Odliczenie VAT od zakupu nagrody w loterii

Nieodpłatne przekazanie nagrody rzeczowej klientowi przez organizatora konkursu realizowane na zlecenie podmiotu trzeciego w ramach działań marketingowych tego podmiotu, stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, odrębną od części usługowej i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie daje zleceniodawcy tych działań prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez organizatora konkursu w części obejmującej taką dostawę towaru, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przekazanie towarów klientom poprzedzone jest dostawą towarów na rzecz zleceniodawcy, który czynność nieodpłatnego przekazania opodatkuje na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ww. ustawy lub gdy przedmiotem przekazania są towary o małej wartości w rozumieniu tych przepisów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia WSA del. Bartosz Wojciechowski (sprawozdawca), Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 1593/12 w sprawie ze skargi R. sp. z o.o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżony wyrok,
2) oddala skargę,
3) zasądza od R. sp. z o.o. w K. na rzecz Ministra Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1593/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi R. sp. z o.o. w K. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz stwierdził, że interpretacja ta nie może być wykonana i zasądził na rzecz skarżącej spółki koszty postępowania.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy, Sąd I instancji podał, że, obrazując zdarzenie przyszłe we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, spółka wskazała, iż wnioskodawca jest nadawcą programu R. Podstawowym źródłem przychodów spółki (będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) jest sprzedaż praw do umieszczania reklam w czasie antenowym oraz czasu reklamowego. Celem zwiększenia poziomu sprzedaży, rozpoznawalności marki, atrakcyjności dla reklamodawców, budowania i umacniania długofalowych relacji ze słuchaczami spółka angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze marketingowym i promocyjnym. W tym celu spółka zamierza nawiązać współpracę z firmą z grupy kapitałowej, która podejmie się zorganizowania i przeprowadzenia określonych działań związanych z organizacją konkursów oraz loterii (zwaną dalej kontrahentem). W stosunkach zewnętrznych, jako organizator konkursu/loterii występować będzie spółka, zaś kontrahent wykonywać będzie funkcje serwisanta techniczno-administracyjnego.

W skład powyższej usługi wejdzie w szczególności:

1) zaproponowanie odpowiednich nagród do loterii oraz programu radiowego (konkursu), uwzględniających aktualnie panujące trendy na rynku gadżetów elektronicznych, sprzętu RTV, a wiedza ta wynikać będzie z prowadzonych przez kontrahenta na bieżąco badań marketingowych w tym obszarze,

2) zakup zgodnie z wyborem spółki odpowiednich produktów, które będą stanowić nagrody w programie oraz loterii po możliwie najlepszej cenie,

3) przechowanie tych produktów do czasu wydania w warunkach zgodnych z odpowiednimi normami;

4) odpowiednie konfekcjonowanie nagród m.in. opatrzenie nagród logotypem R., dodanie odpowiednich gadżetów promocyjnych związanych z programem R.;

5) ekspedycja nagród do osób będących zwycięzcami loterii oraz konkursów prowadzonych w programie R., zgodnie z przekazanymi przez spółkę danymi;

6) obsługa informacyjna zwycięzców w zakresie podatku od nagród, przy czym obsługa ta ograniczona jest wyłącznie do podania informacji o konieczności wpłacenia podatku, ewentualnie informacji o rachunku bankowym, na który ten podatek należy wpłacić oraz informacji o kwocie należności;

7) obsługa ewentualnych reklamacji dotyczących wysłanych nagród.

Spółka w żadnym momencie nie nabędzie prawa do dysponowania (rozporządzania) towarami będącymi nagrodami w programie jak właściciel, a zatem także nie przeniesie tego prawa na uczestników programu. Nagrody, zarówno w efekcie zorganizowania loterii, jak również w efekcie konkursów, będą wydawane bezpośrednio przez kontrahenta, który będzie nagrody nabywać we własnym imieniu. Nagrody te zarówno w przypadku loterii, jak również konkursów będą miały charakter rzeczowy. W związku z powyższą usługą, kontrahent obciąży spółkę wynagrodzeniem z tytułu wykonanej usługi i wystawi na rzecz spółki odpowiednią fakturę VAT zawierającą podatek obliczony zgodnie z właściwymi przepisami. Wynagrodzenie uiszczane przez spółkę na rzecz kontrahenta będzie skalkulowane w ten sposób, że będzie ono uwzględniało również wartość zakupionych nagród, które następnie przekazywane będą przez nią na rzecz uczestników konkursu.

Usługi marketingowe opisane we wniosku, wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych. Wystawiana przez spółkę faktura będzie dokumentowała wykonanie usługi marketingowej, która uwzględniała będzie również wartość towarów (nagród) przekazywanych uczestnikom konkursów/loterii.

W związku z powyższym zadano pytanie, czy spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez organizatora dokumentujących nabycie usługi marketingowej opisanej w stanie faktycznym.

Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź jest twierdząca, ponieważ ustawodawca w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie sprecyzował, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Brak jest zatem w ocenie wnioskującej spółki jakichkolwiek przeciwwskazań do odliczenia podatku naliczonego nawet w przypadku, gdy związek ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną ma charakter pośredni, tj. dotyczy kosztów ogólnych działalności podatnika. W kontekście powyższych regulacji wnioskodawca podkreślił, że spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży prawa do umieszczania reklam w czasie antenowym oraz sprzedaży czasu reklamowego dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskująca powołała się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. (sygn. III Sa/Wa 1444/07), zgodnie z którym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego należy wiązać z również z wydatkami na towary, które następnie w formie prezentów przekazywane są różnym podmiotom w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Cel promocji jakim jest zachęcanie nabywców do kupowania wyrobów podatnika przesądza o tym, że wydatki te ponoszone są w celu związanym ze sprzedażą opodatkowaną, a także wymieniła szereg wydanych interpretacji indywidualnych, które potwierdzają stanowisko strony wyrażone w złożonym wniosku.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2012 r. nr IBPP1/443-287/12/AZb stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ powołując się na treść art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) stwierdził, iż zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność zaś można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem). Zatem dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

W odniesieniu natomiast do związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością organ podkreślił, iż może mieć on charakter bezpośredni lub też pośredni oraz stwierdził, iż zaprezentowany we wniosku problem był przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-55/09 pomiędzy Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs a Baxi Group Ltd. W wyroku tym stwierdzono, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora.

Reasumując, organ stwierdził, iż w realiach niniejszej sprawy wystawiana przez kontrahenta wnioskodawcy faktura VAT dotyczyć będzie w rzeczywistości wykonania przez kontrahenta usługi marketingowej oraz obejmować zapłatę za zakupione towary (nagrody), które będą przekazywane nieodpłatnie uczestnikom konkursów/loterii. Zatem wynagrodzenie wypłacone przez wnioskodawcę kontrahentowi za wykonanie przez niego czynności w ramach zawartej umowy obejmować będzie w rzeczywistości dwa elementy. Pierwszym elementem tej kwoty będzie wynagrodzenie za usługi marketingowe świadczone przez kontrahenta na rzecz wnioskodawcy. Natomiast drugim elementem kwoty będzie wynagrodzenie płacone przez wnioskodawcę za dostawę towarów (nagród) dokonywaną przez kontrahenta na rzecz uczestników konkursów/loterii, którzy otrzymywać będą nagrody.

A zatem w ocenie organu wnioskodawca będzie miał zatem prawo do odliczenia podatku VAT wyłącznie w zakresie nabywanych usług marketingowych z uwagi na pośredni wpływ na wysokość osiąganych przez spółkę obrotów, które są opodatkowane (tj. mają związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej), gdyż została spełniona przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących nabywanych przez kontrahenta towarów (nagród), przekazywanych następnie nieodpłatnie uczestnikom konkursów/loterii, bowiem ta część kwoty stanowi w istocie zapłatę przez wnioskodawcę (jako podmiot trzeci) za dostawę towarów dokonywaną przez kontrahenta na rzecz uczestników konkursów/loterii. Jako podstawę swego stanowiska organ podał art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit a oraz art. 88 ust. 3 a pkt 4 lit a cyt. ustawy, gdyż w tej części wnioskodawca nie nabył towarów (usług).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, poprzedzonej wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji, podnosząc zarzucając naruszenie:

1. art. 14c § 1 i § 2 w zw. z art. 14b § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz.60 z późn. zm.) poprzez pominięcie przy wydawaniu interpretacji istotnych elementów stanu faktycznego odnoszących się do kompleksowości usług nabywanych przez spółkę, mimo faktu, że organ podatkowy jest związany stanem faktycznym wyczerpująco przedstawionym przez spółkę,

2. art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług poprzez ich niezastosowanie wskutek bezpodstawnego przyjęcia, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w zakresie nabywanych usług marketingowych, które obejmują wartość wynagrodzenia za zakupione nagrody przekazywane uczestnikom loterii/konkursów przez organizatora, natomiast prawo takie przysługuje wyłącznie w pozostałym zakresie.

3. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług poprzez jego błędną interpretację i zastosowanie, w wyniku nieuzasadnionego przyjęcia, że z uwagi na fakt, iż spółka nie nabyła towarów nie przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, podczas gdy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione przez spółkę w całości będą w sposób pośredni związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych,

4. art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wyniku nieuznania, że usługa marketingowa nabyta przez spółkę od organizatora ma charakter usługi złożonej.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zgodnie z art. 8 u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »