Ordynacja podatkowa: Ustanowienie pełnomocnika przez pełnomocnika

Oświadczenie o wyznaczeniu pełnomocnika właściwego do doręczeń, określone w art. 145 § 3 Ordynacji podatkowej in principio nie musi być osobiście złożone przez stronę. Czynność ta nie wymaga osobistego udziału strony. Dopuszczalne jest aby takie oświadczenie w imieniu strony złożył jej pełnomocnik. W sytuacji, gdy strona osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika nie złożyła jednoznacznego oświadczenia o wyznaczeniu jednego z ustanowionych przez siebie pełnomocników jako właściwego do doręczeń, organ podatkowy stosownie do treści art. 145 § 3 in fine Ordynacji ma swobodę w zakresie wyboru pełnomocnika strony, któremu doręczy decyzje - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2012 r. sygn. akt VIII SA/Wa 1122/11 w sprawie ze skargi W. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 14 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania,
2) zasądza od W. W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 220 (dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1122/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone przez W. W. (dalej: "skarżąca") postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 14 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu sąd pierwszej instancji podał, że zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia przez skarżącą odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z 29 czerwca 2011 r. Organ odwoławczy wyjaśnił, że decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej została prawidłowo doręczona 29 czerwca 2011 r. pełnomocnikowi skarżącej, ustanowionemu 4 kwietnia 2011 r. Pismem z 29 lipca 2011 r. skarżąca, reprezentowana przez innego pełnomocnika wniosła odwołanie. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że odwołanie zostało złożone z uchybieniem czternastodniowego terminu, wskazanego w art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. dalej: "O.p."), przewidzianego dla dokonania tej czynności. Skarżąca nie wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Pismem z 10 listopada 2011 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, stawiając temu rozstrzygnięciu zarzuty naruszenia: art. 136, art. 145 oraz art. 121 § 1, art. 227 § 1 pkt 2 i art. 228 § 1, art. 124 O.p. W uzasadnieniu wnoszący skargę powołał się na swoje pismo z 31 marca 2011 r. znajdujące się w aktach sprawy. Z treści tego pisma wynika, że jego autor (radca prawny) informuje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o ustanowieniu pełnomocnikiem skarżącej w niniejszej sprawie, a także prosi o kierowanie wszelkiej korespondencji pod adres wskazany w nagłówku. Autor skargi powołał się na wypowiedzenie pełnomocnictwa 10 czerwca 2011 r. dotychczasowemu pełnomocnikowi. Dodał, że o tym fakcie został powiadomiony ustnie Urząd Kontroli Skarbowej. Powołał się przy tym na dowód w postaci "przesłuchania skarżącej". Wywiódł następnie, że zaskarżona decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nie weszła do obrotu prawnego. Organ odwoławczy powinien zatem stwierdzić nieważność decyzji organu I instancji.

Odpowiadając na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wystąpił o jej oddalenie. Za chybione uznał zarzuty skargi. Wyjaśnił nadto, że skarżąca ustanowiła trzech pełnomocników (radców prawnych). Dwóch pismem z 4 kwietnia 2011 r., a trzeciego pismem z 20 kwietnia 2011 r. Trzeci pełnomocnik pismem z 31 maja 2011 r. powiadomił organ I instancji o ustanowieniu pełnomocnikiem i wystąpił o doręczanie korespondencji. Dyrektor Izby Skarbowej wywiódł, powołując się na treść art. 145 § 3 O.p., że to podatnik powinien powiadomić organ podatkowy o wyznaczeniu jednego z pełnomocników właściwym do doręczeń. Skarżąca tego nie uczyniła. Czyli organ pierwszej instancji mógł doręczyć zaskarżoną decyzję wybranemu przez siebie pełnomocnikowi skarżącej. Zdaniem organu, akta sprawy nie zawierają protokołów dokumentujących ustanowienie radcy prawnego A. S. pełnomocnikiem do doręczeń i odwołania pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu T. K. Dodał, że o cofnięciu pełnomocnictwa skarżąca powinna poinformować organ podatkowy. Skarżąca tego nie uczyniła. Z treści pisma dotychczasowych pełnomocników nazwanego "zawiadomieniem", które wpłynęło do organu I instancji 7 września 2011 r. wynika zaś, że wypowiedziane zostały im przez skarżącą pełnomocnictwa w dniu 1 września 2011 r. Także z tej przyczyny należy zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej uznać, że decyzja organu I instancji została prawidłowo doręczona jednemu z pełnomocników skarżącej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę uznał, że organy bezpodstawnie pominęły pismo ostatnio ustanowionego przez skarżącą pełnomocnika (także radcy prawnego) z 31 maja 2011 r. Z treści tego pisma wynika zaś wprost, że pełnomocnik skarżącej prosi o doręczanie wszelkiej korespondencji na adres wskazany w nagłówku tego pisma. Tym samym należało uznać, że tenże, ostatnio ustanowiony pełnomocnik, jest właściwym do doręczeń. Takiemu wnioskowi nie sprzeciwia się zdaniem sądu przepis art. 145 § 3 O.p. zdanie pierwsze, z którego treści wynika, że strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do doręczeń. Wykładni tego przepisu należy bowiem dokonywać w sposób kompleksowy, wykorzystując jednocześnie elementy wykładni językowej, systemowej oraz celowościowej. Sąd uznał, że skoro ratio legis przepisów art. 145 O.p. polega na tym, że pisma doręcza się pełnomocnikowi strony, jeżeli takowego ustanowiła w sprawie, nadto stro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »