Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.05.2017

NSA. Ulga na zakup kas tylko za pierwszym razem

Z uzasadnienia: Sukcesja podatkowa wyprowadzona z art. 6 ust 1 w związku z art. 19 Dyrektywy 112 nie znajduje zastosowania do ulgi na podstawie art. 111 ust 4 ustawy o VAT, narusza zasadą postrzegania ulg podatkowych jako wyjątku od zasady powszechności opodatkowania. Skarżąca bowiem jako następca prawny podmiotu, który aportem wniósł do Spółki swoje przedsiębiorstwo, stawałaby się sukcesorem zbywcy na gruncie rozliczeń VAT w pełnym zakresie, poza prawem do ulgi z tytułu wymiany kas fiskalnych, w odniesieniu do której zachowywałaby status podatnika, który prawo to dopiero nabywa po raz pierwszy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia NSA Hieronim Sęk, Sędzia WSA (del.) Izabela Najda-Ossowska (sprawozdawca), Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. P. Sp. z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 729/14 w sprawie ze skargi D. P. Sp. z o.o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2014 r. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od D. P. Sp. z o.o. w K. na rzecz Ministra Finansów kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd przebieg postępowania administracyjnego.

1.1. Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę D. P. Sp. z o.o. w K. (Skarżąca/Spółka) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 10 stycznia 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. We wniosku Skarżąca wskazała, że została wpisana do rejestru przedsiębiorców 3 października 2012 r., powstała z zamiarem prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży detalicznej towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla rozpoczęcia planowanej działalności od 31 grudnia 2012 r., Skarżąca w dniu 5 listopada 2012 r. zgłosiła zamiar rozpoczęcia sprzedaży detalicznej nie wcześniej niż z dniem 12 listopada 2012 r. oraz pisemnie zgłosiła do właściwego naczelnika liczbę kas rejestrujących i miejsce (adres) ich używania, które Spółka zamierzała stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego. Dla tego celu 19 grudnia 2012 r. zakupiła 320 sztuk drukarek fiskalnych POSNET Thermal HS BJ z oprogramowaniem. Spółka do 31 grudnia 2012 r. nie prowadziła sprzedaży wymagającej ewidencji na kasach rejestrujących. W dniu 31 grudnia 2012 r. Skarżąca nabyła w drodze aportu przedsiębiorstwo, które obecnie stanowi podstawową infrastrukturę jej działalności handlowej. W skład przedsiębiorstwa weszły między innymi punkty sklepowe. W ramach nabytego przedsiębiorstwa Spółka nabyła drukarki fiskalne, których dotąd używał zbywca nabytego przedsiębiorstwa, których Spółka nie używa w obecnej działalności. Skarżąca rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy nabytych 19 grudnia 2012 r. 320 sztuk kas rejestrujących w obowiązującym terminie. Faktura za ich zakup została terminowo uregulowana.

1.2. W kontekście przedstawionego stanu faktycznego Skarżąca zapytała, czy zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 dalej: ustawa o VAT) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 163) w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł ? W ramach własnej oceny prawnej, Skarżąca zaprezentowała pozytywną odpowiedź na tak przedstawione pytanie.

1.3. W zaskarżonej interpretacji Minister Finansów uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe. Wskazał, że ulga z tytułu zakupu kas rejestrujących dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, w związku z tym prawo do skorzystania z niej przysługuje podatnikowi jednorazowo, w trakcie jego działalności gospodarczej, co za tym idzie, w sytuacji wniesienia w drodze aportu przedsiębiorstwa, spółka przejmująca – jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Nie ma znaczenia, że skarżąca przejmująca działalność handlową nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa spółki przejmowanej do 31 grudnia 2012 r. nie prowadziła sprzedaży wymagającej ewidencji na kasach rejestrujących. Sukcesja prawna sprawia, że Spółka "przejęła" istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, realizowany do 31 grudnia 2012 r. przez nabywane w drodze aportu przedsiębiorstwo. W konsekwencji, w stosunku do Skarżącej nie można mówić o powstającym po raz pierwszy obowiązku ewidencjonowania, do czego odnosi się unormowanie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji:

2.1. Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego, zarzucając naruszenie:

 • przepisów prawa materialnego, tj.:
 1. art. 111 ust. 4 w związku z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że "w sytuacji wniesienia w drodze aportu przedsiębiorstwa, spółka przejmująca - jako następca prawny - nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.";
 2. art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE.L. z 2006 r., Nr 347, s. 1 dalej Dyrektywa 112) w związku z art. 288 zd. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2, dalej TFUE) przez wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej praw i obowiązków podatkowych w oparciu o przepisy unijne bez wskazania podstawy prawnej w prawie krajowym w stanie prawnym, zgodnie z którym dyrektywa unijna skierowana jest do organów państwowych odpowiedzialnych za jej implementację do porządku krajowego państwa członkowskiego;
 3. art. 217 Konstytucji RP w związku z art. 84 Konstytucji RP przez pozbawienie skarżącej prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wyniku uznania przez organ, że w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa w VAT dochodzi do sukcesji praw i obowiązków, gdy brak jest podstawy prawnej, która regulowałaby sukcesję podatkową w ustawie o VAT, w związku z czym dochodzi do wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej praw i obowiązków podatkowych bez wskazania podstawy prawnej;
 • przepisów postępowania, tj.:
 1. art. 120 i art. 121 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. dalej O.p.) przez wydanie interpretacji indywidualnej z naruszeniem zasady praworządności oraz zaufania do organów podatkowych w wyniku uznania przez organ, że w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa w VAT dochodzi do sukcesji praw i obowiązków, gdy brak jest podstawy prawnej, która regulowałaby sukcesję podatkową w ustawie o VAT, w związku z czym dochodzi do wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej praw i obowiązków podatkowych bez wskazania podstawy prawnej;
 2. art. 14c § 1 w związku z art. 14h O.p. przez wydanie interpretacji indywidualnej bez podania uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy w wyniku braku wskazania przez organ przepisów prawa krajowego, z których wynika następstwo prawne w zakresie praw i obowiązków w VAT w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa.

3. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

3.1. Wyrokiem z 17 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. W uzasadnieniu powołał art. 93 § 1 i § 2 O.p. i wskazał, że na gruncie VAT ustawodawca wprowadził regulacje szczególne, związane z przypadkiem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, co odnosi się również do wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki prawa handlowego. W stosunku do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przepisów ustawy nie stosuje się na podstawie art. 6 pkt 1, natomiast korekta podatku naliczonego określona w art. 91 ust. 1 - 8 ustawy o VAT jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

3.2. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych w kwestii następstwa prawnego w przypadku wniesienia do spółki aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, Sąd stwierdził, że wyłania się z niego jednolite stanowisko, że regulacja art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi lex specialis wobec rozwiązań zawartych w Ordynacji podatkowej, która nie reguluje następstwa prawnego, m.in. w sytuacji zbycia przedsiębiorstwa w formie aportu na rzecz Skarżącej. Zdaniem Sądu, w stanie faktycznym sprawy doszło do sukcesji prawnopodatkowej, nastąpiło przeniesienie na skarżącą (nabywcę) zasad dotyczących opodatkowania VAT w odniesieniu do czynności związanych z nabytym mieniem na warunkach identycznych, jakie obowiązywały zbywcę, gdyby do zbycia nie doszło. Sąd uznał, że wbrew zarzutom skargi, następstwo prawnopodatkowe w badanej interpretacji podatkowej zostało przez organ słusznie wywiedzione z ustawy o VAT, a nie z Ordynacji podatkowej. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że bezzasadny jest także zarzut nieuprawnionego powoływania się przez organ na art. 19 Dyrektywy 112 przy jednoczesnym braku wskazania przepisu prawa krajowego, którym powołana dyrektywa miałaby być implementowana do polskiego porządku prawnego. Stosownie bowiem do art. 19 Dyrektywy 112 państwa członkowskie mogą uznać, że w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie, lub jako wkładu do spółki, całości lub części aktywów, dostawa towarów nie miała miejsca i w takim przypadku odbiorca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego. Przepis ten został przyjęty do polskiego porządku prawnego, a jego odpowiednikiem jest art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. W kontekście powyższego, za bezzasadny Sąd uznał także zarzut naruszenia art. 217 w zw. z art. 84 Konstytucji RP.

3.3. Wobec uprawnionego przyjęcia, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku doszło do przeniesienia praw i obowiązków z aportowanego przedsiębiorstwa na skarżącą spółkę, Sąd stwierdził, że niezasadny jest zarzut naruszenia art. 111 ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT oraz § 2 pkt 1 cyt. wyż. rozporządzenia. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast treść cyt. wyż. rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2010 r. określa warunki odliczenia lub zwrotu kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

3.4. Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego, że odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Kolejne kasy, nabyte po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania, nie uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi. W realiach stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przedsiębiorstwo, którego sukcesorem jest skarżąca dokonywało ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących. Zatem to u aportowanego przedsiębiorcy powstało prawo do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Sąd nie podzielił także zarzutu naruszenia art. 14 c, art. 120 i art. 121 O.p. uznając, że badana interpretacja...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »