NSA. Sprzedaż mieszkania z garażem: Jak liczyć okres posiadania?

Z uzasadnienia: Okoliczność sprzedaży obu nieruchomości jednym aktem notarialnym nie ma znaczenia dla zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. Nie ma również znaczenia to, że wskazane nieruchomości zostały nabyte odrębnie na skutek przedłużających się czynności urzędowych i sądowych, jak również to, że oba lokale były z sobą funkcjonalnie powiązane. Powody, dla których tak się stało nie mają znaczenia z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego związanego ze zbyciem tegoż lokalu mieszkalnego i udziału w garażu. Tym samym zbycie lokalu mieszalnego oraz udziału w garażu mogło wywołać odmienne skutki podatkowe.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia WSA (del.) Artur Adamiec, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3860/14 w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od W. S. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie kwotę 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 14 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 3860/14) oddalił skargę W. S. – nazywanego dalej "Skarżącym", na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2014 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji przedstawił następująco. Decyzją z 13 czerwca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] określił Skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. Organ ustalił, że Skarżący nabył w 2003 r. lokal mieszkalny, następnie w 2004 r. nabył udział we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu. Oba lokale znajdowały się w tym samym budynku. Nieruchomości te Skarżący sprzedał w 2009 r. Wskazując na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.), organ stwierdził, że sprzedaż nieruchomości nabytej w 2003 r. korzystała ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie.

1.3. Po rozpoznaniu odwołania, wspomnianą na wstępie decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W motywach decyzji organ wyjaśnił, że okoliczność sprzedaży obu nieruchomości jednym aktem notarialnym – na którą powołał się w odwołaniu Skarżący – nie ma znaczenia dla zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Nie ma również znaczenia to, że wskazane nieruchomości zostały nabyte przez Skarżącego odrębnie na skutek przedłużających się czynności urzędowych i sądowych, jak również to, że oba lokale były z sobą funkcjonalnie powiązane.

Odnosząc się do zarzutu pominięci pełnomocnika Skarżącego, organ zwrócił uwagę, że pełnomocnictwo z 27 stycznia 2014 r. zostało złożone w toku czynności sprawdzających, czyli przed wszczęciem postępowania podatkowego. Nie można zatem zgodzić się ze Skarżącym, że doręczenie mu postanowienia z 28 marca 2014 r. o wszczęciu postępowania podatkowego nastąpiło z naruszeniem art. 136 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; powoływanej dalej jako "O.p."). Pełnomocnictwo do reprezentowania strony należało bowiem złożyć do akt sprawy.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Skarżący wskazał między innymi na art. 136 i nn. O.p., statuujących prawo strony do ustanowienia pełnomocnika, a także art. 145 tej ustawy, zobowiązującego organ podatkowy do doręczania korespondencji pełnomocnikowi wskazanemu przez stronę. Skarżący zarzucił również, że Dyrektor Izby Skarbowej zaniechał merytorycznego rozpoznania zarzutów podniesionych w odwołaniu, ponieważ pominął związek pomiędzy obiema transakcjami, stanowiący podstawę do ich łącznego traktowania w postępowaniu podatkowym, zamiast literalnego rozdzielenia w czasie obu transakcji z powodów niezależnych od stron umowy.

2.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.; powoływanej dalej jako "P.p.s.a.").

3.2. Odnosząc się w pierwszej kolejności do problemu pominięcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego pełnomocnika Skarżącego, Sąd pierwszej instancji stwierdził, że samo udzielenie pełnomocnictwa i jego złożenie w urzędzie skarbowym nie jest wystarczające do uznania, iż w danym postępowaniu podatkowym podatnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 137 § 3 O.p. pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem obowiązki i uprawnienia pełnomocnika w postępowaniu uaktualniają się dopiero od momentu złożenia pełnomocnictwa do akt konkretnego postępowania. Złożenie pełnomocnictwa jest bowiem wyrazem woli występowania w danym postępowaniu. Organ podatkowy nie może zastępować strony postępowania w tym zakresie i sprawdzać istnienie pełnomocnictwa w aktach innych spraw, bądź też generalnie w dokumentacji znajdującej się w posiadaniu organu podatkowego. Zgłoszenie pełnomocnictwa musi być konkretne i uczynione w sposób wskazujący, iż dotyczy określonego postępowania i że celem jego złożenia jest reprezentowanie podatnika w tym właśnie postępowaniu. Równocześnie nie ma podstaw prawnych, aby czynności sprawdzające, w toku których pełnomocnik Skarżącego przedłożył pełnomocnictwo, utożsamiać ze wszczętym później postępowaniem podatkowym. Materiał dowodowy gromadzony w toku czynności sprawdzających i znajdujący się posiadaniu organu podatkowego nie tworzy "akt postępowania", które przecież nie zostało jeszcze wszczęte. Ponadto, jak zaznaczył Sąd pierwszej instancji, Skarżący nie wykazał, aby doręczenie mu postanowienia z pominięciem jego pełnomocnika wywołało jakiekolwiek ujemne skutki procesowe.

3.3. Sąd pierwszej instancji zgodził się...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »