NSA. Wyjazdy służbowe w kosztach: Szkolenie szkoleniu nie równe

Z uzasadnienia: Organy podatkowe, a także sąd pierwszej instancji, prawidłowo uznały, iż w istocie chodziło tu nie o szkolenie językowe, lecz o imprezę (wycieczkę) o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Ujęcie w nej także elementu szkolenia językowego, czy to ze względów marketingowych (u organizatora), czy też ze względów podatkowych (po stronie uczestników), połączone z wydaniem stosownego certyfikatu, w niczym istoty tej nie zmienia. Liczy się bowiem rzeczywisty charakter nabywanego świadczenia, a nie to - jak zostanie ono nazwane w fakturze wystawionej przez organizatora wyjazdu czy też w jego ofercie handlowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sędzia NSA Grażyna Nasierowska, Sędzia WSA del. Jacek Niedzielski, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 159/15 w sprawie ze skargi L.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od L.K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 159/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę L.K. (dalej jako "Skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.

Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Skarżący prowadził działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej, z której to działalności rozliczył się, składając w dniu 26 lutego 2013 r. zeznanie PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 r.

Przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w C. kontrola podatkowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2012-2013 wykazała, że Skarżący w 2012 r. zawyżył koszty uzyskania przychodów o kwotę 10 828,64zł, na którą składały się:

 • kwota 10 030,64 zł, poniesiona na specjalistyczne szkolenie językowe dla lekarzy ginekologów w ramach wycieczki "Ekskluzywne szkolenie dla lekarzy stomatologów" na Kubie,
 • kwota 505 zł, poniesiona na zakup prasy medycznej oraz filmów DVD z zakresu pediatrii i diabetologii,
 • kwota 293,04 zł, poniesiona z tytułu zakupu artykułów oraz kosmetyków,

oraz zaniżył koszty uzyskania przychodów o kwotę 10 000 zł, bowiem jako mały podatnik miał prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 110 000 zł z tytułu zakupu aparatu USG, on zaś dokonał tego odpisu jedynie w wysokości 100 000 zł.

Decyzją z dnia 9 września 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego określił Skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 6 506 zł.

Po rozpoznaniu odwołania Skarżącego, wskazaną na wstępie decyzją Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W motywach rozstrzygnięcia organ odwoławczy zaznaczył, że zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy w postaci: protokołu kontroli wraz z przeprowadzonym badaniem ksiąg podatkowych, protokołu przesłuchania Skarżącego i świadka - M.N. (prezesa zarządu I. sp. z o.o.), faktur i not korygujących wystawionych przez I. sp. z o.o., ramowego programu szkolenia językowego dla lekarzy na Kubie oraz protokołu kontroli podatkowej w I. sp. z o.o., potwierdził zasadność stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego, co do braku prawa do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów kwoty 10 030,64 zł poniesionej z tytułu udziału w szkoleniu językowym na Kubie, gdyż wydatek ten nie spełnia wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f."

Mając na uwadze rozbieżności pomiędzy zeznaniami uczestnika wycieczki i organizatora, a także przedłożonym ramowym programem szkolenia, Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że zarówno okoliczność, iż sporne wydatki nie są ujęte w katalogu wyłączeń z art. 23 u.p.d.o.f., a fakturę wystawiono w sposób prawidłowy, nie stanowią wystarczających przesłanek do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. W jego ocenie, o tym, że wyjazd miał charakter turystyczny i był ukierunkowany na zwiedzanie Kuby, nie zaś na szkolenie językowe, świadczył napięty plan dnia, zapewnione atrakcje turystyczne, przemieszczanie się z hotelu do hotelu oraz fakt wyjazdu w towarzystwie żony. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził także, iż zasadne było przeprowadzenie przez organ pierwszej instancji badania rynku kursów językowych w kraju w celu wykazania dużej różnicy pomiędzy ceną 1 godziny lekcji języka angielskiego w Polsce i na Kubie.

Dyrektor Izby Skarbowej podzielił też stanowisko organu pierwszej instancji w zakresie nieuznania za koszty uzyskania przychodów kwoty 505 zł wydatkowanej na zakup prasy medycznej i filmów DVD z zakresu pediatrii i diabetologii, podając, że wydatki te nie mają związku z prowadzoną przez Skarżącego praktyką lekarską i jako takie nie służą zachowaniu źródła przychodów.

Podsumowując Dyrektor Izby Skarbowej przyjął, że prawidłowo nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów wydatków osobistych na zakup artykułów spożywczych oraz kosmetyków, a także uwzględniono w kosztach uzyskania przychodów jednorazowy odpis amortyzacyjny w kwocie 110 000 zł z tytułu zakupu aparatu USG.

W skierowanej do Sądu skardze Skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Sąd pierwszej instancji uzasadniając wydane rozstrzygnięcie wskazał na wstępie, że przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie było wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu specjalistycznego kursu językowego dla lekarzy ginekologów w ramach wycieczki "Ekskluzywne szkolenie dla lekarzy stomatologów" na Kubie oraz z tytułu zakupu prasy medycznej i płyt DVD z zakresu pediatrii i diabetologii.

W ocenie Sądu, organy obu instancji przeprowadziły postępowanie dowodowe w zakresie pozwalającym na stwierdzenie, że podjęte zostały wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, z zachowaniem zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Materiał dowodowy został zebrany w sposób rzetelny i skrupulatny. Był kompletny i wystarczający dla podjęcia rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Sąd nie dopatrzył się zatem zarzucanych błędów w ustaleniach faktycznych.

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia prawa materialnego, tj. art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., Sąd zwrócił uwagę na fundamentalne znaczenie zagadnienia kosztów uzyskania przychodów dla funkcjonowania każdego podmiot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »