stanowisko, że sam system mocowania nie będzie spełniał swojej funkcji, o ile nie dojdzie do montażu paneli. I z drugiej strony - panele nie będą realizować swojej funkcji generowania energii elektrycznej, o ile nie będą zamontowane w sposób zapewniający im stabilność i odpowiednie położenie względem promieniowania świetlnego. Oba zatem elementy stanowią całość, wobec czego spełnione są oba warunki uznania za obiekt budowlany. Z jednej strony są technicznie związane z fundamentem lub innym systemem mocowania, a z drugiej, panele fotowoltaiczne stanowią element elektrowni słonecznej, bo bez nich nie będzie ona funkcjonować.

Równocześnie za nieuzasadnioną uznano podjętą przez spółkę próbę stosowania analogii sposobu opodatkowania paneli (ogniw) fotowoltaicznych do elektrowni wiatrowych, jednocześnie organ uznał za zasadne odwołanie się do sposobu opodatkowania terenu elektrowni słonecznej, wskazując w tej kwestii na pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące interpelacji poselskiej nr 24172.

Mając na uwadze wyżej przytoczoną argumentację, organ interpretacyjny uznając stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2013 r. uznał, że panele fotowoltaiczne stanowią urządzenie budowlane, które w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są budowlą, podlegającą opodatkowaniu stawką od budowli tj. 2%. Ta stawka podatku odnosi się zarówno do paneli, jak i systemu ich mocowania w postaci kotw, płyt betonowych lub pali.

3. Postępowanie sądowe.

3.1. Po bezskutecznym wezwaniu organu - Wójta Gminy D.- do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku, skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wnosząc o uchylenie zaskarżonej interpretacji i zarzucając wydanie jej z naruszeniem:

a) art. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 i 9 u.p.b w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., poprzez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie i wskutek tego przyjęcie, iż urządzenia techniczne, jakimi są panele (ogniwa) fotowoltaiczne stanowią w myśl wskazanych przepisów budowlę albo urządzenia budowlane;

b) art. 5 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. poprzez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie i wskutek tego przyjęcie, iż urządzenia techniczne, jakimi są panele (ogniwa) fotowoltaiczne, powinny podlegać opodatkowaniu stawką podatku od nieruchomości w wysokości równej stawce przewidzianej dla budowli.

W uzasadnieniu skargi zasadniczo podtrzymano stanowisko przedstawione w uzasadnieniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

3.2. W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy D. wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji.

Pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. organ dodatkowo wskazał na interpretację Głównego Urzędu Budowlanego wydaną w sprawie instalowania ogniw fotowoltaicznych.

3.3. Prawomocnym wyrokiem z dnia 16 października 2013r sygn. akt I SA/Op 217/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyniku rozpoznania powyższej skargi, uchylił zaskarżoną interpretację z dnia 7 stycznia 2013 r., jednakże jak wskazał Sąd, z innych przyczyn niż podniesione w skardze.

W uzasadnieniu wyroku Sąd odwołując się do przepisów regulujących postępowanie w sprawie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, pokreślił specyfikę postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji polegającą m.in. na tym, że organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego oceny prawnej (stanowiska podatnika). Dlatego też organ podatkowy nie przeprowadza w tego rodzaju sprawach postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności faktycznych podanych we wniosku i w stosunku tylko do tych okoliczności wyraża następnie swoje stanowisko, które musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę (art. 14j w zw. z art. 14b § 3 i 4 i art. 14c § 1 zd. 1 i § 2 O.p.). Obowiązkiem organu wydającego na podstawie art. 14b § 1 w zw. z art. 14j O.p. interpretację indywidualną jest dokonanie oceny stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym, przy czym ocena taka musi być jednoznaczna i nie może budzić wątpliwości.

W ocenie Sądu zaskarżona interpretacja indywidualna nie spełniała powyższych wymogów, gdyż dokonana w niej ocena prawna stanowiska wnioskodawcy nie była jednoznaczna, a zatem nie stanowiła też rzetelnej informacji dla wnioskodawcy, dlaczego w jego sprawie określone przepisy znajdują zastosowanie, a także dlaczego wyrażony przez niego pogląd nie zasługuje na uwzględnienie.

W samej interpretacji organ podniósł, że: "(...) zasadnie wnioskodawca wskazał, że panele nie stanowią budowli, bowiem nie zostały wymienione jako obiekt budowlany w ustawie Prawo budowlane (...)", a następnie wbrew temu, co podnosił wnioskodawca, uznał, że panele fotowoltaiczne wraz z systemem mocowania stanowią urządzenie budowlane, które jest w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. traktowane są jako budowla pod względem podatku od nieruchomości.

Zatem z jednej strony organ uznał, że panele jak i ich system mocowania stanowią urządzenie budowlane, jednak z drugiej strony w dalszych rozważaniach - odwołując się do warunku akcesoryjności paneli fotowoltaicznych wobec systemów mocowań, kotw, fundamentów, czyli względem tych elementów, które stanowią obiekt budowlany - stwierdził, że systemy mocowań nie są urządzeniem budowlanym, ale obiektem budowlanym.

Z treści zaskarżonej interpretacji końcowo nie wynikało zatem, czym w ocenie organu są sporne panele fotowoltaiczne wraz z systemem ich mocowań. Czy zarówno panele jak i system mocowania stanowią urządzenia budowlane, czy też urządzeniem budowlanym są wyłącznie panele, a system mocowań - obiektem budowlanym, czy w końcu oba elementy: panel fotowoltaiczny wraz z system mocowań stanowią jako całość obiekt budowlany?

W sposób oczywisty taka treść zaskarżonej interpretacji według Sądu musiała prowadzić do wniosku, że organ nie zajął jednoznacznego stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot wniosku o wydanie interpretacji.

3.4. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2014 r. Wójt Gminy D. uznał za nieprawidłowe stanowisko własne spółki. Odwołując się do treści art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 9 u.p.b. stwierdził, że ogniwa (panele) fotowoltaiczne usadowione na specjalnie dla nich przygotowanych mocowaniach, tworzą całość gospodarczą służącą wytwarzaniu energii elektrycznej.
Wskazany sposób mocowania paneli do gruntu wskazuje, iż wraz z tą konstrukcją mocująca (, kotwami itp.) stanowić będą całość techniczno-użytkową trwale związaną z gruntem, a zatem jako budowla w rozumieniu Prawa Budowlanego podlegać będzie w całości opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości naliczanym o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »