Odszkodowanie za służebność a PIT

Teza: Przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) zwolnienie podatkowe z tytułu odszkodowania wypłaconego, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntów, przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Jarosław Trelka, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 978/12 w sprawie ze skargi A. D. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2012 r. nr ITPB2/415-209/12/MU w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, na rzecz A. D. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
1. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2012 r. o sygn. I SA/Gd 978/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku – po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. D. (dalej: skarżący) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego w imieniu Ministra Finansów, z dnia 30 maja 2012 r. o nr ITPB2/415-209/12/MU – (1) uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną; (2) określił, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonywana; (3) zasądził o organu na rzecz skarżącego kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Jako podstawę prawną powołano art. 146 § 1, art. 152 oraz art. 200, art. 205 § 1 i art. 209 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Gdańsku):

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Gdańsku podał, że we wniosku z dnia 26 lutego 2012 r. skarżący poinformował, że zawarł notarialną umowę o ustanowienie służebności przesyłu z A. sp. z o.o. (dalej: spółka), która dotyczy działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, którego skarżący jest właścicielem. Służebność ta została ustanowiona odpłatnie na czas nieoznaczony. Polega ona na (1) prawie budowy, eksploatacji, konserwacji i remontu, usuwania awarii oraz modernizacji urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń w postaci linii energetycznej 110 KV; (2) na prawie wstępu lub wjazdu na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu, w tym sprzętem ciężkim oraz dostępu do przedmiotowych urządzeń w celu wykonywania czynności, o których mowa wyżej; (3) obowiązku każdoczesnego właściciela powstrzymania się od działań, które utrudniałyby lub uniemożliwiały ww. spółce wykonywanie praw, o których mowy powyżej, w szczególności powstrzymanie się od wybudowania obiektu budowlanego w odległości 5 metrów, licząc od osi linii w każdą stronę.

W związku z powyższym skarżący zwrócił się z pytaniem, czy w świetle powyższego stanu faktycznego wynagrodzenie (jednorazowe i okresowe) za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki na działce rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, którego skarżący jest właścicielem, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem skarżącego, wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu, jako odmiany służebności gruntowej, wypłacone posiadaczowi gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.: dalej: u.p.d.o.f.).

2.2. W wydanej w dniu 30 maja 2012 r. interpretacji indywidualnej organ uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe.

2.3. W piśmie z dnia 15 czerwca 2012 r. skarżący wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na to wezwanie organ w piśmie z dnia 25 lipca 2012 r. stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej w sprawie interpretacji indywidualnej.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym:

3.1. W skardze do WSA w Gdańsku skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji indywidualnej i zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Tejże interpretacji zarzucił naruszenie: (1) art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: o.p.), poprzez brak uzasadnienia faktycznego i prawnego interpretacji, która nie uwzględnia orzecznictwa sądów administracyjnych; (art. 121 § 1 oraz art. 120 o.p. w związku z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. (w skrócie: Konstytucja RP), poprzez pomijanie ugruntowanego w orzecznictwie poglądu co do warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego; art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., poprzez jego błędną wykładnię.

3.2. Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (Sądu pierwszej instancji):

Według WSA w Gdańsku zastosowanie w odniesieniu do art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f. wyłącznie interpretacji językowej skutkowałoby sytuacją, w której przepis ten stałby się praktycznie przepisem martwym, co stoi w sprzeczności z zasadą racjonalnego ustawodawcy. Należy w związku z powyższym - w toku interpretacji i stosowania przepisów o służebności przesyłu - zastosować wykładnię systemową zewnętrzną i dopełniać regulację prawną poprzez odpowiednie sięganie do przepisów z dziedziny służebności gruntowych. Zdaniem Sądu, nie można również w rozpoznawanej sprawie pominąć wykładni celowościowej....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »