Odliczenie VAT od zakupu firmowego motocykla i paliwa do jego napędu

Z uzasadnienia: Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. ograniczenia w odliczaniu VAT wynikające z art. 3 ustawy nowelizującej mają również zastosowanie do motocykli z uwagi na fakt, iż motocykle uznane są za pojazdy samochodowe. Również po 31 grudnia 2012 r. będzie przysługiwało spółce prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla na dotychczasowych zasadach, a w konsekwencji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do jego napędu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Pietrasik (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant Asystent sędziego Agnieszka Kujawa po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi S.R. Sp. z o.o. w B. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę.

UZASADNIENIE

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego S.R.Sp. z o.o. w B. podała, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości własnych i zarządu nad tymi nieruchomościami. W ramach wykonywanej działalności konieczne jest częste przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami. Spółka, w celu zapewnienia sprawniejszego i tańszego przemieszczania się we wskazanym celu, rozważa zakup motocykla, do którego planuje nabywać paliwo z podaniem numeru rejestracyjnego tego konkretnego pojazdu.

W związku z powyższym wnioskująca zadała następujące pytania:

1) czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość odliczenia pełnego podatku od towarów i usług od zakupu motocykla oraz paliwa do jego napędu,

2) czy te same zasady obowiązywać będą po 31 grudnia 2012 r.

Zdaniem wnioskującej, jeżeli nabycie motocykla związane jest z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wówczas służy mu prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tego motocykla, jak również paliwa do jego napędu i to zarówno w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jak i w stanie prawnym, który będzie obowiązywał po 31 grudnia 2012 r.

W ocenie Spółki, obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: u.p.t.u.) nie definiują pojęcia samochodu osobowego czy pojazdu samochodowego. Zatem należy sięgać po definicje legalne, zawarte w innych aktach prawnych, a w tym wypadku do definicji zawartych w prawie o ruchu drogowym. Takie działanie znajduje potwierdzenie w treści art. 86 ust. 4 u.p.t.u., jak i w treści art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652; dalej ustawa nowelizująca), gdzie ustawodawca określając np. pojazdy specjalne, wyraźnie i jednoznacznie odsyła do przepisów prawa o ruchu drogowym.

Zdaniem Spółki, takie sformułowanie przepisów oznacza, iż dla potrzeb prawa podatkowego, a w tym konkretnym przypadku ustawy o podatku od towarów i usług, nie mogą być formułowane odrębne definicje, jeśli uprzednio zostały zdefiniowane w innych ustawach właściwych dla tego rodzaju zagadnień. Stosuje się tu wykładnię systemową zewnętrzną. Spółka stwierdziła, że gdyby ustawodawca chciał oddzielnie zdefiniować pojęcie samochodu, czy pojazdu, to w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziłby definicję legalną dla tego konkretnego aktu prawnego.

Wnioskująca stwierdziła, powołując art. 2 pkt 40, 42 i 45 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.; dalej u.p.r.d.), że różne definicje samochodu osobowego, innego samochodu (np. samochodu ciężarowego) i motocykla zawarte w tych przepisach pozwalają twierdzić, że motocykl nie jest samochodem osobowym ani też innym samochodem. Na poparcie stanowiska powołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. sygn. akt I FSK 983/07 oraz zaakcentowała, że znajduje to także potwierdzenie w opinii organów podatkowych.

Zdaniem Spółki, brak ograniczenia w odliczeniu podatku od nabycia motocykla równoznaczny jest z brakiem zakazu odliczania podatku od paliwa nabywanego do jego napędu, a jedynym warunkiem dla odliczania podatku jest związek dokonanego zakupu z działalnością opodatkowaną.

W ocenie wnioskującej uznanie przez organ, że użyty w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej zwrot: "inne pojazdy samochodowe" obejmuje również motocykle, prowadzi do naruszenia art. 176 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.; dalej: Dyrektywa 112) i unijnej zasady stałości.

Spółka stwierdziła, że w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 wykształciła się praktyka stosowana zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne, zgodnie z którą, w odniesieniu do ograniczeń prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia pojazdów silnikowych i paliwa do ich napędu, należy mieć na uwadze przepisy obowiązujące w tym zakresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a więc przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej ustawa o VAT z 1993 r.). Następnie powołała treść przepisu art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3a ww. ustawy o VAT z 1993 r.

W ocenie wnioskującej skoro stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym motocykl nie jest samochodem osobowym ani też innym samochodem zatem nie obejmowały go, zawarte w art. 25 ustawy o VAT z 1993 r., wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zauważyła, że zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, motocykl jest pojazdem, który nie jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewożenia ładunków. W konsekwencji nie określa się dla niego dopuszczalnej ładowności, przez którą - stosownie do art. 2 pkt 56 u.p.r.d. rozumie się największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. Zaakcentowała, iż powyższe potwierdza również m. in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2009 r. Sygn. akt I FSK 8/08.

Spółka stwierdziła, iż zgodnie z art. 1 Decyzji Rady, w ramach odstępstwa od art. 168 Dyrektywy 112, Rzeczpospolita Polska została uprawniona do ograniczenia do 60% prawa do odliczenia podatku należnego z tytułu zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów silnikowych innych niż pojazdy osobowe, do maksymalnej kwoty 6.000 zł. Zgodnie natomiast z akapitem 2 tego artykułu, ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów silnikowych, innych niż pojazdy osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zatem Polska, w drodze Decyzji Rady, została uprawniona do ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do pojazdów silnikowych, które łącznie spełniają dwa warunki:

- ich dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg oraz

- ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

W ocenie Spółki polski ustawodawca, w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, zupełnie pominął kryterium ładowności, posługując się jedynie kryterium dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, przez co (ponownie) naruszył zasadę "stand still" oraz w sposób nieuzasadniony rozszerzył kompetencję nadaną mu Decyzją Rady. Po powołaniu treści art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej wskazała, iż powyższy przepis posługuje się szerszym, niż miało to miejsce w kontekście przepisów ustawy o z 1993 r., zwrotem "samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych".

Zatem uznanie, że ograniczenia zawarte w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ustawy nowelizującej, mają zastosowanie również do motocykli, prowadziłoby to do naruszenia przepisów unijnych, albowiem w odniesieniu do motocykli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle przepisów ustawy o VAT z 1993 r. (nie stanowiły one samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg).

Ponadto wnioskująca wskazała, że motocykle, nie posiadają określonej ładowności, zatem nie mogły być objęte zakresem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ustawy nowelizującej, w kontekście upoważnienia wynikającego z Decyzji Rady.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze powyższe, z uwagi na fakt, że polskie przepisy w tym zakresie naruszałyby zasadę "stand still" oraz upoważnienie wynikające z Decyzji Rady, w takiej sytuacji, do motocykli należałoby odpowiednio zastosować ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. W efekcie Spółce powinno przysługiwać prawo do odliczenia w pełni kwot podatku zapłaconych zarówno z tytułu nabycia motocykla, jak i paliwa do jego napędu.

W odniesieniu do drugiego pytania w zakresie odliczania podatku od nabycia i eksploatacji motocykla po wygaśnięciu art. 3-6 ustawy nowelizującej, Spółka wskazała, iż ustawodawca opracował zasady odliczania podatku od nabycia i eksploatacji pojazdów w tym okresie, jednak przepisy te, zawarte w dodanym art. 86a, wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r. Stwierdziła, że przepisy te nadal dotyczą tylko i wyłącznie pojazdów samochodowych, w związku z czym nie wprowadzają zmian w zasadach odliczenia podatku od towarów i usług od nabycia motocykla.

W interpretacji indywidualnej z dnia [...]. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskującej za nieprawidłowe.

Na wstępie organ podał, że stosownie do art. 86 ust. 1 u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r. zasady odliczenia podatku związanego z nabyciem samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony regulują zapisy art. 3 ustawy nowelizującej.

W świetle powyższych przepisów organ uznał, że obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. ograniczenia wynikające z art. 3 ustawy nowelizującej mają również zastosowanie do motocykli, z uwagi na fakt, iż motocykle w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, stanowią pojazdy samochodowe (art. 2 pkt 45 w zw. z art. 2 pkt 31 i pkt 33 u.p.r.d.).

Następnie organ przytoczył treść art. 86a i 88a u.p.t.u., które stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 12 i pkt 14 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

W ocenie organu przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy nie dają Spółce prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla. Prawo takie będzie przysługiwało w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty określonej w fakturze zakupu - nie więcej niż 6.000 zł, przy założeniu, że będzie on służyć wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, o ile nie zajdą przesłanki, o których mowa wart. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, wykluczające to prawo. Wobec powyższego, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, nie będzie przysługiwało również prawo do odliczenia podatku od nabywanego paliwa wykorzystywanego do jego napędu.

Zdaniem organu na powyższych zasadach będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla po dniu 31 grudnia 2012 r., o ile przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ulegną zmianie w tym zakresie. W konsekwencji nie będzie także przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do jego napędu.

Odnosząc się do podnoszonej przez Spółkę kwestii obowiązywania wynikającej z art. 17 (6) Szóstej Dyrektywy zasady "stand still" organ stwierdził, że zgodnie z art. 177 Dyrektywy 112, po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo członkowskie może z przyczyn wynikających z koniunktury gospodarczej, częściowo lub całkowicie wyłączyć wszystkie lub niektóre dobra inwestycyjne lub inne dobra z przepisów dotyczących odliczeń. Na podstawie regulacji art. 1 Decyzji Wykonawczej Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »