Opodatkowanie umorzenia odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy zmarły (spadkodawca) pozostawał w związku małżeńskim i łączył go małżeński ustrój wspólności ustawowej, połowa jednostek uczestnictwa przypada temu małżonkowi, który przy ich zbyciu ma prawo do pomniejszenia przychodu do opodatkowania na moment umorzenia tych jednostek o połowę kosztów nabycia tych jednostek. Pozostałe jednostki (druga połowa) przekazywane są spadkobiercom, którym nie przysługuje prawo do pomniejszenia przychodu o koszty ich objęcia poniesione przez spadkobiercę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi W. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. określa, że wymieniona w punkcie pierwszym interpretacja indywidualna nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
III. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej W. M. kwotę [...]zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu [...] lipca 2011 r. W. M. wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Wnioskodawczyni przedstawiając stan faktyczny wyjaśniła, że pod koniec roku 2007 mąż nabył za kwotę [...] zł jednostki uczestnictwa w Funduszu A. oraz nabył za kwotę 50.000 zł jednostki uczestnictwa w Funduszu Z. Powyższe jednostki nabyte zostały podczas trwania małżeństwa wnioskodawczyni i jej męża. Jednostki te nabyte zostały z majątku wspólnego małżonków, albowiem w ich małżeństwie przez cały czas jego trwania obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Oba rejestry tych jednostek uczestnictwa zostały otwarte wyłącznie na męża wnioskodawczyni.

W dniu [...] kwietnia 2009 r. zmarł mąż zainteresowanej. Zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia [...] września 2009 r. cały spadek po zmarłym mężu, w tym z tytułu wszystkich wskazanych jednostek uczestnictwa, nabyła na podstawie testamentu jego żona - wnioskodawczyni. Z chwilą prawomocnego nabycia przez nią spadku po zmarłym mężu stała się osobą uprawnioną do tych jednostek uczestnictwa, o czym niezwłocznie zawiadomiła Fundusz, stając się stroną wspominanych umów jako osoba uprawniona do odkupu tych jednostek.

Po jakimś czasie w roku 2011 r. wnioskodawczyni zdecydowała się na odkupienie powyższych jednostek uczestnictwa. I tak, w przypadku A. na dzień wyceny, tj. na dzień [...] marca 2011 r., wartość odkupowanych jednostek uczestnictwa wynosiła kwotę [...] zł (strata względem dokonanej wpłaty w wysokości ... zł), a w przypadku Z. na dzień wyceny, tj. na dzień [...] marca 2011 r., wartość odkupowanych jednostek uczestnictwa wynosiła [...] zł (strata względem dokonanej wpłaty w wysokości ... zł).

Ponadto, Fundusz wraz z wypłatą tych kwot pobrał od wnioskodawczyni tytułem podatku od zysków kapitałowych 19% kwoty wyliczonej od kwot transakcji odkupienia. W przypadku A. pobrana została kwota podatku w wysokości [...] zł - wyliczona jako 19% podatku od kwoty [...] zł, zaokrąglona do pełnego złotego w górę, a w przypadku Z. pobrana została kwota podatku w wysokości [...] zł - wyliczona jako 19% podatku od kwoty [...] zł, zaokrąglona do pełnego złotego w górę. Po dokonanych potrąceniach podatku na rzecz wnioskodawczyni, wypłacone zostały końcowo kwoty [...] zł z A. i kwota [...] zł z Z.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano pytanie, czy w sytuacji, w której umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu następuje ze stratą (w dniu wypłaty umorzonych jednostek uczestnictwa z inwestycji tej występowała strata), na wniosek jedynego spadkobiercy zmarłego uczestnika Funduszu będącego jednocześnie jego małżonkiem (w małżeństwie tych osób przez cały czas obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej), wnioskodawczyni jako podatnik miała obowiązek zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od zysków kapitałowych; a jeśli tak, to czy obowiązek ten dotyczyć winien całości umarzanych jednostek, czy też tylko tej części przypadającej na udział zmarłego w majątku wspólnym małżonków?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawczyni wyraziła pogląd, że w przedstawionym stanie faktycznym pobranie przez Fundusz 19% podatku dochodowego od zysków kapitałowych, w sytuacji, gdzie umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu następuje ze stratą (w dniu wypłaty umorzonych jednostek uczestnictwa z inwestycji tej występowała strata) na wniosek jedynego spadkobiercy zmarłego uczestnika Funduszu będącego jednocześnie jego małżonkiem (w małżeństwie tych osób przez cały czas obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej), nie powinno mieć miejsca i było niezasadne w całości, względnie było niezasadne w części dotyczącej udziału przypadającego Wnioskodawczyni w majątku wspólnym małżonków, tj. co do 50% umarzanych jednostek.

W wydanej w dniu [...] października 2011 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - działając w imieniu Ministra Finansów - uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

Wskazując na treść art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »